АНТОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ ЗОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ "В КАТАКОМБАХ"

Автор(и)

  • Світлана Євгеніївна СТЕПАНОВА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2855-3657

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261463

Ключові слова:

антонімія, контраст, художня картина світу, соціальний статус, соціальна нерівність, комунікативний, дискусія, Леся Українка

Анотація

Метою наукової розвідки, результати якої описано в цій статті, є виявлення й аналіз фактів антонімії, за допомогою якої Леся Українка створює контрактивне зображення соціальної нерівності між людьми, що виступають персонажами драматичної поеми «В катакомбах», та визначення специфіки цього мовно-художнього засобу в художній картині світу авторки. Об’єктом вивчення є лексеми та репліки, що висвітлюють соціальний фон відносин між представниками давньоримського соціуму епохи гоніння на християн. Суб’єкт дослідження – механізми функціювання виявлених антонімічних мовних засобів у драматичній поемі «В катакомбах» і їхня роль у створенні соціального простору цього художнього твору. Застосовано методи соціолінгвістичного, семантичного та контрастивного аналізу, а також описовий метод. Результатом аналізу стало виокремлення фактів художньої антонімії в репліках персонажів, передусім християнського єпископа і раба-неофіта, у спорі про соціальну справедливість. Зроблено деякі висновки, зокрема: антонімія є провідним мовно-художнім засобом драматичної поеми «В катакомбах», за допомогою якого Леся Українка висвітлює богоборські позиції людей, не згодних із соціальною нерівністю в суспільстві та готових боротися за соціальну справедливість; антонімічні пари у творі виокремлюються на лексичному, фразеологічному і текстовому рівнях; головна конфліктоутворююча антонімічна пара драматичної поеми «В катакомбах»: РАБ ≠ ВІЛЬНИЙ. Посилюють конфлікт також соціально зумовлені антонімічні пари ЧОЛОВІК ≠ ЖІНКА; ХРИСТИЯНИН ≠ ПОГАНЕЦЬ; БОГ / ЦАР ≠ ЛЮДИНА.

Посилання

Аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. Москва : Мысль, 1983. Т. 4. С. 376–644.

Белашова Е. А. Типология признаков представления статусов лица в процессе исторического развития русско- го языка : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Днепропетровск, 1980. 19 с.

Буткалюк В. Великое разделение : социальное неравенство в эпоху неолиберализма. 2017. URL : https:// commons.com.ua/ru/velikoe-razdelenie-socialnoe-neravenstvo-v-epohu-neoliberalizma/ (дата звернення: 20.02.2022).

Варинська А. М., Тарасенко О. Д. Засоби репрезентації авторської іронії у творах В. Винниченка. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2015. Вип. 2 (80). С. 121–127.

Виденов М. Социолингвистическият маркер. София : Делфи, 1998. 128 с.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты языкового поведения. Москва : Наука, 1993. 172 с.

Головин С. А. Социальное неравенство : сущность и научные подходы. Преподаватель XXI век. Москва : МПГУ, 2007. № 3. С. 134–147.

Городецкий Б. Ю. От лингвистики языка — к лингвистике общения. Язык и социальное познание. Москва : АН СССР, 1990. С. 39–56.

Жирмунский В. М. Проблема социальной дифференциации языков. Язык и общество. Москва : Наука, 1968. С. 22–38.

Карасик В. И. Язык социального статуса. Москва : Гнозис, 2002. 336 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. 6-е изд. Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. 264 с.

Каринкина Н. Н. Антонимия как понятийная категория и вопрос выражения противоположности в языке. Вестник Чувашского университета. Чебоксары, 2004. № 1. С. 150–154.

Крысин Л. П. Социальный компонент в семантике языковых единиц. Русский язык в школе. Москва : Про- свещение, 1983. С. 78–84.

Купина Н. А., Матвеева Т. В. Стилистика современного русского языка : учебник для бакалавров. Москва : Юрайт, 2013. 416 с.

Пестова М. С. Антонимия как объект теоретического исследования. Вестник Южно-Уральского государ- ственного университета. Лингвистика. Челябинск, 2014. Т. 11. № 1. С. 18–21.

Платон. Государство. Законы. Политик. Москва : Мысль, 1998. 798 с.

Полякова Н. Л. Оформление социального неравенства в практиках повседневности : историческая перспекти- ва. Вестник Московского университета. Социология и политология. Москва, 2018. Сер.

Т. 24. № 4. С. 7–25. 18. Попович Ю. С. Відтворення маркерів соціального статусу літературного персонажа в перекладі (на матеріалі українських перекладів британських художніх творів ХІХ століття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Київ : КНЛУ, 2017. 242 с.

Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Сайт «Навчальні матеріали онлайн». URL : https:// pidru4niki.com/16011013/sotsiologiya/sotsialniy_status_ sotsialni_roli_osobistosti/ (дата звернення: 11.03.2022 р.).

Степанова С. Е. Эволюция языковой картины мира центрального персонажа рассказа А. П. Чехова «Душечка». Мова. Одеса : Астропринт, 2016. № 25. С. 62–67.

Степанов Є. М. Російське міське мовлення в полілінгвокультурному просторі Одеси : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.02. Київ : Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, 2013. 34 с.

Степанов Ю. С. В трёхмерном пространстве языка : семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. Москва : URSS, 2016. 336 с.

Українка Л. В катакомбах. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. Т. 1. Драматичні твори (1896–1906). С. 240–262.

Milanovic, B. Global inequality : A New Approach for the Age of Globalization. Boston : Harvard University Press, 2016. 320 p.

Weber M. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology : In 2 vol. / Eds. G. Roth, C. Wittich. Univ. of California Press, Berkeley, 1978. 1470 p.

Weber M. Class, Status, Party. From Max Weber : Essays in Sociology / H. H. Girth and C. Wright Mills (eds.). New York : Oxford University, 1946. P. 180–195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ