МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІСЕМІЇ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ НАУКОВИХ ПАРАДИГМ

Автор(и)

  • Олександра Вікторівна ПОВЄТКІНА Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1289-3964

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237853

Ключові слова:

полісемія, методологія лінгвістики, когнітивно-дискурсивна парадигма, когнітивна семантика

Анотація

Мета статті — проаналізувати та зіставити методологічні принципи дослідження семантики та полісемії лексичних одиниць, якими керуються різні лінгвісти та які зумовлені парадигмою наукового знання — порівняльно-історичною, системно-структурною, антропоцентричною. Об’єктом дослідження став зміст праць лінгвістів-представників різних наукових парадигм. Предметом дослідження — методологічні принципи вивчення лексичної полісемії. У роботі використано методи аналізу, узагальнення, а також зіставний та гіпотетико-дедуктивний. У результаті вивчення наукових праць Є. Куриловича, Р. Якобсона, В. В. Виноградова. Ю. Д. Апресяна, А. Вежбицької, А. А. Залізняк, О. С. Кубрякової, І. М. Кобозевої було простежено, як парадигма — домінуючий дослідницький підхід до мови — впливає на методи вивчення лексичної полісемії, а також виявлено основні риси сучасного когнітивно-дискурсивного підходу до лексичної семантики та полісемії. Зроблено такі висновки. Оскільки основоположними постулатами когнітивної лінгвістики є уявлення про мову як частину пізнавальної діяльності людини, ідеї про те, що саме мова дає змогу вивчати когнітивні процеси, які знаходять, здебільшого, іконічне відображення у мовних структурах, то перед лінгвістами постає задача вивчати співвідношення когнітивних і мовних структур. На сучасному етапі розвитку науки виявляється недостатність наявних словникових тлумачень. Від завдань щодо класифікації різних типів лексичних значень лінгвістика перейшла до аналізу когнітивних засад формування мовних значень. У новій парадигмі актуалізована установка на розвиток і доповнення класичної теорії полісемії дослідженням семантики багатозначного слова у когнітивному та дискурсивному аспектах. Становлення когнітивно-дискурсивної парадигми призвело також до усвідомлення необхідності залучення знань суміжних наукових дисциплін.

Посилання

Апресян Ю. Д. Избранные труды : в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Языки русской культуры; ИФ «Восточная литература» РАН, 1995. Т. 1 : Лексическая семантика. Синонимические средства языка. VIII, 472 с.

Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика глагола : сб. ст. Москва–Берлин : Директ-Медиа, 2016. 222 с.

Вежбицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке. Русский язык в научном освещении. Москва : Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2002. № 2 (4). С. 6–34.

Вежбицка А. Язык. Культура. Познание / пер. с англ., отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. Москва : Русские словари, 1996. 416 с.

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. Лексикология и лексикография : Избранные труды. Москва : Наука, 1977. C. 162–192.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) : Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. Москва : Высш. шк., 1986. 640 с.

Зализняк А. А. Многозначность в языке и способы её представления. Москва : Языки славянских культур, 2006. 672 с.

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. Москва : УРСС, 2004. 352 с.

Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистки. Вопросы когнитивной лингвистики. Тамбов : Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 2004. № 1. С. 6–17.

Кубрякова Е. С. Понятие «парадигма» в лингвистике : введение. Парадигмы научного знания в современной лингвистике : Сб. науч. трудов. Москва : ИНИОН РАН, 2008. С. 4–14.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX в. Язык и наука конца XX века : Сб. статей / Под ред. Ю. С. Степанова. Москва : РГГУ, 1995. С. 142–238.

Курилович Е. Заметки о значении слова. Очерки по лингвистике. Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. С. 237– 250.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике : в 4 т. Москва : Госучпедиздат Мин-ва просвещения РСФСР, 1958. Т. 1–2. 536 с.

Степанов Е. Н. Взаимодействие научных лингвистических подходов в исследовании русской городской речи. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2014. № 21. С. 27–35.

Чернцова Е. В. Дискурсивное варьирование когнитивной семантики слова: опыт интегрального исследования (на материале глагольных предикатов казаться, показаться, девербатива кажимость, перентезы кажется) : монография. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. 428 с.

Якобсон Р. Морфологические наблюдения над славянским склонением. Избранные работы / под общ. ред. В. А. Звегинцева. Москва : Прогресс, 1985. С. 176–197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ