ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ХВИЛЮВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ  

Автор(и)

  • Наталія Павлівна БАШКІРОВА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3079-1099

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261453

Ключові слова:

фразеологізм, емоція, еквівалентність, національно-культурна специфіка, українська та російська мови

Анотація

У статті розкрито національно-культурну специфіку фразеологізмів на позначення хвилювання в українській та російській мовах. Мета дослідження — визначити національно-культурні особливості українських і російських фразеологічних одиниць (ФО) на позначення занепокоєння, хвилювання, переживання, тривоги на основі специфіки звичаїв, вірувань, побуту, що відбито в них. Об'єкт дослідження – українські та російські ФО на позначення занепокоєння, хвилювання, переживання, тривоги. Предмет дослідження – наявність / відсутність у відображенні такими ФО національно та культурно специфічних рис українців і росіян. Результатом зіставного вивчення подібностей та відмінностей ФО цієї фразеологічної мікросистеми в українській та російській мовах, опертя на структурно-граматичні, семантичні та функційні особливості ФО у кожній з цих мов, а також використання критеріїв відбору і відповідної методики дослідження матеріалу було виявлено еквівалентні, близькі або подібні і безеквівалентні українські та російські відповідники фразеологізмів на позначення занепокоєння, хвилювання, переживання, тривоги. Зроблено висновки про наявність в українській та російській фразеосистемах еквівалентних, безеквівалентних фразеологізмів і фразеологізмів-аналогів.

Посилання

Арефьева Н. Г. Фразеология русских переселенческих говоров Юга Украины / науч. ред. Е. Н. Степанов. Одесса : Астропринт, 2021. 352 с.

Арутюнова Н. Д. Введение. Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. Б. Левонтина. Москва : Индрик, 1999. С. 3–11.

Березнева І. М. Особливості вивчення фразеологічних одиниць із соматизмами як наукова проблема. Лінгвістичні дослідження. Харків : ХДПУ імені Г. С. Сковороди, 2000. № 5. С. 122–127.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. Москва : Русский язык, 1980. 320 с.

Д’якова Т. О. Фразеологічна картина світу як складова мовної картини світу. Лінгвістика. Луганськ : Альма- матер, 2005. Вип. 1 (4). С. 27–33.

Каракуця О. М. Лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів із компонентом душа. Лінгвістичні досліджен- ня. Харків : ХДПУ імені Г. С. Сковороди, 2001. № 6. С. 72–79.

Касарес Х. Введение в современную лексикографию. Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. 354 с.

Майборода О. А. Внутрішня форма фразеологізму як відтворення національної самобутності мовного колективу. Лінгвістичні дослідження. Харків : ХДПУ імені Г. С. Сковороди, 2000. № 4. С. 72–78.

Маслова В. А. Лингвокультурология : Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : Академия, 2001. 208 с.

Мокиенко В. М. Славянская фразеология. Москва : Высшая школа, 1980. 286 с.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Київ-Черкаси : Брама, 2004. 276 с.

Словник фразеологізмів української мови / відп. ред. В. О. Винник. Київ : Наук. думка, 2003. 788 с.

Степанов Е. Н. Фразеология города как лингвокультурное пространство. Науковий вісник Ізмаїльського дер- жавного гуманітарного університету. Філологічні науки. Ізмаїл, 2008. Вип. 25. С. 130–135.

Степанов Є. М. Українські запозичення в лексиці та фразеології російського мовлення Одеси. Одеський лінг- вістичний вісник : наук.-практ. журнал. Одеса : НУ ОЮА, 2015. Вип. 6. Т. 1. С. 99–104.

Степанов Е. Н. Сценарная специфика региональной фразеологии. Мова. Одеса : Астропринт, 2017. № 28. С. 30–36. DOI : 10.18524/2307–4558.2017.28.115857.

Телия В. Н. (отв. ред.) Большой фразеологический словарь русского языка. Москва : АСТ-пресс книга, 2006. 784 с.

Тер-Минасова С. Г. Язык и коммуникация. Москва: Озон, 2008. 264 с.

Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. Москва : Астрель, АСТ, 2008. 828 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ