DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.25.79451

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ МОВ

Е. А. НОТИНА, И. А. БЫКОВА

Анотація


В умовах подальшої розробки теоретичних основ порівняльного вивчення мов, яке безпосередньо пов’язане з новітніми досягненнями всіх гуманітарних наук, вивчення феномена і поняття інтертекстуальності набуває важливого значення. Феномен інтертекстуальності в науковій комунікації знаходиться у стадії початкового вивчення і в аспекті порівняльного вивчення мов досі дослідженню не піддавався. Предмет дослідження — інтертекстуальність як макроформа предметного знання і діяльнісного досвіду в рамках міждисциплінарного підходу до проблеми гіпертекстового моделювання комунікації в сукупності із соціокультурними та комунікативними компонентами, що її формують. Мета — розглянути феномен інтертекстуальності в аспекті порівняльного вивчення іспанської та російської мов на прикладі медичної статті як стереотипної моделі текстотворення в письмовій науковій комунікації. Результати: проведено загальний і порівняльний аналіз стереотипних оборотів, які регулярно відтворюються та вказують і оформлюють перехід автора до висновків в оригінальних наукових статтях, виконаних іспанською та російською мовами; виявлено стійкі постійно відтворювані мовні засоби, що мають стереотипний характер, які використовуються як рекурентний тип оформлення змісту наукової статті з медицини; встановлено відповідні міжмовні паралелі. У статті використано методи загального й порівняльного аналізу, компонентного аналізу, метод перекладу. Результати дослідження можуть мати практичне застосування при вивченні лінгвістики тексту, порівняльному вивченні мов, у лексикології, перекладознавстві, педагогічній і перекладацькій практиці.


Ключові слова


інтертекстуальність; порівняльне вивчення мов; наукова комунікація; наукова стаття; стереотип; Модель; текстотворення; російську та іспанську мови.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Belaja, E. N. (2011), Theory and Practice of Intercultural Communication : Тextbook [ Teorija i praktika mezhkul’turnoj kommunikacii : ucheb. posobie], FORUM, Moscow, 208 p.

Bykova, I. A. (2012), «Equivalence of Translation : Cognitive and Cultural Factors of a Bilingual Mediated Communication», Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Scientific journal. Series «Problems of Education : Languages and Specialty» [«Ekvivalentnost’ perevoda : kognitivno-kul’turnye faktory dvujazychnoj oposredovannoj kommunikacii», Vestnik Rossijskogo Universiteta druzhby narodov. Serija «Voprosy obrazovanija : jazyki i special’nost’»], Publishing House of Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, pp.13–20.

Grishaeva, L. I., Curikova, L. V. (2006), Introduction in the Theory of Intercultural Communication : Тextbook [Vvedenie v teoriju mezhkul’turnoj kommunikacii : ucheb. posobie], Akademija, Moscow, 336 p.

Kristeva, Ju. (2013), Semiotics. Researches in Semiological Analysis [ Semiotika. Issledovanija po semianalizu], Akademicheskij proekt, Moscow, 288 p.

Maslova, V. A. (2001), Сultural Linguistics [ Lingvokul’turologija], Akademija, Moscow, 208 p.

Mikhajlova, V. V. (1999), Intertextuality in Scientific Discourse (based on articles data) : Thesis [Intertekstual’nost’ v nauchnom diskurse (na materiale statej) : dis. … kand. filol. nauk], Volgograd, 205 p.

Notina E. A. (2004), »General and Comparative Analysis of Language Arrangement of the Structural Composite and Organization of a Scientific Article (on a material of the Spanish-Russian Combination of Languages)», Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Scientific journal. Series «Foreign Languages» [»Obshhij i sopostavitel’nyj analiz jazykovogo oformlenija strukturno kompozicionnoj organizacii nauchnoj statji», Vestnik RUDN. Ser. »Inostrannye jazyki»], Publishing House of Peoples’ Friendship University of Russia, No. 1, pp. 120–127.

Kozhina M. N. (ed.), (2006), Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language. 2nd ed. [Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar’ russkogo jazyka. 2-e izd.], Flinta & Nauka, Moscow, 696 p. Cherniavskaja V. E. (2009), Text Linguistics : Policode interrelationship. Intertextuality. Discursive Interconnectivity [Lingvistika teksta : Polikodovost’, intertekstual’nost’, interdiskursivnost’], Librokom, Moscow, 284 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белая Е. Н. Теория и практика межкультурной коммуникации : учеб. пособие / Е. Н. Белая. — М. : ФОРУМ, 2011. — 208 с.

Быкова И. А. Эквивалентность перевода : когнитивно-культурные факторы двуязычной опосредованной коммуникации / И. А. Быкова // Вестник Российского Университета дружбы народов. Сер. «Вопросы образования : языки и специальность». — М. : Изд-во РУДН, 2012. — С. 13–20.

Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. пособие / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. — М. : Изд-во Академия, 2006. — 336 с.

Кристева Ю. Семиотика. Исследования по семианализу / Ю. Кристева. — М. : Академический проект, 2013. — 288 c. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. — М. : Академия, 2001. — 208 с.

Михайлова В. В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на материале статей) : дис. … канд. филол. наук / В. В. Михайлова. — Волгоград, 1999. — 205 c.

Нотина Е. А. Общий и сопоставительный анализ языкового оформления структурно-композиционной организации научной статьи / Е. А. Нотина // Вестник РУДН. Сер. «Иностранные языки». — М., 2004. — № 1. — С. 120–127. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта: Наука, 2006. — 696 c.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность / В. Е. Чернявская. — М. : Либроком, 2009. — 284 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)