DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.80159

ІМЕННИКОВІ ЗАЙМЕННИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ

А. О. КОЛЕСНИКОВ

Анотація


Мета статті — описати генетичні і динамічні ознаки іменникових займенників в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю. Предметом аналізу є функціонування граматичних форм і значень іменникових займенників (особових, предметно-особових і питальних) в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю — специфічного полілінгвального ареалу, де новожитні українські говірки різних діалектних типів побутують подекуди понад двісті років у контакті з переважно новожитніми говірками діалектів румунської, російської, болгарської, албанської, гагаузької, циганської мов. Займенникові грамеми досліджено за допомогою методики аналізу фонозаписів діалектного мовлення — діалектних текстів та відповідей на спеціально укладений питальник, з увагою до їхніх суперечливих свідчень як джерела інформації про динаміку говірок. Результатом дослідження стало те, що прономінативи, співвідносні з іменниками, засвідчили значний діагностичний потенціал як маркери генетичних і динамічних типів українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю. Висновки: на основі здійснених спостережень над іменниковими займенниками найбільш виразно в ареалі виокремилися генетичні типи українських говірок з ознаками моногенності південно-західної діалектної основи (буковинсько-подільської, закарпатської, західнополіської), а також динамічні різновиди стійких і редуктивних говірок.


Ключові слова


новожитня українська говірка; граматика; іменникові займенники; діалектний тип; генетичні маркери; динаміка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkushyn, H. L. (2005), Word Formation of the Substantive Grammatical Parts of the Western Polissian Dialect : Author’s thesis: [Іmennyj slovotvіr zakhіdnopolіs’kogo govoru : avtoref. dys. … dokt. fіlol. nauk], Kyiv, 44 p.

Atlas of the Ukrainian language (1984–2001) [Atlas ukrajins’koji movy], Naukova dumka, Kyiv, V. 1, 498 p.; V. 2., 520 p.; V. 3., 266 p.

Bevzenko, S. P. (1980), The Ukrainian dialectology [Ukrajins’ka dіalektologіja], Vishha shkola, Kyiv, 246 p.

Vaschenko, V. S. (1957), The Dialects of Poltava region [ Poltavs’kі govori], KhU, Harkіv, 539 p.

Herman, K. F. (1998), Atlas of the Ukrainian North Bukovina dialects : Word-changing, functional parts of speech [ Atlas ukrajins’kykh govіrok Pіvnіchnoji Bukovyny: Slovozmіna, sluzhbovі slova], PRUT Chernіvcі, V. 2, 215 p.

Herman, K. F. (1995), Atlas of the Ukrainian North Bukovina dialects : phonetics, phonology [Atlas ukrajins’kykh govіrok Pіvnіchnoji Bukovyny : Fonetyka, fonologіja], Chas, Chernіvcі, V. 1, 314 p.

Hryhorchuk, L. M. (1969), «The conjunction scho» [«Spoluchnik shho»], The Ukrainian dialectal morphology, pp. 82–94.

Delyusto, M. S. (2010), The grammar of a dialect on the basis of dialectal text : dissertation [Gramatyka govіrki u svіtlі tekstu : dis. … kand. fіlol. nauk], Kyiv, 235 p.

Drozdovskij, V. P. (1962), The Ukrainian dialects of the Bessarabia Seaside : Author’s thesis [Ukrainskie govory Bessarabskogo Primor’ja : avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Kiev, 27 p.

Drozdovskij, V. P. (1961), «The Ukrainian South-Bessarabia dialects» [«Pіvdennobessarabs’kі ukrajins’kі govіrki], Works of the tenth Republic dialectal summit, pp. 132–155.

Drozdovskij, V. P. (1962), The Ukrainian dialects of the Bessarabia Seaside: dissertation [Ukrainskie govory Bessarabskogo Prymor’ja : dys. … kand. filol. nauk], Odessa, 473 p.

Zhylko, F. T. (1966), Sketches in Ukrainian Dialectology [ Narysy z dіalektologіji ukrajins’koji movy], Radians’ka shkola, Kyiv, 307 p.

Kasatkin, L. L., Kasatkina, R. F., Jumsunova, T. B. (2004), «The dialects of lipovans — Russian Old Believers of Low Danube», Scientific Bulletin of Izmail State Humanitarian University [«Dialekt lipovan — russkikh staroobriadcev Nizhnego Podunav’ja», Naukovyj vіsnyk Іzmajils’kogo derzhavnogo gumanіtarnogo unіversitetu], Izmail, vol. 17, pp. 77–84.

Kolesnykov, A. O. (2015), The morphology of Ukrainian South-Bessarabia dialects : origin and dynamics [Morfolohіja ukrajins’kykh pіvdennobesarabs’kykh hovіrok : geneza і dynamіka : monohrafіja], SMIL, Іzmail, 676 p.

Logvin, V. P. (1965), «The morphological system of dialects of Low Right Naddnistrianschyna» [«Morfologіchna sistema govіrok nizhn’oji pravoberezhnoji Naddnіstrianshhyny], The territory dialects and Proper Nouns, pp. 33–43.

Matvіjas, І. H. (2006), «The dialectal basis of morphological forms in the Ukrainian literary language» [«Dіalektna osnova slovozmіny v ukrajins’kіj movі»], Movoznavstvo, Kyiv, No 5, pp. 52–65.

Melnychuk, O. S. (1951), «The South-Podillia dialect of the v. Pysarіvka (Kodyma district, Odessa region)» [«Pіvdennopodіl’s’ka govіrka s. Pysarіvky (Kodyms’kogo r-nu Odes’koji obl.»], The Dialectal Digest, No 3, pp. 44–68.

Mogyla, A. P. (1960), «Word-changing in the Middle Cherkasschyna dialects» [«Slovozmіna v govіrkakh seredn’oji Cherkashhyny»], The Middle Dnieper dialects, pp. 44–64.

Mukan, A. M. (1969), «Forms alternativeness in some Ukrainian resettlement dialects» [«Varіantnіst’ form u dejakykh novostvorenykh govorakh ukrajins’koji movy], The Ukrainian dialectal morphology, pp. 191– 199.

Mukan, A. M. (1960), The Ukrainian Lower Danube dialects. Phonetic and grammatical peculiarities : dissertation [Ukrainskie naddunajskie govory. Fonetiko-grammaticheskie osobennosti : diss. … kand. filol. nauk], Gluhіv, 291 p.

Nahin, Ja. D. (1956), The dialects of Kakhovka and neighboring districts, Kherson region : Author’s thesis : [Govory Kahovskogo i sosednikh rajonov Khersonskoj oblasti : avtoref. diss. …kand. filol. nauk], Kiev, 17 p.

Pacheva, V. M. (2002), Ukrainian dialects of Zaporizhzhya Priazovie : Author’s thesis [Ukrajins’kі govіrky Zaporіz’kogo Nadazov’ja : avtoref. dys. … kand. fіlol. nauk], Zaporіzhzhya, 18 p.

Sharpylo, B. A. (1960) Comparative and historical characteristic of the Ukrainian East-Slobozhanschyna dialects (Starobelschyna) : Author’s thesis [Sravnitel’no-istoricheskaja kharakteristika ukrainskikh govorov Vostochnoj Slobozhanshhiny (Starobel’shhiny) : avtoref. diss. … kand. filol. nauk], Kiev, 24 p.

Shylo, G. F. (1957), The South-West dialects of USSR to the North of the Dniester [ Pіvdennozakhіdnі govory URSR na pіvnіch vіd Dnіstra], LPU, L’vіv, 254 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аркушин Г. Л. Іменний словотвір західнополіського говору : автореф. дис. … докт. філол. наук : 10.02.01 / Г. Л. Аркушин — К., 2005. — 44 с.


Атлас української мови : [в 3 т.]. — Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. / [ред. тому І. Г. Матвіяс]. — К. : Наукова думка, 1984. — 498 с. — (391 карта) ; Т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. / [ред. тому Я. В. Закревська]. — К. : Наукова думка, 1988. — 520 с. ; Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі / [ред. тому А. М. Залеський, І. Г. Матвіяс]. — К. : Наукова думка, 2001. — 266 с. — (206 карт).


Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. — К. : Вища школа, 1980. — 246 с.


Ващенко В. С. Полтавські говори / Василь Семенович Ващенко. — Харків : Вид-во Харківського ун-ту, 1957. — 539 с.


Герман К. Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини: Словозміна, службові слова / К. Ф. Герман. — Чернівці : ПРУТ, 1998. — Т. 2. — 215 с.


Герман К. Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини : Фонетика, фонологія / К. Ф. Герман. — Чернівці : Видавнича спілка «Час», 1995. — Т. 1. — 314 с.


Григорчук Л. М. Сполучник що / Л. М. Григорчук // Українська діалектна морфологія. — К., 1969. — С. 82–94.


Делюсто М. С. Граматика говірки у світлі тексту : дис. … канд. філол. н. : 10.02.01. — К., 2010. — 235 с.

 

Дроздовский В. П. Украинские говоры Бессарабского Приморья (на материале обследования Саратского, Татарбунарского и Белгород-Днестровского районов Одесской области) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 661 / В. П. Дроздовский. — К., 1962. — 27 с.


Дроздовський В. П. Південнобессарабські українські говірки / В. П. Дроздовський // Праці Х республіканської діалектологічної наради. — К., 1961. — С. 132–155.


Дроздовський В. П. Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області) : дис. ... канд. філол. наук : 661 / В. П. Дроздовський. — Одеса, 1962. — 473 с.


Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. — [2-е вид. перероб.]. — К. : Радянська школа, 1966. — 307 с.


Касаткин Л. Л. Диалект липован — русских старообрядцев Нижнего Подунавья / Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина, Т. Б. Юмсунова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — Ізмаїл, 2004. — Вип. 17. — С. 77–84.


Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок : генеза і динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. Гриценко. — Ізмаїл : «СМИЛ», 2015. — 676 с.


Логвин В. П. Морфологічна система говірок нижньої правобережної Наддністрянщини / В. П. Логвин // Територіальні діалекти і власні назви. — К., 1965. — С. 33–43.


Матвіяс І. Г. Діалектна основа словозміни в українській мові / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. — 2006. — № 5. — С. 52–65.


Мельничук О. С. Південноподільська говірка с. Писарівки (Кодимського р-ну Одеської обл.) / О. С. Мельничук // Діалектологічний бюлетень. — Вип. ІІІ. — К., 1951. — С. 44–68.


Могила А. П. Словозміна в говірках середньої Черкащини / А. П. Могила // Середньонаддніпрянські говори. — К., 1960. — С. 44–64.

 

Мукан А. М. Варіантність форм у деяких новостворених говорах української мови / А. М. Мукан // Українська діалектна морфологія. — К., 1969. — С. 191–199.


Мукан А. М. Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні особливості : дис. ... канд. філол. н. : 661 / Мукан Агафія Михайлівна. — Глухів, 1960. — 291 с.


Нагин Я. Д. Говоры Каховского и соседних районов Херсонской области : автореф. дис. … канд. филол. н. : 661 / Я. Д. Нагин. — Киев, 1956. — 17 с.


Пачева В. М. Українські говірки Запорізького Надазов’я : автореф. дис. … канд. філол. н. : 10.02.01 / В. М. Пачева. — Запоріжжя, 2002. — 18 с.


Шарпило Б. А. Сравнительно-историческая характеристика украинских говоров Восточной Слобожанщины (Старобельщины) : автореф. дис. … канд. филол. н. : 661 / Б. А. Шарпило. — К., 1960. — 24 с.


Шило Г. Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра / Гаврило Федорович Шило. — Львів : Вид-во Львів. пед. ін-ту, 1957. — 254 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)