DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.80146

ЧАСТИНИ МОВИ В ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ

М. С. ДЕЛЮСТО

Анотація


Мета статті — продемонструвати особливості реалізації частин мови в діалектних текстах, записаних від носіїв української південнобесарабської говірки села Шевченкового Кілійського р-ну Одеської обл. Предметом розгляду є проблема опису й функціонування частин мови в українських діалектах. Результатом вивчення цієї проблеми в українській новожитній південнобесарабській говірці села Шевченкового Кілійського р-ну Одеської обл., що співіснує у межиріччі Дністра і Дунаю разом з говірками споріднених (російської, болгарської) та неспоріднених (румунської, гагаузької, албанської, циганської) мов, є доведення того, що діалектний макротекст — графічний аналог фонозаписів діалектного мовлення носіїв говірки — достовірне джерело інформації про функціонування граматичних класів слів. Становлячи певну завершеність, він уможливлює використання статистичних методів і накладання інваріантної наддіалектної моделі. Висновки: новими характеристиками реалізації частин мови у говірках є ядерність і периферійність, надлишковість (наявність елементів граматичної системи, не властивих літературному стандартові та іншим українським говіркам) і лакунарність (відсутність реалізації притаманних інваріантній наддіалектній моделі складників). Останню рису проаналізовано й в аспекті функціонування граматичних одиниць, що передбачає зіставлення парадигматичних рівнів (форм і значень) як у межах морфологічної системи говірки, так і між стратами.


Ключові слова


говірка; діалектний текст частини мови; інваріантна наддіалектна модель; лакунарність; надлишковість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas of the Ukrainian language (1984–2001) [Atlas ukrajins’koji movy], Naukova dumka, Kyiv, V. 1, 498 p.; V. 2., 520 p.; V. 3., 266 p.

Bevzenko, S. P. (1980), The Ukrainian dialectology [Ukrajins’ka dіalektologіja], Vishha shkola, Kyiv, 246 p.

Hlukhovceva, K. D. (2005), The dynamics of the Ukrainian East-Slobozhanshyna dialects [ Dynamіka ukrajins’kykh shіdnoslobozhans’kykh hovіrok], Alma-mater, Lugansk, 592 p.

Hrytsenko, P. Yu. (2013), «The grammatical portrait of a dialect» [«Grammaticheskij portret dialekta»], Studies in Slavic Dialectology, No. 13, pp. 9–36.

Hrytsenko, P. Yu. (2000), «The text as a space of dialectal phenomena realization», The Digest devoted to the 60-th prof. Kolesnikov anniversary [«Tekst jak prostіr vyjavu dіalektnykh javyshh», Zbіrnyk lіngvіstychnyh prac’ : do 60-rіchcha prof. O. A. Kolesnykova], ІDGU, Іzmail, pp. 9–15.

Dobosh, V. I. (1977), The syntax of the Ukrainian South-Carpathian dialects [ Syntaksys pіvdennokarpats’kykh ukrajins’kykh hovorіv], UDU, Uzhgorod, 48 p.

Drozdovskij, V. P. (1962), The Ukrainian dialects of the Bessarabia Seaside : Author’s thesis [Ukrainskie govory Bessarabskogo Primor’ja : avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Kiev, 27 p.

Zhelezniak, N. G. (1989), Preposition constructions in the Ukrainian East-Polissia Dialects : Author’s thesis [ Predlozhnye konstrukcii v ukrainskikh vostochnopolesskikh govorah : avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Kiev, 17 p.

Zhylko, F. T. (1966), Sketches in Ukrainian Dialectology [ Narysy z dіalektologіji ukrajins’koji movy], Radians’ka shkola, Kyiv, 307 p.

Zіnchuk, R. S. (2010), Noun word-changing in West-Polissia dialects : Author’s thesis [ Slovozmіna іmennikіv u zahіdnopolіs’kikh hovіrkakh : avtoref. dys. ... kand. fіlol. nauk], Luck, 20 p.

Zubrycka, M. І. (2007), «Word-changing of nouns with incomplete number paradigms in dialects of contiguous areas of Bojkivschyna and Zakarpattya», Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University [«Vіdmіniuvannia іmennykіv nepovnoji chyslovoji paradygmy u hovіrkakh bojkіvs’ko-zakarpats’kogo porubіzhzhia», Naukovyj chasopys Nacіonal’nogo pedagogіchnogo unіversytetu іmenі M. P. Dragomanova], Kyiv, vol. 3, part 2, pp. 220–226.

Kolesnykov, A. O. (2015), The morphology of Ukrainian South-Bessarabia dialects : origin and dynamics [ Morfolohіja ukrajins’kykh pіvdennobesarabs’kykh hovіrok : geneza і dynamіka : monohrafіja], SMIL, Іzmail, 676 p.

Kostiushkina, G. M. (2006), «Language categorization and psychemechanics» [«Kategorizacija i psikhomekhanika jazyka»], Studia Linguistica Cognitiva, Vol. 1, pp. 222–239.

Mukan, A. M. (1961), The Ukrainian Higher Danube dialects. Phonetic and grammatical peculiarities : Author’s thesis [Ukrainskie naddunajskie govory. Fonetiko-grammaticheskie osobennosti: avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Kiev, 16 p.

Ryabets, L. V. (1999), Word-changing in local dialects of contiguous areas of Central Polissia and Middle Dnieper : Author’s thesis [Slovozmіna іmennyka v hovіrkakh central’nopolіs’ko-seredn’onaddnіprians’koji sumіzhnostі : avtoref. dis. … kand. fіlol. nauk], Kyiv, 17 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас української мови : [в 3 т.]. — Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. / [ред. тому І. Г. Матвіяс]. — К. : Наукова думка, 1984. — 498 с. — (391 карта) ; Т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. / [ред. тому Я. В. Закревська]. — К. : Наукова думка, 1988. — 520 с. ; Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. / [ред. тому А. М. Залеський, І. Г. Матвіяс]. — К. : Наукова думка, 2001. — 266 с. — (206 карт).


Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. — К. : Вища школа, 1980. — 246 с.


Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок / К. Д. Глуховцева. — Луганськ : Альма-матер, 2005. — 592 с.


Гриценко П. Е. Грамматический портрет диалекта / П. Е. Гриценко // Исследования по славянской диалектологии. — 2013. — Вып. 16. — С. 9–36.


Гриценко П. Ю. Текст як простір вияву діалектних явищ / П. Ю. Гриценко // Збірник лінгвістичних праць : до 60-річчя проф. О. А. Колесникова. — Ізмаїл : ІДГУ, 2000. — С. 9–15.


Добош В. І. Синтаксис південнокарпатських українських говорів (прийменникові конструкції) / В. І. Добош. — Ужгород : Ужг. держ. ун-т, 1977. — 48 с.


Дроздовский В. П. Украинские говоры Бессарабского Приморья (на материале обследования Саратского, Татарбунарского и Белгород-Днестровского районов Одесской области) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 661 / В. П. Дроздовский. — К., 1962. — 27 с.


Железняк Н. Г. Предложные конструкции в украинских восточнополесских говорах : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.02 / Н. Г. Железняк. — К., 1989. — 17, [1] с.


Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Федот Трохимович Жилко. — [2-ге вид. перероб.]. — К. : Радянська школа, 1966. — 307 с.


Зінчук Р. С. Словозміна іменників у західнополіських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Р. С. Зінчук. — Луцьк, 2010. — 20 c.


Зубрицька М. І. Відмінювання іменників неповної числової парадигми у говірках бойківсько-закарпатського порубіжжя / М. І. Зубрицька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. — К., 2007. — Вип. 3. — Кн. 2. — С. 220–226.


Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок : генеза і динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. Гриценко. — Ізмаїл : СМИЛ, 2015. — 676 с.


Костюшкина Г. М. Категоризация и психомеханика языка / Г. М. Костюшкина // Studia Linguistica Cognitiva. — 2006. — Вып. 1. — С. 222–239.


Мукан А. М. Украинские наддунайские говоры. Фонетико-грамматические особенности : автореф. дис. … канд. филол. наук : 661 / А. М. Мукан. — К., 1961. — 16 с.


Рябець Л. В. Словозміна іменника в говірках центральнополісько-середньонадніпрянської суміжності : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. В. Рябець. — К., 1999. — 17, [1] с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)