ТЕКСТОЦЕНТРИЗМ ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Вікторія Валеріївна ЛЮБЕЦЬКА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3774-8883
  • Юлія Григорівна ШАХІНА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3202-1474

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261459

Ключові слова:

мовна компетенція, мовленнєва (стратегічна) компетенція, навчальний текст, принцип текстоцентризму, соціокультурна та професійна компетенції, українська мова як іноземна, художній текст

Анотація

У статті висвітлено принцип текстоцентризму як однієї з головних засад формування українськомовної професійної комунікативної компетентності іноземних студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної (УМІ). Актуальність наукової розвідки підтверджено наявністю низки лише поверхнево розглянутих або навіть не порушених питань із проблеми ефективного використання навчальних текстів різних стилів і жанрів у процесі вивчення української мови як іноземної. Мета дослідження – окреслити структуру навчальних текстів з української мови як іноземної за їх рівнями складності та тематикою (ситуативно-тематичний мінімум, побутова тематика, соціальне життя й культура, краєзнавча та наукова тематика). Предметом дослідження є принципи комплексної системи завдань для роботи з художнім текстом у вивченні УМІ студентами-іноземцями гуманітарних спеціальностей. Ефективне використання принципу текстоцентризму зумовило дослідження складного об’єкту: комунікативних потреб різних категорій іноземних студентів відповідно до різних моделей мовного навчання; ефективності засвоєння студентами мовних знань і мовленнєвих вмінь, у тому числі для виконання самостійної навчальної діяльності; способів удосконалення когнітивно-операційного компонента мовленнєвої діяльності як засобу всебічного розвитку особистості; формування вмінь міжкультурного спілкування і навичок толерантного ставлення до представників української та інших культур; дечого іншого. Методологійну основу дослідження становлять базові положення теорії пізнання, тексту, мовленнєвої діяльності. Важливими методами дослідження є аналіз і синтез отриманих даних, описовий метод, метод зіставного аналізу, експериментальний і кількісний методи. Висновки. Процес вивчення української мови як іноземної спрямований на формування елементів низки компетентностей: мовної – засвоєння основ базових знань у спілкуванні українською мовою; мовленнєвої або стратегічної – здатність застосовувати знання на практиці; соціокультурної – здатність позитивного ставлення до іншої культури. Успішність опанування української мови як іноземної базується на низці складників, серед яких різноаспектні навчальні тексти, доцільне використання яких відіграє вирішальну роль.

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики