ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛІВ-РЕПРЕЗЕНТАНТІВ КОНЦЕПТУ ЛІНЬ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (НА ТЛІ ЗІСТАВЛЕННЯ З КИТАЙСЬКИМИ ІЄРОГЛІФАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237797

Ключові слова:

лінь, концепт, внутрішня форма, російська мова, китайська мова, зіставлення

Анотація

 Мета дослідження — розглянути історію слів-репрезентантів концепту Лінь, проаналізувати їх внутрішню форму і сучасні значення, а також зіставити отримані дані з семантикою китайських ієрогліфів. Об’єктом дослідження є семантика слів-репрезентантів концепту Лінь. Предметом — внутрішня форма слів лень, ленивый та ін. У роботі використані методи семантичного, етимологічних, порівняльного аналізу. Результат порівняльного дослідження внутрішньої форми російських слів і китайських ієрогліфів: в матеріалі і російської, і китайської мови виявлені ключові когнітивні ознаки ‘лежати’, ‘спати’, ‘їсти’, на базі яких був реконструйований вихідний концепт-архетип. Внутрішня форма слів відображає результати процесу пізнання, які можна представити у вигляді когнітивного сценарію: ‘лінива людина багато лежить, довго спить, мало і повільно рухається, багато їсть, і тому розраховує жити за рахунок результатів праці інших людей’. Була виявлена специфіка внутрішньої форми китайських ієрогліфів: вона пов’язана з розумінням ліні як ознаки, властивій жінкам. У структурі сучасного китайського ієрогліфа зник елемент «жінка». Вихідний концепт-архетип реалізується в понятійних значеннях російських слів лень, ленивый, лентяй та ін.; образах персонажів російських казок (билинного персонажа Іллі Муромця та казкового персонажа Ємелі-дурня), літературному образі Іллі Обломова, який прийняв символічне значення. У китайській лінгвокультурі, на відміну від російської, поширене типове порівняння ледачий як свиня, а також образ напівлюдини-напівсвині Чжу Бацзе, який став символом ліні, ненажерливості, боягузтва і бездіяльності. Практичне застосування результатів дослідження полягає в тому, що воно може бути використано для перекладу російської художньої, філософської або релігійної літератури на китайську мову.

Посилання

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва : Гос. изд. иностр. и нац. словарей,1955. Т. 2 : И-О. 780 с.

Колесов В. В. Философия русского слова. Санкт-Петербург : ЮНА, 2002. 448 с.

Колесов В. В. Основная единица ментальности: концепт. Проблемы преподавания русского языка в высшихучебных заведениях стран СНГ и Балтии. Материалы международного научно-практического семинара. СанктПетербург, 2005. С. 10–18.

Левонтина И. Б. Homo piger. Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. Москва : Индрик,1999. С. 105–113.

Лихоманов И. В. Восточный халат Ильи Ильича Обломова и метафизика «обломовщины». Идеи и идеалы. Новосибирск : НГТУ, 2018. № 3. С. 152–169.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов. Москва : Русский язык, 1986. 797 с.

Потебня А. А. Слово и миф. Москва : Изд-во «Правда», 1989. 624 с.

Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. Москва : Русский язык, 1981–1984. Т. 2. 736 с.

Словарь русского языка ХI–ХVII вв.: в 25 т. Москва : АН СССР, Ин-т русского языка, 1978–2000. Вып. 8.1981. 353 с.

Словарь старославянского языка : репр. изд.: в 4 т. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2006. Т. 2. 648 с.

Срезневский И. И. Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ : в 3 т.Санкт-Петербург : Тип. ИАН, 1893–1903. Т. 2. 1902. 1803 с.

Степанов Е. Н., Ма Синьюэ. Русская и китайская «гардеробная» фразеология: лингвокультурологическийи сопоставительный аспекты. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2020. № 34.С. 67–75. DOI : 10.18524/2307–4558.2020.34.219519.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. Москва : Школа «Языки русскойкультуры», 1997. 824 с.

Чернцова Е. В. Дискурсивное варьирование когнитивной семантики слова: опыт интегрального исследования(на материале глагольных предикатов казаться, показаться, девербатива кажимость, парентезы кажется) : монография. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. 428 с.

Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка : Пособие для учителей. Москва : Просвещение, 1975. 543 с.

Этимологический словарь русского языка / под общ. ред. А. Ф. Журавлёва, Н. М. Шанского. Москва : Изд-воМГУ, 1999. Вып. 9. 240 с.

Этимологический словарь славянских языков : Праславянский лексический фонд / под ред. акад. О. Н. Трубачёва. Москва : Наука, 1987. Вып. 14. 268 с.

《现代汉语词典》第7版,北京:中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,商务印书馆,2016. 1897 с. (Словарь современного китайского языка. Пекин : Ин-т лингвистики Китайской Академии социальных наук. Коммерческое изд-во, 2016. Верс. 7. 1897 с.)

《新华词典》第11版,北京:商务印书馆,2012. 956 c. (Словарь Синь хуа . Пекин : Коммерческое изд-во,2012. Верс. 11. 956 c.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ