СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИЗАЦІЇ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ (актуалізація когнітивного підходу)

Автор(и)

  • Тетяна Олексіївна ПЕТРОВА Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9534-9891

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237852

Ключові слова:

метафора, когнітивна термінологічна метафора, когнітивний підхід, прецедентнцість, термін, термінологія, термінологічний словник

Анотація

Мета статті – висвітлити особливості когнітивного підходу до інтерпретації феномена метафоризації термінів. Аналіз здійснено з актуалізацією економічної лексики. Об’єкт аналізу – терміни-метафори, утворені на основі когнітивних процесів. Предметом розгляду обрано когнітивні механізми їх метафоризації. Для цього застосовано описовий метод, прийоми дефінітивного, структурно-семантичного, порівняльного та лексикографічного аналізу. Результати дослідження. Доведено значущість когнітивного метафоричного термінотворення. Установлено, що когнітивна термінологічна метафора – це інструмент, який дає змогу репрезентувати нове спеціальне поняття через відомі об’єкти, реалії іншої сфери знань, і реалізується не лише як засіб номінації, але і як спосіб дефініювання понять. Визначено, що особливість когнітивної метафоризації термінів полягає у здатності фахівця встановлювати подібність між різними елементами окремих галузей знань, баченні одного компонента через інший. Відстежено найчастотніші різновиди когнітивної метафоризації в економічній термінології: гештальтний, дифузний, структурний. З’ясовано, що потужний чинник формування термінології економічної галузі – це прецедентні метафори, утворені на основі актуалізації образів героїв відомих творів. Галузь застосування результатів: зібраний і опрацьований матеріал може бути використаний під час укладання термінологічних словників, подальшого упорядкування й опису економічної термінології. Висновки. Термінологічна метафора в економічній терміносистемі має високу активність і когнітивний характер. Прецедентність – невід’ємна ознака сучасної термінології. Термінологічні словники не «встигають» фіксувати нові метафоризовані одиниці, але виважено й вивірено кодифікують їх, максимально засвідчуючи рівень інтелектуального ресурсу й когнітивного мислення нації.

Посилання

Борсук Л. Ф. Структурно-семантичні та функціональні особливості англомовної банківської терміносистеми : дис.... канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2015. 203 с.

Боярова Л. Фразеологізація термінологічних словосполучень. Незгасимий СЛОВОСВІТ : зб. наук. праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника. Харків, 2011. С. 217–223.

Васенко Л., Кримець О. Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». Львів, 2006. № 559. С. 57–60.

Вознюк Г. Л., Конівіцька Т. Я. Процес фразеологізації як засіб творення фінансово-економічних термінів. Український смисл. Дніпро, 2017. № 2017. С. 107–116.

Гончаренко М. Ф. Методи та моделі оцінки та прогнозування потреб економіки у випускниках ВНЗ. Проблеми економіки. Харків, 2013. № 1. С. 368–375.

Житнікова К. В. Фразеологічні одиниці в англомовній терміносистемі менеджменту та маркетингу : семантико-прагматичний аспект (на матеріалі журналу «Journal of World Business») : автореф. дис.... канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2008. 20 с.

Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни. Донецьк : ДонНУ, 2012. Т. 2. 350 c.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ : Видавництво «Знання», 2007. 1072 с. URL : https://cyclop.com.ua/content/view/1497/1/ (23.02.2021).

Конівіцька Т. Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. № 842. С. 73–76.

Космеда Т. Лингвокалейдоскоп : живые процессы речи : монография. Саарбрюккен : Lambеrt Academic Publishing, 2017. 308 с.

Космеда Т. А. Метафора сучасної публіцистики : актуалізація антропонімів (на матеріалі української та російської мов). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Філологічні науки. Мовознавство. Дрогобич, 2015. № 3. С. 116–122.

Куньч З. Й, Харчук Л. В. Особливості лексико-семантичного способу термінотворення (на матеріалі української електроенергетичної термінології). Український смисл. Дніпро, 2017. № 2017. С. 141–150.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём / под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. Москва : Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

Овчаренко Н. І. Метафора як когнітивний механізм категорізації фахових знань. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ, 2013. Вип. 10. С. 111–114.

Петрова Т. Морфологічні способи термінотворення (на матеріалі сучасної української фітомеліоративної термінології). Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznań, 2018. Zesz. VI. S. 121–129. DOI : 10.14746/sup.2018.6.15.

Петрова Т. О. Фітомеліоративна термінологія сучасної української мови та її відображення в термінологічному словнику комбінованого типу : монографія. Харків : ТОВ «ТПГ», 2018. 227 с.

Петрова Т. О. Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології : термінологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». Львів, 2017. № 869. С. 77–82.

Романюха М. В. Метафорична вербалізація концептосистеми ECONOMY в сучасному англомовному медіадискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, 2011. 24 с.

Селігей П. О. Сучасне термінотворення : симптоми та синдроми. Мовознавство. Київ, 2007. № 3. С. 48–61.

Селіванова О. О. Метафора в лінгвістичній термінології : когнітивний аспект. Українська термінологія і сучасність. Київ, 2013. Вип. ІХ. С. 58–65.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Строганова Г. Вживання прецедентних метафор в німецькому економічному дискурсі (на матеріалі німецьких економічних статей). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2012. № 26. С. 149– 157.

Туровська Л. Ще раз про емоційність терміна. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». Львів, 2010. № 676. С. 82–85.

Шапран Д. П. Функціонально-когнітивні аспекти метафори. Інтелект, особистість, цивілізація. Кривий Ріг, 2016. Вип. 12. С. 65–73.

Шиленко О. А. Фразеологізація в англійській фаховій мові економіки. Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. Житомир, 2010. Вип. 49. С. 228–231.

Шиленко О. А. Фразеологізація та метафоризація в терміносистемах: відмінності та подібності. Українська термінологія і сучасність. Київ : КНЕУ, 2007. С. 307–310.

Южакова О. Метафора у термінології холодильної техніки. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінологіії». Львів, 2007. № 593. С. 45–49.

Petrova T. Розвиток теорії терміна в українській та зарубіжних термінологічних школах. Slavica Wratislaviensia. Wrocław, 2020. СLXXII. T. 172. С. 91–101. DOI : https://doi.org/10.19195/0137–1150.172.8/.

Temmerman R., Questioning the Univocity Ideal. The difference between scio-cognitive Terminology and Traditional terminology. Hermes: Journal of Linguistics. Aarhus, 1997. № 18. Р. 51–90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ