№ 23 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Питання комунікативістики та медіалінгвістики

ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЧНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) PDF
Ілона Морисівна ДЕРІК С. 5-9.
АНГЛОМОВНА ЗАХИСНА ПРОМОВА АДВОКАТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ PDF
Вікторія Ігорівна КУКОВСЬКА С. 10-15.
ВПЛИВОВІ СЕМАНТИЧНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ PDF
Марина Сергіївна СЛАВІНСЬКА С. 15-20.
ІНТОНАЦІЙНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ) PDF (Русский)
Наталья Александровна БИГУНОВА С. 20-26.
ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF (Русский)
Марина Ігорівна ГРОМОВАЯ С. 27-31.
ВАРІАТИВНІСТЬ ВОКАЛІЗМУ У МОВЛЕННІ МОЛОДІ PDF (Русский)
Сюзанна Юріївна ЛАДИЖЕНСЬКА С. 31-36.
ІНТОНАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF (Русский)
Євген Михайлович МУЗЯ С. 37-40.
ПОРТРЕТ МІГРАНТІВ У РОСІЙСЬКОМОВНОМУ СЕГМЕНТІ ІНТЕРНЕТУ PDF (Русский)
Юлія Едуардівна МЮЛЛЕР С. 41-46.
ЛІНГВАЛЬНІ Й ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ШЕРЛОКА ХОЛМСА В ОДНОІМЕННОМУ СЕРІАЛІ PDF (Русский)
Вікторія Володимирівна ОЛІНЧУК С. 46-52.
ВАРІАТИВНІСТЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ PDF (Русский)
Марина Валеріївна ЧЕСНОКОВА С. 52-57.
СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗЕРНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ PDF (Русский)
Ольга Василівна ЯКОВЛЄВА С. 57-60.
ГОВОРИТИ ЯК «ХОРОШИЙ ХЛОПЕЦЬ»: АЛГОРИТМ МОВЛЕННЄВОЇ КАРНАВАЛІЗАЦІЇ PDF (English)
Олена Олександрівна ПОЖАРИЦЬКА С. 61-67.

Питання лексикології та грагматики

СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
Юлія Володимирівна БІЛОУС С. 68-74.
СЕМАНТИКА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЕПІТЕТІВ ЛЕКСИКО- СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «МІСТО» В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКІВ-ПОСТМОДЕРНІСТІВ PDF
Катерина Олександрівна МІКРЮКОВА С. 74-78.
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПОЯВИ У ЛІНГВІСТИЦІ ТЕРМІНІВ ГЕНДЕР, МАСКУЛІННІСТЬ, ФЕМІННІСТЬ PDF
Вікторія Олегівна РОМАНЕНКО С. 79-83.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ Й РЕГУЛЯРНОСТІ СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ І ПІДТИПІВ ДЕРИВАТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ У ПОРІВНЯННІ З ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ PDF
Віолета Романівна СВІТЛИЦЬКА С. 83-88.
ОПЕРАТОРИ-ВИМІРНИКИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «РУХОМІ ВМІСТИЩА» ІЗ СЕМАНТИКОЮ МУЛЬТИПЛІЦИТНОСТІ У СУЧАНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
Олександра Юріївна СЕМЕНЕНКО С. 88-92.
СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКСІОНОМЕНІВ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ ЯК ЦІННІСНО-ЗУМОВЛЕНИХ СКЛАДНИКІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРИ PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА С. 92-97.
ВЗАЄМОДІЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ ТА СТАНОВОСТІ В РІЗНОМАНІТНИХ ДИСКУРСАХ PDF
Ганна Миколаївна ТРУБА С. 98-102.
СЕМАНТИЧНІ ІННОВАТИВИ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ У РОСІЙСЬКІЙ ТА БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ PDF (Русский)
Ваня Панєва ІВАНОВА С. 102-107.
КОМПОНЕНТИ ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО РЯДУ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ МОВНИЙ СМИСЛ «МЕТА» PDF (Русский)
Тетяна Василівна КАЛУГІНА С. 108-111.
ТОПОНІМИ У ТВОРАХ О. С. ПУШКІНА РІЗНИХ СТИЛІВ ПРО ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ О. ПУГАЧОВА PDF (Русский)
Юлія Олегівна МУЗИЧЕНКО С. 112-120.
ФУНКЦІОНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АНТРОПОНІМНОЇ ФОРМУЛИ В РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» PDF (Русский)
Ірина Володимирівна МУРАДЯН С. 120-124.
ЕРГОНІМИ ЯК КОМПОНЕНТИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ PDF (Русский)
Світлана Вікторівна НАСАКІНА С. 124-128.
ІДІОЛЕКТНА НОМІНАЦІЯ ОСОБИ В РОСІЙСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ ЖАНРІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТІВ О. С. ПУШКІНА ТА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА) PDF (Русский)
Вікторія Юріївна ПИСЬМИЧЕНКО, Тетяна Федорівна ШУМАРІНА С. 128-133.
ОДЕСЬКІ ШИБОЛЕТИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ С. 133-138.

Питання глотодидактики та методики викладання мови

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ТА ПІСЕНЬ PDF
Тетяна Іванівна ГОРОБ’ЄВСЬКА С. 139-141.
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Світлана Валеріївна ПЛОТНИЦЬКА, Лідія Миколаївна ГОЛУБЕНКО, Надія Петрівна ВІТ С. 142-145.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Олександра Володимирівна ПОПОВА С. 146-153.
УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ: ВИВЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Лілія Миколаївна ФІЛЮК С. 154-159.

Рецензії

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКИХ НОВОЖИТНІХ ГОВІРОК ПОЛІЛІНГВАЛЬНОГО АРЕАЛУ PDF
Валентина Олександрівна КОЛЕСНИК С. 160-162.
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ С. 163-166.