КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВІ

Автор(и)

  • Маргарита Валеріївна КОСОВЕЦЬ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1124-6025

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261457

Ключові слова:

детективний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, самопрезентація, приналежність до певної групи, солідаризація, дистанціювання

Анотація

Пропонована стаття містить результати дослідження комунікативної стратегії самопрезентації детектива – персонажа детективного роману і комунікативних тактик, які її реалізують. Матеріалом дослідження слугували англомовні детективні романи, в яких об’єктом вивчення обрано персонажне мовлення: допити поліцейським свідків і підозрюваних. Предметом дослідження є комунікативні тактики самопрезентації як супутні засоби впливу на підозрюваного задля отримання необхідної інформації для розкриття злочину. Метою розвідки є когнітитивно-прагматичний аналіз комунікативних тактик, якими послуговуються детективи для отримання потрібної інформації для розкриття злочину. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових і спеціальних лінгвістичних методах: методах синтезу й аналізу, методі спостереження, описовому методі, прагмалінгвістичному методі та контекстуально-інтерпретаційному аналізі. Основні результати дослідження вказують на те, що когнітитивно-прагматичний аналіз стратегічного плану детектива – персонажа детективного дискурсу – уможливив складання власної класифікації комунікативних стратегій і тактик, якими послуговується детектив під час допитування свідків і підозрюваних, намагаючись знайти вбивцю. Виявлено, що однією із головних комунікативних стратегій, до яких вдається детектив, є стратегія самопрезентації. Вона експлікується комунікативними тактиками дистанціювання, солідарізації, належністю до певної групи, кожна з яких маркована певними лексичними, морфологічними та синтаксичними засобами мови. Перспективою подальших досліджень є різнобічне вивчення лінгвальних механізмів здійсення стратегії.

Посилання

Бороздина Г. В. Психология делового общения. Москва : ИНФРА-М, 1999. 224 с.

Ван Дейк Т. A. Язык, познание, коммуникация : сб. трудов. Благовещенск : РИО БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни (пер. с англ, и вступ. статья А. Д. Ковалёва). Москва : «КАНОН- пресс-Ц», «Кучково поле», 2000. 304 с.

Дегтярьова К. В. Основи теорії мовної комунікації : Навч.-метод. посібник. Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. 70 с.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 284 с.

Карасик В. И. Социальный статус человека в лингвистическом аспекте. «Я», «субъект», «индивид» в парадигмах современного языкознания : Сб. науч.-аналитич. обзоров. Москва : Ин-т языкознания РАН, 1992. С. 47–85.

Карасик В. И. Язык социального статуса. Москва : ИТДГК «Гнозис», 2002. 333 с.

Клюев Е. В. Речевая коммуникация. Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 320 с.

Ковригина Е. А. Коммуникативная стратегия самопрезентации в дискурсе интернет-интервью : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Кемерово, 2010. 177 с.

Куницына В. Н. Межличностное общение. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 544 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.

Сёрль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов. Новое в зарубежной лингвистике : Теория речевых актов. Москва : Прогресс, 1986. Вып. XVII. С. 170–195.

Сковородников А. П. О необходимости разграничения понятий «риторический приём», «стилистическая фигу- ра», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии. Риторика ↔ Лингвистика : сб. статей. Смоленск : СГПУ, 2004. С. 5–12.

Arkin R. M. Self-presentation styles. Impression management theory and social psychological research. New York : Academic Press, 1981. Р. 313–333.

Goffman E. Presentation of Self in Everyday Life Text. New York : Doubleday Anchor, 1959. 259 p.

Leary M. R. Impression management : a literature review and two-component model. Psychological bulletin. 1990. Vol. 107. № 1. P. 34–47.

Searle J. R. A classification of illocutionary acts. Language in Society. Great Britain :Cambridge University Press, 1976. Vol. 5 (1). P. 1–23.

Shlenker B. Self-presentation. Handbook of Self and Identity. New York : Guilford, 2003. 207 p.

Shutz A. Assertive, offensive, protective, and defensive styles of self- presentation : A taxonomy. Journal of Social Psychology. 1998. Vol. 132. No 6. P. 611–628.

Titchener E. B. Lectures on the experimental psychology of the thought-processes. New York : The Macmillan Co, 2010. 342 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ