DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79892

МЕТОДИ ІНКОРПОРУВАННЯ ТОПОНІМІВ В КОРПУС СЛОВНИКА ТА ЇХ РОЗТАШУВАННЯ В НЬОМУ

Е. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Е. МИЛЬКО

Анотація


Невирішеність проблеми раціонального розташування вводів топонімічної лексики в корпус словника, а саме, алфавітний (відповідно до плану вираження), або ж тематичний (відповідно до плану змісту) зумовлює актуальність дослідження. Аналіз методів інкорпорування топонімічної лексики в корпус словника є метою дослідження; об’єктом є 11  лінгвістичних словників англійської мови. Типи розташування вводів топонімічної лексики в корпус словника — предмет дослідження. Результати дослідження свідчать про те, що найбільш поширеним підходом розташування топонімічної лексики є алфавітний підхід, що забезпечує простоту пошуку необхідного елемента у словнику. проте прихильники тематичного підходу, дотримуються тієї думки, що при алфавітному розташуванні одиниць словника лексика представляється у вигляді розрізнених елементів, а не у вигляді системи. Алфавітногніздовий принцип побудови словників вважають компромісом. при цьому слова, похідні від заголовних слів, розташованих в алфавітному порядку, дефінуються не в окремих словникових статтях, а в рамках словникової статті лексеми, що є основою для підвводів. Обробка лексикографічних джерел показує наявність практики виведення топонімічної лексики за межі власне словника в додатки, а також розміщення топонімів як у корпусі словника, так і в додатку. Однак суть цих методів у пояснювальних записках до словників не роз’яснюється. Практичне значення роботи полягає в необхідності застосування у практичній лексикографії, зокрема при вдосконаленні словників англійської мови, розроблених нами й підданих детальному аналізу принципів інкорпорування топонімів.

Ключові слова


принципи інкорпорування; теоретична лексикографія; топонім; словникова практика.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dal, V. I. (1956), Explanatory Dictionary of Living Russian language : in 4 vol. [Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo jazyka], GIS, Moscow, vol. 1.

Malakhovskiy, L. V. (1954), Oxford English Dictionary. 1884–1933 years. (Analysis of design principles). Author’s thesis [Oksfordskij slovar’ anglijskogo jazyka. 1884–1933 gg. (analiz principov postroenija) : avtoref. dis. … kand. filol. nauk : 10.02.04], Leningrad, 16 s.

Malakhovskij, L. V. (1988), «The new in Anglo-American lexicography : a review», Topics in the study of language [«Novoe v anglo-amerikanskoj leksikografii : obzor», Voprosy jazykoznanija], Moscow, No. 6. — pp. 126–134.

Svich, Z. M. (2002), «Conclusion principles and purpose of ideographic dictionary», Culture of peoples of the Black Sea region [«Pryncypy ukladannia ta pryznachennia ideografichnogo slovnyka», Kultura narodov Prichernomorja], Simferopol’, No. 32, pp. 45–46.

Semeyn, L. Yu. (1990), Conclusion principles of educational dictionaries of the native language (on a material of the British lexicography): Thesis [Printsipy postroenija uchebnykh tolkovykh slovarej rodnogo jazyka (na materiale britanskoj leksikografii) : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.04], Leningrad, 221 p.

Stupin, L. P. (1963), Lexicographic analysis of a large explanatory dictionary of Webster 1961 : Thesis [Leksikograficheskij analiz bolshogo tolkovogo slovaria Webstera, 1961 : dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.04], Leningrad, 404 p.

Stupin, L. P. (1978), «On two types of explanatory dictionaries in the history of English lexicography», Systemic description of vocabulary of the Germanic languages [«O dvukh tipakh tolkovykh slovarej v istorii anglijskoj leksikografii», Sistemnoe opisanie leksiki germanskikh yazykov], Izd-vo LGU, Leningrad, vol. 2, pp. 107–113.

Burkhanov, I. (1999), Linguistic foundations of lexicography: semantic analysis of ideographic dictionaries, Wydawnicnwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszow, 387 p.

McArthur, T. (1986), Worlds of reference : Lexicography, learning and language from of the clay tablet to the computer, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 230 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. — М. : ГИС, 1956. — Т. 1.

Малаховский  Л.  В.  Оксфордский словарь английского языка. 1884–1933  гг. (анализ принципов построения) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. В. Малаховский. — Л., 1954. — 16 с.

Малаховский  Л.  В.  Новое в англо-американской лексикографии  : обзор / Л.  В.  Малаховский // Вопросы языкознания. — М., 1988. — № 6. — С. 126–134.

Свич З. М. принципи укладання та призначення ідеографічного словника / З. М. Свич // Культура народов причерноморья. — Симферополь, 2002. — № 32. — С. 45–46.

Семейн Л. Ю. принципы построения учебных толковых словарей родного языка (на материале британской лексикографии) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. Ю. Семейн. — Л., 1990. — 221 с.

Ступин Л. П. Лексикографический анализ большого толкового словаря Уэбстера 1961 : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. п. Ступин. — Л., 1963. — 404 с.

Ступин Л. П. О двух типах толковых словарей в истории английской лексикографии / Л. п. Ступин // Системное описание лексики германских языков.  — Л.  : Изд-во ЛГУ, 1978.  — Вып.  2.  — С. 107–113.

Burkhanov  I.  Linguistic foundations of lexicography  : semantic analysis of ideographic dictionaries / I. Burkhanov. — Rzeszów : Wydawnicnwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. — 387 p.

McArthur  T.  Worlds of reference  : Lexicography, learning and language from of the clay tablet to the computer / T. McArthur. — Cambridge, etc.: Cambridge Univ. Press, 1986. — 230 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)