ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ В УКРАЇНОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОКОМУНІКАНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237845

Ключові слова:

дистанційне навчання, лінгводидактика, електронне освітнє середовище, інноваційні освітні технології, когнітивно-кліаративний підхід

Анотація

Мета статті — висвітлити ключові проблеми, пов’язані зі створенням у закладах вищої освіти України електронного освітнього середовища, яке б уможливило суттєве підвищення ефективності й якості навчання студентів з числа іноземних громадян. Предметом розгляду є інноваційні освітні технології, принципи та підходи, які дозволяють впроваджувати формат дистанційної освіти найбільш ефективно. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що створення електронних навчальних засобів з української як іноземної – процес, який вимагає не тільки  знань з мови й методики викладання, а ще й володіння комп’ютерними технологіями та елементами комп’ютерного дизайну, тобто взаємодії між фахівцями-лінгвістами та ІТ-спеціалістами щодо спільної розробки електронних навчальних посібників; підтверджують, що застосування когнітивно-кліаративного підходу в лінгводидактиці дозволяє підготовити необхідну методичну базу для роботи у сфері «e-learning» і тим самим забезпечити ефективне використання інноваційних освітніх технологій для україномовної підготовки інокомунікантів у режимі дистанційного навчання, враховуючи турбулентність сучасного світу. Висновки:подальше дослідження і розв’язання проблем, пов’язаних з проектуванням електронних дидактичних матеріалів для дистанційного формату навчання є одним з найактуальніших наукових напрямків, оскільки у вітчизняній системі освіти відсутня універсальна технологія розробки необхідних освітніх матеріалів для дистанційного навчання, в тому числі і відповідних стандартів.

Посилання

Бороздина Н. А. Презентации, электронные портфолио и блогфолио в иноязычном образовании: методические принципы и критерии эффективности. Инновационные технологии обучения иностранному языку в вузе и школе : сб. науч. трудов IV Междунар. научн.-практ. конф.: в 2 ч. Воронеж : ИД ВГУ, 2019. С. 19–25.

Вязовская В. В., Злобина М. Г., Черкасов Г. В. Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному : электронный учебник «Ruso comunicativo» как обучающий ресурс нового поколения. Динамика языковых и культурных процессов в современной России : материалы междунар. конф. : материалы V конгресса РОПРЯЛ. Санкт-Петербург, 2016. Вып. 5. С. 1697–1702.

Коликова Т. Г., Печкурова Л. В. Дистанционное обучение русскому языку как иностранному с использованием ресурсов интернета. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : Астропринт, 2019. C. 199–204. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/ handle/123456789/9233/

Коляда-Березовська Т. Ф. Діалог & партнерство — комунікаційна домінанта епохи. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : Сімон, 2017. С. 130–137. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/handle /123456789/6298/

Коляда-Березовская Т. Дистанционное обучение как коммуникативная технология постмодерна. The world science of modernity. Problems and prospects of development : Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference. Paris, France, 2021. P. 145–149. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11479/

Коляда-Березовская Т. Электронная лингводидактика: формирование информационно-коммуникативной компетенции инокоммуникантов. Modern Science, Practice, Society : Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference, USA, Boston, 2020. P. 310–314. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10589/

Курова Г. І., Лішневська Т. В. Онлайн-тестування як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : матеріали ХІІ Міжнар. наук.практ. конф. Одеса : Астропринт, 2019. С. 164–169. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/handle/ 123456789/9280/

Романова О. К. О новом типе учебного текста. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст. : матеріали Х Междунар. науч.-практ. конф. Полтава : Сімон, 2017. C. 285–286.

Рукосуева О. Ю. Определение сущности и содержания проектной компетенции изучающих иностранный язык. Инновационные технологии обучения иностранному языку в вузе и школе : сб. научных трудов IV Междунар. научн.-практ. конф. : в 2 ч. Воронеж : ИД ВГУ, 2019. С. 130–135.

Середина В. Е., Чайка Е. Ю. Развитие профессиональной коммуникативной компетенции студентов СПО с использованием кейс-технологии. Инновационные технологии обучения иностранному языку в вузе и школе: сб. научных трудов IV Междунар. научн.-практ. конф. : в 2 ч. Воронеж : ИД ВГУ, 2019. С. 342–349.

Ananyeva M. “Blogfolios” and their role in the development of research projects in an advanced academic literacy class for ESL students. Boston: Springer US, 2014.

Camilleri M. A., Camilleri A. C. Digital learning resources and ubiquitous technologies in education. Technology, Knowledge and Learning. 2017. Issue 22(1). Р. 65–82.

Koliada-Berezovska T. Digitalization of education for the sustainable development sake : linguistic aspect. Theoretical and applied aspects of sustainable development: monograph-33. Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 166–173. URL : http://dspace.opu.ua/jspui/handle /123456789/10428/

Miller M. D. Minds online : Teaching effectively with technology. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nikirk M. Teaching millennial students. Education Digest. 2012. Issue 77(9). P. 41–44.

Romanova О. Educational trends in the training of Odessa polytechnics. Innovations in humanities: restarting :Monograph 30. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. P. 151–159. URL : http://dspace.opu.ua/ jspui/bitstream/ 123456789/9935/1/ 17. Stankić R., Jovanović-Gavrilović B., Soldić-Aleksić J. Information and communication technologies in education as a stimulus to economic development. Ekonomski Horizonti, 2018. Issue 20(1). P. 61–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ