КООРДИНАТИ МОВНОЇ АВТОРСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ В РОМАНІ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК «BIEGUNI» («БІГУНИ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237829

Ключові слова:

лінгвоперсонологія, мовна авторська особистість, художній дискурс, мовні засоби

Анотація

Дослідження присвячено вивченню системи координат реальної мовної особистості. Мета роботи полягає в аналізі багаторівневої системи координат реальної мовної особистості на матеріалі сучасного художнього дискурсу. Предмет нашого дослідження становить дослідження мовного образу польської письменниці Ольги Токарчук, лауреатки Нобелівської премії за 2018 р., об’єктом є текст роману «Bieguni» / «Бігуни». Основними методами дослідження є контекстуальний і семантичний, а також дефініційний аналіз. У результаті проведеної роботи встановлено, що ключова ідея (подорож у вигляді транзитного проїзду з однієї країни в іншу через проміжні території) осмислюється О. Токарчук як психологічний феномен, що змушує людину рухатися, переміщатися. Осілий спосіб життя полегшує моральному злу нападати на людей, і тому єдиним порятунком у цій ситуації є «життя в дорозі», постійне переміщення з місця на місце. В романі відтворено особливий тип мисленнєвої діяльності та рівня інтелекту, темперамент, характер, ступінь емоційного напруження, чуттєвість, інтуїцію та ерудицію польської письменниці, які вражають глобальною персоніфікацією, перехресними асоціаціями, дивними й парадоксальними метафорами, афоризмами, лексичними та синтаксичними повторами тощо. Висновки. Лінгвістичний аналіз системи координат мовної особистості у романі «Бігуни» дозволив встановити, що Ольга Токарчук належить до лінгвокреативної творчої елітарної особистості, про що свідчать соціальні й індивідуальні параметри на когнітивному, вербально-семантичному, прагматичному, ціннісному, культурологічному та особистісному рівнях. Спостерігаємо концептуальну перевагу непроцесуальних характеристик і вербальне переважання процесуальних відмінностей. Перспективи вбачаємо у подальшій розробці методів вивчення реальної мовної особистості, зафіксованої в художніх текстах, і характеристиці мовних параметрів ґендерної ідентичності.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. Москва : Языки русской культуры, 1999. 896 с.

Богин Г. И. Модель языковой личности в её отношении к разновидностям текстов : Автореф. дис. … докт. филол. наук. Калинин, 1986. 86 с.

Виноградов В. В. О художественной прозе. Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1930. 191 с.

Воробьёва В. В. Концепции и уровневая модель языковой личности. Новое слово о науке и практике : гипотезы и апробации результатов исследований. Новосибирск, 2013. № 6. С. 52–57.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с.

Караулов Ю. Н. Русская языковая личность и задачи её изучения: вступительная статья. Язык и личность: сборник. М.: Наука, 1989. С. 3–8.

Космеда Т. А. Міжкультурна комунікація як параметр дослідження мовної особистості. Українська мова у світі : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [8–9 листопада 2012 року]. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. С. 103–110.

Кравцова Ю. В. Проблемы и перспективы исследования языковой личности писателя. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2015. № . 12. С. 109–116.

Малычева Н. В. Персональность как функционально-семантическая категория текста. Теория поля в современном языкознании. Уфа, 2000. С. 113–118.

Подорож. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 2. С. 229–230.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термін. енцикл. Київ ; Полтава : Довкілля, 2006. 716 с.

Струганець Л. Поняття «мовна особистість» в україністиці. Культура слова, 2012. Вип. 77. С. 127–133.

СУМ — Словник української мови : в 11 т.; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970–1980.

Селігей П. О. Мовна свідомість : структура, типологія, виховання. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2012. 118 с.

Цюрупа М. В. Осмислення феномену туризму в європейській історико-філософській традиції. Філософія туризму. Київ : Кондор, 2004. С. 22–44.

Чернова С. В., Калинина Л. В. Интерпретация образа человека как лингвистическая проблема. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Киров , 2010. № 2 (2). С. 8–14.

Tokarczuk O. Bieguni. Kraków : Wyd-wo Literackie, 2007. 451 s.

Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków : Wyd-wo Literackie, 2005, 862 s. 20. Krempa S. Recenzja książki Bieguni. URL : https://www.granice.pl/recenzja/bieguni/1024/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ