НАЙМЕНУВАННЯ ЗНАРЯДЬ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ У СЛОВНИКУ РОСІЙСЬКИХ ГОВІРОК ОДЕЩИНИ

Автор(и)

  • Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5441-9822

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261464

Ключові слова:

діалект, говірка, лексико-семантична група, лексико-семантична підгрупа, багатозначне слово, найменування знарядь сільськогосподарської праці, Словник російських говірок Одещини, Одеська область

Анотація

Метою цієї наукової розвідки є виявлення й аналіз найменувань знарядь сільськогосподарської праці, що зафіксовані в Словнику російських говірок Одещини (Одеса, 2000–2001. Т. 1–2). Об’єктом вивчення є діалектні апелятиви на позначення знарядь сільськогосподарської праці. Цей матеріал було зібрано під час діалектологічних експедицій фахівців і студентів філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова протягом кількох десятиріч (1960-ті – 2020-ті рр.). Предметом дослідження є типологізація виявлених одиниць за функційно-прагматичною ознакою, а також їх етимологічний і словотвірний аналіз. Застосовано методи функційного, лінгвопрагматичного, соціолінгвістичного, семантичного, етимологічного, словотвірного й кількісного аналізу, а також описовий метод. Результатом проведеної роботи є виокремлення п’яти лексико-семантичних підгруп ЛСГ «Найменування знарядь сільськогосподарської праці». Висновки. Усього в Словнику російських говірок Одещини зафіксовано 278 найменувань цієї ЛСГ, які відсутні в багатотомному Словнику російських народних говорів. Найбільшою є підгрупа найменувань ручного сільськогосподарського інвентарю, знарядь та пристосувань до них (121 одиниця, тобто 43,5 %), що свідчить про вельми значну частку ручної праці в сільськогосподарському виробництві в регіоні північно-західного Причорномор'я і, водночас, про різноманітність видів діяльності, спрямованих на вирощування, збирання та обробку врожаю. Друга підгрупа – найменування знарядь, що застосовують із використанням тяглової сили (61 од. – 22 %); третя – найменування місць зберігання сільськогосподарського інвентарю, знарядь, пристроїв та вирощеного врожаю (42 од. – 15,1 %), четверта – найменування сільськогосподарських машин та пристроїв (40 од. – 14,4 %); найменшою є п’ята підгрупа – найменування засобів переміщення сільськогосподарської продукції (14 од. – 5 %). Досліджений матеріал свідчить про багатовекторний розвиток у російських говірках Одеської області полісемії у групі слів, що називають знаряддя сільськогосподарської праці. Серед проаналізованих лексем є запозичення з мов народів, які компактно проживають разом із росіянами на суміжній території Одеської області.

Посилання

Арефьева Н. Г. Фразеологический словарь русских говоров Одесщины. Одесса: ОНУ, 2020. 236 с. ISBN 978–617–689–365–3.

Арефьева Н. Г. Фразеология русских переселенческих говоров Юга Украины : монография / науч. ред. Е. Н. Степанов. Одесса: Астропринт, 2021. 352 с. ISBN 978–966–927–773–2.

Баранник Л. Ф. Лексика русских говоров, функционирующих в разноязычном окружении (на материале переселенческих говоров Одесской области УССР): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва, 1969. 18 с.

Баранник Л. Ф. Лексические особенности русских переселенческих говоров Одесской области. Русские говоры на Украине. Киев : Наукова думка, 1982. С. 85–98.

Баранник Л. Ф. Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении: учеб. пособие. Одесса: ОНУ, 2015. 178 с. ISBN 978–617–689–116–1.

Букатевич Н. И. Из наблюдений над словообразованием имён существительных в русских говорах Одесской области. Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Одесса, 4–7 июня 1969 г.). Москва, 1969. С. 19–28.

Гриценко И. Д. Промысловая лексика русских рыбаков дельты Дуная (Словарь и исследования): дис. … канд. филол. наук. Ленинград-Кишинёв, 1964. Т. 1: Словарь. 245 с.; Т. 2: Исследование. 270 с.

Демьянова Л. И. Экспрессивная лексика русских говоров в разноязычном окружении (на материале говоров Одесской области УССР): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Одесса, 1987. 16 с.

Карпенко Ю. А. Украинско-русское лексическое взаимодействие в говорах Одесщины. Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: Тези доп. Ужгород, 1982. С. 42–43.

Колышкина Н. В. Наименования пищи в русских переселенческих говорах Одесской области. Материалы II Форума молодых исследователей-русистов в рамках VII международного фестиваля «Великое русское слово», 4–6 июня 2013 г. Одесса, 2013. С. 20–28.

Мотузенко Е. М. Морская рыболовецкая терминология северо-западного Причерноморья: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Одесса, 1987. 24 с

Нелюбова И. Ф. Орловский говор на территории Измаильской области УССР (говор села Сергеевки Тузловского района): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Станислав, 1953. 18 с.

СРГО — Словарь русских говоров Одесщины : в 2 т. / отв. ред. Ю. А. Карпенко, С. Уэмура. Одесса: Астропринт, 2000–2001.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова, С. А. Мызникова. Вып. 1–41. Москва; Ленинград; Санкт-Петербург: Наука, 1965–2016.

Степанов Е. Н. Современное состояние южнорусских переселенческих говоров Одесской области. Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: сб. докл. участников Междунар. науч. форума. Брянск: Аверс, 2019. С. 42–49. ISBN 978–5-6043491–1-3.

Степанов Е. Н. Современное функционирование русских говоров Одесской области (на материале экспедиций 2018–2019 гг.). Русистика и современность: сб. статей XXII Междунар. науч. конф. Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2019. С. 109–113. ISBN 978–5-9926–1202–8.

Степанов Е. Н., Булка Н. В. Две группы прагматонимов в русских говорах Одесской области: ЛСГ ’Мучные изделия’ и ’Напитки’. Славянские чтения: научно-теоретический журнал. Кишинёв: Славянский ун-т Респ. Молдова, 2020–2021. № 16–17 (22–23). C. 81–99. ISSN 1857–4580.

Тихомирова М. С. Южновеликорусский говор на территории Одесской области (говор села Большого Плоского Велико-Михайловского района Одесской области) : Автореф. дис. … канд. філол. наук. Кременец, 1955. 16 с.

Усачёва Л. Я. К истории курского говора на территории Одесской области (говор сёл Вознесенки и Введенки Арцизского района): Автореф. дис. … канд. філол. наук. Харьков, 1959. 16 с.

Швець А. І. Дієслівна лексика російських говірок Одеської області: Автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2007. 21 с.

Швецова Н. Л. Прозвища в русских островных говорах Одесщины (структура и онимообразование). Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса: Астропринт, 2007. № 12. С. 147–150. ISSN 2307–4558

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ