ТРЕТІЙ УЧАСНИК ФАХОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ У МУЗИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Лариса Іванівна ДУЗЬ Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4507-9018

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237837

Ключові слова:

фахова мовленнєва ситуація, третій учасник комунікації, інтенціональність мовлення, локутивний акт, психофізичний перлокутивний ефект, виконавський апарат музиканта, музичний/вокальний педагог, іноземний студент, музичний заклад вищої освіти

Анотація

Метою статті є демонстрація особливостей фахової комунікації, яка реалізується у музичному закладі вищої освіти за участі іноземних студентів. Об'єкт вивчення — фахова мовленнєва взаємодія музичного педагога та іноземних студентів з різними рівнями володіння мовою навчання. Предмет дослідження — комунікативна роль та характеристики третього учасника  фахової мовленнєвої ситуації, у ролі якого діє іноземний студент. У дослідженні  застосовано методи спостереження, аналізу та синтезу, зіставлення, узагальнення, а також описовий метод. Результати дослідження: оприявнено реальні комунікативні потреби, які формуються у процесі академічного фахового навчання і мають враховуватися в обґрунтуванні мовних та мовленнєвих компетенцій, необхідних іноземному студентові музичного ЗВО. Типологізовано фахові музично-педагогічні комунікативні ситуації. З'ясовано причини появи ситуації з третім активним учасником. Визначено роль і значення третього комуніканта та необхідні йому мовні компетенції. На підставі вивчення академічних комунікативних ситуації зроблено висновки про фактори, що зумовлюють успішність фахової взаємодії музичного/вокального педагога й іноземних студентів.

Посилання

Богданов В. В. Речевое общение : Прагматические и семантические аспекты. Ленинград : Изд-во СПбГУ, 1990. 88 с.

Верхотурова Т. Л. Наблюдатель как методологическая категория лингвистического и общенаучного дискурса. Вестник Новосибирского гос. университета. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Новосибирск, 2006. Т. 4. Вып. 2. С. 155—162.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. Москва : Либроком, 2009. 242 с.

Дузь Л. Професійні мовленнєві ситуації як фактор подолання посттравматичного стресового розладу (лінгводидактичний дискурс). European Humanities Studies : State and society. 2020. Issue 4. С. 158—172.

Дузь Л. І. Суб’єктні аспекти фахової комунікації педагога та іноземного студента музичного ЗВО. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. Одеса, 2020. № 46. Т. 1. С. 133–137.

Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. Назрань : Пилигрим, 2010. 486 с.

Карасик В. И. Язык социального статуса. Москва : Гнозис, 2002. 333 с.

Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. 242 с.

Найман Е. А. Проблема участников речевого события в современной прагматике. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, 2017. № 40. С. 132—143.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. Москва : Рефл-бук, 2001. 656 с.

Темиргазина З. К. Количество участников как фактор коммуникативной ситуации : типология ситуаций с тремя участниками. Вестник РУДН. Теория языка. Семиотика. Семантика. Москва, 2019. Т. 10. № 1. С. 108—120.

Фёдорова Н. В. Белорусские фразеологизмы со значением характеристик речевого поведения и роли третьего лица в ситуации общения. Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. Донецьк, 2012. Вип. 1–2. С. 37–45.

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие : коммуникация и прагматика. Москва : Икар, 2007. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ