СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ «РУКА» (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, ТУРЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

  • Оксана Костянтинівна ЧАЄНКОВА Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7639-0979

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237857

Ключові слова:

фразеологічні одиниці, соматизм, компонент "рука", семантична група, українська мова, англійська мова, турецька мова, зіставлення

Анотація

У статті розглядаються фразеологічні одиниці із соматичним компонентом «рука» в українській, турецькій і англійській мовах. Людина пізнає навколишнє середовище за допомогою органів тілесності. Cоматичний компонент «рука» як частина людського тіла, виконує найважливіші функції людського організму у християн та мусульман.

Мета дослідження – продемонструвати дані зіставного аналізу фразеологізмів із соматизмом «рука» у вказаних мовах. Об’єктом вивчення виступають українські, турецькі та англійські фразеологічні одиниці на позначення емоційних рис людини. Матеріал вивчення вибрано із фразеологічних і тлумачних словників української, турецької та англійської мов. Предметом вивчення є особливості культурологічного аспекту функціювання таких фразеологічних одиниць у зазначених мовах та їх структурно-семантичні особливості. Результатом проведення зіставного аналізу турецьких, англійських та українських відповідників кількох груп фразеологічних одиниць стала їх класифікація за семантичними групами. Дослідження соматичних фразеологізмів з компонентом «рука» в зазначених мовах дає змогу виокремити чотири семантичних групи, що характеризують позитивні і негативні риси людини: 1) здійснення якоїсь дії чи роботи; 2) допомога та повага, взаємні стосунки; 3) користь і невдячність, нечесний спосіб життя; 4) жадібність, необережність, відсутність здорового глузду. Особливості світосприйняття різних народів впливають на кількість фразеологізмів у семантичних групах та на структуру соматизмів у мовній картині світу. Соматичні фразеологізми з компонентом «рука» в українській, турецькій та англійській мовах віддзеркалюють традиції, культуру та історичний  розвиток вказаних мов. Вони рідко характеризуються повним збігом з огляду на різні граматичні та синтаксичні структури, але часто збігаються з осмисленням довкілля, поглядами на стосунки між людьми, розумінням законів всесвіту.

Посилання

Барвіна Н. О. Семантико-культурологічні особливості соматичної фразеології. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2012. № 1. С. 44–48.

Бородавченко В. О. Соматичні фразеологізми турецької мови. Семантичний аспект. Мовні концептуальні картини світу : зб. наук. пр. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. Вип. 47 (1). C. 138–145.

Мойсеєнко Л. Соматизми в українській, німецькій та польській мовах із компонентом найменування «частина тіла людини». Київські полоністичні студії. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. Т. 26. С. 410–415.

Моррис Д. Библия языка телодвижений / пер. с англ. Н. Караева. Москва : Исток, 2010. 672 с. URL https://elibra. ru/read/390031- bibliya-yazyka-telodvizheniy.html (дата звернення: 30.03.2021).

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970–1980.

Степанов Є. М. Український компонент у лексико-фразеологічній системі російського мовлення Одеси. Записки з українського мовознавства : зб. наук. праць. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014. Вип. 21. С. 30–40.

Степанов Є. М. Українські запозичення в лексиці та фразеології російського мовлення Одеси. Одеський лінгвістичний вісник : наук.-практ. журнал. — Одеса : НУ ОЮА, 2015. Вип. 6. Т. 1. С. 99–104.

Степанов Е. Н. Русские паремии с тюркизмами бытового дискурса : лингвокультурный аспект. Мова : науковотеоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2016. № 26. С. 111–119.

Степанов Е. Н. Сценарная специфика региональной фразеологии. Мова. Одеса : Астропринт, 2017. № 28. С. 30–36. DOI : https://doi.org/10.18524/2307–4558.2017.28.115857.

Степанов Е. Н., Ма Синьюэ. Русская и китайская «гардеробная» фразеология: лингвокультурологический и сопоставительный аспекты. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2020. № 34. С. 67–75. DOI : 10.18524/2307–4558.2020.34.219519.

Чаєнкова О. К. Фразеологічні одиниці із соматичним компонентом голова. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації. Київ : Гельветика, 2020. Т. 31 (70). № 2. Ч. 3. С. 141–146.

Cambridge International Dictionary / E. Walter (ed.). Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 604 p. 13. Essential Turkish Idioms (for English speakers). İzmir : Habibullah Enterprises, 2006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ