ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОРФЕМІКИ ТА СЛОВОТВОРУ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Галина Миколаївна СТЕПАНЮК Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3911-641X
  • Лариса Борисівна ДУМАНСЬКА Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0933-4360

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237859

Ключові слова:

українська мова як іноземна, морфемна структура, словотворення, методика викладання, мінімізоване словотвірне гніздо, опис процесових понять

Анотація

Метою статті є спроба розглянути прикладний аспект методики викладання української морфеміки та словотвору іноземним студентам технічних закладів вищої освіти під час опанування ними наукового стилю мовлення. Вибір теми дослідження зумовлено практичними потребами вищої школи, що перебуває в стані пошуку ефективних методик викладання української мови як іноземної. Незважаючи на певну кількість наукових праць, присвячених дослідженню різних аспектів викладання українського словотвору як перспективного способу засвоєння мови й розширення лексичного запасу іноземних студентів, треба констатувати, що поза увагою в науковій літературі залишився аспект, пов’язаний з викладанням словотвору різним цільовим аудиторіям. Об’єктом дослідження стала навчально-методична література з вивчення української мови як іноземної, застосовувана в закладах вищої освіти технічного спрямування. Предметом дослідження є навчальні завдання з української морфеміки та словотвору. Аналіз досліджуваного матеріалу здійснено переважно описовим методом, який реалізовано способами класифікації, лінгвістичного спостереження над застосуванням засобів та способів українського словотвору. У статті проаналізовані методичні принципи, покладені в основу розгляду цього аспекту, та запропонована послідовність застосування різноманітних вправ, що дозволяють розширити лексичний запас іноземних студентів і полегшити розуміння ними семантико-дериваційних процесів, притаманних науково-технічному різновиду наукового стилю української мови. Таким чином, дослідження дозволило сформулювати висновки про те, що вивчення словотвору на заняттях з мови в іноземній аудиторії, що отримує освіту за технічним спрямуванням, має дещо відрізнятися від роботи гуманітаріїв над цим аспектом. Зібраний та опрацьований матеріал сприятиме вдосконаленню навчального процесу з вивчення української мови іноземними громадянами, що навчаються в технічних закладах вищої освіти. Результатом цього дослідження в майбутньому може бути узагальнення базових засобів словотворення, притаманних науково-технічному різновиду наукового стилю української мови.

Посилання

Дзеньдзюра Н. Методика вивчення словотвору української мови іноземними студентами. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. № 2. С. 27–32.

Дзеньдзюра Н. Словник словотвірних гнізд як один із засобів вивчення української мови як іноземної. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2014. Вип. 10. С. 79–84.

Добровольская В. В., Барыкина А. Н. Изучение именного словообразования в иностранной аудитории. Москва : Рус. яз., 1987. 128 с.

Карпіловська Є. А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови : будова та реалізація. Київ : Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 1999. 161 с.

Карпіловська Є. А. Функціональні аспекти словотворення. Українська мова. 2007. № 1. С. 94–96.

Каспришин З. Словотвір у курсі української мови як іноземної. Актуальні проблеми українського словотвору /за ред. В. Ґрещука. Івано-Франківськ : Плай, 2002. С. 638—642.

Каспришин З. Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2004. Вип. 34. Ч. II. С. 445–448.

Мацюк З. О. Прикладні аспекти українського словотвору. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2010. Вип. 5. С. 120–127.

Мацюк З. О. Лінгвістична база методики викладання словотвору української мови як іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. Вип. 14. С. 137–144.

Темник Г. Д. Засоби словотвору у вивченні української мови як іноземної. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологія». Острог, 2017. Вип. 64. Том 2. С. 148–151.

Українська ділова мова : практичний посібник на щодень / За ред. акад. УНГА М. Д. Гінзбурга. Харків : Торсінг, 2003. 592 с.

Черемухина Г. А. Лингвистические и психолингвистические исследования словообразования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Москва, 1981. 20 с.

Чумак О. Г. Українська як іноземна мова. Основи фонетики, граматики, інтонації, словотвору: навч. посібник. Київ : ВЦ КНЛУ, 2006. Ч. І. 238 с.

Шевченко Л. Ю. та ін. Сучасна українська мова : Довідник. Київ : Либідь, 1993. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ