КОНТАМІНАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ КІНЕМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ

Автор(и)

  • Оксана Григорівна ЛОЗИНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка; , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1479-3000

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237846

Ключові слова:

кінематична фразеологічнав одиниця, нормативний фразеологізм, фразеологічна інновація, фразеологічна контамінація, контамінований фразеологізм

Анотація

Мета статті – продемонструвати особливості структури, семантики та функціонування в текстах сучасної польської мови фразеологічних контамінацій як одного із типів структурно-семантичних інновацій, яких зазнають польські кінематичні фразеологізми на позначення емоцій. Об’єктом дослідження є контаміновані польські кінематичні фразеологізми на позначення емоцій; предметом аналізу – структурно-семантичні особливості контамінованих кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій. Результатом дослідження є ґрунтовне вивчення текстової реалізації контамінованих кінематичних фразеологізмів, розкриття механізмів їхнього творення з урахуванням специфіки семантичного поєднання контамінованих фразеологізмів, встановлення різновидів контамінацій та спроба визначення причин їхньої появи. Висновки. З’ясовано, що значення контамінованих кінематичних фразеологізмів є результатом розширення – накладання, розгортання чи злиття – значень переважно двох вихідних нормативних фразеологізмів. Такі контамінації здебільшого вживаються для інтенсифікації значення одиниці шляхом схрещення значень поєднаних фразеологізмів. Найчастіше контамінуються дієслівні фразеологізми з іменними чи два дієслівні фразеологізми, значно рідше – обставинні з дієслівними чи два обставинні фразеологізми. При перехрещенні дієслівної одиниці  з іменною відбувається розгортання образу і/чи значення дієслівного фразеологізму, а при контамінаціях з формально-семантичним вузлом – накладання значень фразеологізмів.

Посилання

Акишина А. А., Кано Х., Акишина Т. Е. Жесты и мимика в русской речи. Москва : Русский язык, 1991. 144 с.

Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. Київ : Наук. думка, 1989. 156 с.

Вяльцева С. И. Окказиональное использование английских пословиц. Исследования лексической сочетаемости и фразеологии : сб. тр. МГПИ им. В. И. Ленина. Москва, 1975. С. 245–270.

Григораш А. М. Фразеологические инновации в современной публицистике Украины : на материале русскоязычной и украиноязычной прессы 1990-x — 2000-х годов) : монография. Киев : Знания Украины, 2008. 439 c.

Еременко И. Фразеология в системе русского языка и эпистолярном дискурсе : учеб. пособие. Львов : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 165 с.

Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов : монографія. Луцьк : Ред.видав. відділ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 416 с.

Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Ленинград : Наука, 1977. 283 с.

Ройзензон Л. И., Абрамец И. В. О фразеологической контаминации в русском языке. Русский язык в школе. 1969. № 3. С. 104–107.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) : монографія. Київ ; Черкаси : Брама, 2004. 276 с.

Стефанишин Ю. М. Фразеологічні інновації в сучасній польській прозі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.03. Львів, 2016. 20 с.

Супрун А. П. Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 1999. 19 с.

Ужченко В. Д., Авксентьєв Л. Г. Українська фразеологія. Харків : Основа, 1990. 167 с.

Цимбалюк Т. В. Мова перекладу Миколи Лукаша : фразеологія роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот»; за ред. Л. О. Пустовіт. Київ : Довіра, 1996. 238 с.

Bąba S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań : Wyd-wo Naukowe Un-tu im. Adama Mickiewicza, 1989. 215 s.

Buttler D. Polski dowcip językowy. Warszawa : PWN, 2002. 421 s.

Dziamska-Lenart G. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej. Poznań : Wyd-wo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2004. 151 s.

Grabias S. Kontaminacje we współczesnym języku polskim. Próba charakterystyki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin : UMCS, 1970. Vol. XXV, 6, section F. S. 117–145.

Jarząbek K. Gestykulacja i mimika. Słownik. Katowice : Śląsk, 1994. 206 s.

Krupa I. Mowa ciała : poradnik. Warszawa : Skarbnica Wiedzy, 2005. 119 s.

Krygier-Łączkowska A. Zamierzone i nie zamierzone frazeologiczne innowacje kontaminujące. Kontaminacje frazeologiczne w poezji Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza I (XXI). Poznań : Wyd-wo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 1994. S. 48–63.

Sarnowska E. Analiza kontaminacji frazeologicznych (na podstawie tekstów satyrycznych). Język. Teoria — dydaktyka. Materiały VIII Konferencji Młodych Językoznawców — Dydaktyków / Red. naukowy M. Preyzner. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1987. S. 73–82.

Satkiewicz H. Jeszcze o kontaminacjach frazeologicznych. Poradnik Językowy. Warszawa : WUW, 1996. Z. 10. S. 82–83.

Satkiewicz H. Kontaminacje a synonimia we frazeologii. Poradnik Językowy. Warszawa : WUW, 1996. Z. 9. S. 75–76.

Zagórski Z. Jeszcze w sprawie kontaminacji. Studia Polonistyczne XIII. Poznań : Wyd-wo Naukowe Un-tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1985. S. 69–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ