НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЧИНОВНИКІВ У РОМАНІ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ІДІОТ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261465

Ключові слова:

невербальні засоби, комунікація, жест, міміка, соціальний статус, чиновник, літературний персонаж, Ф. М. Достоєвський

Анотація

Основна мета цього дослідження – проаналізувати майстерність Ф. М. Достоєвського у зображенні за допомогою одиниць мови невербальних засобів комунікації та реалізації соціального статусу чиновників у романі «Ідіот». Об'єктом вивчення є мовні одиниці, що вказують на поведінку чиновників різних рівнів: високого (генерала Івана Федоровича Єпанчина), середнього (Гаврили Ардаліоновича Іволгіна) та низького (Лук'яна Тимофійовича Лебедєва). Предмет аналізу – спільні та відмінні риси невербальної комунікації зазначених чиновників і способи характеристики спільного та відмінного в їхньому соціальному статусі. У результаті проведеного аналізу системи опису невербальних засобів комунікації персонажів зі статусом державного чиновника, яку представив Ф. М. Достоєвський, у роботі встановлені жести й міміка, що характеризують генерала Івана Єпанчина та членів його родини (манірність, дотримання статусних норм пристойності, здатність критично мислити, допитливість); чиновника Гаврили Іволгіна (амбітність, нещирість, неввічливість, недовіра, іронічність, агресивність); чиновника Лук'яна Лебедєва (улесливість, нестриманість, нечесність). У статті зроблено висновки, що опис невербальної поведінки персонажів художнього твору має важливе значення в експлікації їхнього соціального статусу, приховуючи частину підтекстової інформації. За допомогою жестів і міміки персонаж стає впізнаваним. Ф. М. Достоєвський пристосовує наявні у комунікативній поведінці людей паравербальні засоби до характерних особливостей, життєвої позиції кожного свого персонажа, його ролі в художньому творі.

Посилання

Аданакова В. И. Паралингвизмы как индикаторы оценочности в художественном тексте. Стилистический анализ художественного текста. Смоленск : Изд-во Смоленского гос. ун-та. 1988. С. 22–28.

Голованова И. А. Интерпретация поведения литературных персонажей в рамках теории невербальной семиоти- ки. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия : История, филология. Новосибирск, 2006. Т. 18. Вып. 2. С. 86–95.

Достоевский Ф. М. Идиот [Текст]. Бесплатная электронная библиотека Royallib.ru. URL : http://royallib. com/book/dostoevskiy_fedor/idiot.html/ (дата обращения 20.01.2022).

Зуева Е. А. Вербализация паралингвистических актов в художественном тексте современной немецкой литературы : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Белгород, 2018. 19 с.

Иванова Ю. В. Паралингвистические элементы художественного текста : на материале французской прозы ХХ–ХХІ веков : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05. Смоленск, 2009. 357 с.

Крейдлин Г. Е. Голос и тон в языке и речи. Язык о языке : сб. статей. Москва : Языки русской культуры, 2000. С. 453–501.

Накашидзе Н. В. Кинесика и её вербальное выражение в характеристике художественного произведения (на материале англо-американской художественной прозы XX века) : дис. канд. филол. наук : 10.02.04. Москва : МГПИ- ИЯ, 1981. 156 с.

Николаева Т. М. Паралингвистика. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва : Сов. энциклопедия, 1990. C. 367.

Петлюченко Н. В., Степанов Е. Н., Яроцкая Г. С. и др. Концепты и контрасты : коллективная монография. Одесса : Гельветика, 2017. 632 с.

Чан Тхи Суэн, Степанов Е. Н. Жесты и мимика в коммуникативной характеристике чиновника Лебедева (на материале романа Ф. М. Достоевского «Идиот»). Язык. Коммуникация. Культура : Сб. материалов Первой меж- дунар. заочной науч.-практич. конф. молодых учёных / Отв. ред. В. В. Богуславская. Москва : ГИРЯП, 2017. С. 520–525.

Чан Тхи Суен. Невербальные средства социальной характеристики персонажа (на материале русского и вьетнамского языков). Слов’янська філологія у сучасному світі : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 травня 2021 р.). Одеса : Астропринт, 2021. С. 63–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ