DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79651

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ)

Т. Ю. КАЛЬЧЕНКО

Анотація


Мета статті — окреслення основних підходів до вивчення способів вербалізації елементів національної пам’яті, яке доцільно здійснювати в річищі лінгвоконцептології. Основними способами актуалізації національної пам’яті є концепти та їх складники, серед яких виокремлюються прецедентні феномени, міфологеми та мовні стереотипи. Об’єктом дослідження у пропонованій розвідці є тексти поетів В. Герасим’юка, І. Римарука, Д. Кременя. Результатом дослідження є обґрунтування доцільності використання міждисциплінарного підходу водночас із залученням мовознавчих інструментів для різноаспектних досліджень способів вербалізації національної пам’яті у публічних дискурсах різного типу, зокрема, в поетичному тексті. Необхідним є комплексний типологічний, лінгвокультурний та прагматичний аналіз концептів, пов’язаних із ключовими подіями національної історії.


Ключові слова


концепт; міфологема; прецедентний феномен; стереотип; національна пам’ять.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerasym’juk, V. (2006), Fern : the poetries [ Paporot’ : poezіji], Prosvіta Publishing House, Kyiv, 328 p.

Zhukovs’ka, G. (2001), The problem of historical memory in Lina Kostenko’s works : Thesis for a Candidate Degree (PhD) [ Problema іstorychnoji pam’jatі u tvorchostі Lіny Kostenko : avtoref. … kand. fіlol. nauk : 10.01.01], T. Shevchenko Kyiv National Univ., Kyiv, 19 p.

Kal’chenko, T. (2014), The functional and semantic peculiarities of precedent phenomena in the poetic texts of I. Rymaruk and V. Gerasymjuk : manuscript of thesis [ Funkcіonal’no-semantychnі osoblyvostі precedentnykh fenomenіv u poetychnykh tekstakh І. Rymaruka і V. Gerasym’juka : dys. … kand. fіlol. nauk : 10.02.01], Kharkiv G. S. Skovoroda National Pedagogical Univ., Kharkiv, 184 p.

Kostiuk, І. (2011), «Mythologeme : the history of concept in the scientific discourse», Bulletin of Lviv National Academy of Arts [«Mіfologema : іstorіja poniattia v naukovomu dyskursі», Vіsnyk L’vіvs’koji nacіonal’noji akademіji mystectv], L’vіv, vol. 22, pp. 405–416.

Kremіn’, D. (2011), Mure Music : lyrics, symphonies, poems [Zamurovana muzyka : lіryka, symfonіji, poemy], Jaroslavіv Val Publ., Kyiv, 360 p.

Lazarovich, O. (2002), «Verbal stereotypes and language worldview», Culture of Black Sea region peoples [«Movnі stereotypy і movna kartyna svіtu», Kul’tura narodov Prichernomor’ja], Taurida National V. I. Vernadsky Univ., Simferopol, No 32, pp. 79–81.

Lanovyk, M. (2011), «The national memory as a characteristic tone of literary space», The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Literary Studies : Volodymyr Hnatiuk in the context of development of Ukrainian culture : the works of international scientific conference dedicated to the 140th anniv. [«Nacіonal’na pam’jat’ jak formanta lіteraturnogo prostoru», Naukovі zapysky Ternopіl’s’kogo nacіonal’nogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. V. Hnatiuka. Ser. Lіteraturoznavstvo : Volodymyr Gnatiuk u kontekstі rozvytku kul’tury Ukrajiny : materіaly Mіzhnar. nauk. konf. : do 140-rіchchia vіd dnia narodzh.], Ternopіl, vol. 32, pp. 172–177.

Lanovyk, M. (2005), «Development of concepts «symbol», «archetype» and «myth» in theoretical and literary studies of translation», Bulletin of I. Franko Zhytomyr State University «Rozvytok konceptіv «symvol», «arhetyp» і «mіf» u teoretyko-lіteraturnykh doslіdzhenniakh nauky pro pereklad», Vіsnyk Zhytomyrs’kogo derzh. un-tu іm. І. Franka], Zhytomyr, vol. 22, pp. 150–155.

Rymaruk, І. (2002), Maiden Obyda. Seeing and echoing [Dіva Obyda. Vydіnnia і vіdlunnia], Kal’varіja Publ., L’vіv, 160 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Герасим’юк В. Папороть : поезії / В. Герасим’юк ; післямова, упорядкув. другого розд. і комент. К. Москальця. — К. : ВЦ «Просвіта», 2006. — 328 с.


Жуковська Г. Проблема історичної пам’яті у творчості Ліни Костенко : автореф. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. Жуковська, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 19 с.

Кальченко Т. Функціонально-семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим’юка : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Кальченко, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2014. — 184 с.


Костюк І. Міфологема : історія поняття в науковому дискурсі / І. Костюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — Вип. 22. — Львів, 2011. — С. 405–416.


Кремінь Д. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Д. Кремінь ; перед. В. Базилевського. — К. : Ярославів Вал, 2011. — 360 с.


Лазарович О. Мовні стереотипи і мовна картина світу / О. Лазарович // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2002. — № 32. — С. 79–81.


Лановик М. Національна пам’ять як форманта літературного простору / М. Лановик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народж. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — Вип. 32. — С. 172–177.


Лановик М. Розвиток концептів «символ», «архетип» і «міф» у теоретико-літературних дослідженнях науки про переклад / М. Лановик // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — Вип. 22. — С. 150–155.
Римарук І. Діва Обида. Видіння і відлуння / І. Римарук. — Львів : Кальварія, 2002. — 160 с.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)