DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139386

ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Ж. В. Черкашина, Л. М. Бондаренко

Анотація


Мета статті — дослідити особливості професійно зорієнтованих технологій навчання на уроках мовної підготовки іноземних студентів і проаналізувати основні положення їх змісту. Предметом розгляду є питання застосування професійно зорієнтованих технологій на уроках мовної підготовки іноземних студентів. Результатом вивчення цієї проблеми є доведення того, що застосування професійно зорієнтованих технологій навчання на уроках мовної підготовки є інноваційним способом роботи викладача в аудиторії з іноземними студентами в закладах вищої освіти України. Методологія дослідження представлена системним, особистісно зорієнтованим, комунікативним та компетентнісним підходами. Висновки: використання професійно зорієнтованих технологій мовної підготовки як іноземної, на відміну від традиційних, ґрунтуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна увага надається взаємодії іноземних студентів між собою та їхній майбутній професійній орієнтації. Такий підхід дозволяє активізувати освітній процес іноземних студентів через посередництво мовної підготовки, зробити його цікавішим і доступнішим.


Ключові слова


педагогічні технології; професійно зорієнтовані технології; іноземні студенти; мовна підготовка; інтерактивні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Anishchenko, O. V., Yakovets, N. I. (2005), Modern pedagogical technologies: course of lectures [Suchasni pedahohichni tekhnolohii : kurs lektsij], Nizhyn M. Hohol’ State Pedagogical University, Nizhyn, 42 р.

Batrayeva, O. M. (2011), «Intensive methods and technologies in teaching Russian as a foreign language», Pedagogy : traditions and innovations [«Intensivnyje metody i tekhnologii v prepodavanii RKI», Pedagogika : traditsii i innovatsii], Dva komsomol’tsa, Cheljabinsk, vol. 2, pp. 62–64.

Bespalko, O. V. (2009), Social pedagogy : diagrams, tables, comments [Sotsialna pedahohika : skhemy, tablytsi, komentari], Tsentr uchbovoji literatury, Kyiv, 208 p.

Hromovyk, B. P. (2008), «Prospects for new educational technologies in pharmaceutical education», Pharmaceutical Journal [«Perspektyvy novykh navchalnykh tekhnolohij u farmatsevtychnij osviti», Farmatsevtychnyj zhurnal], Kyiv, vol. 2, pp. 13–21.

Dmitrenko, T. A. (2004), Professionally-oriented teaching technologies in the system of higher pedagogical education (on the basis of teaching foreign languages) : Thesis [Professional’no-orijentirovannyje tekhnologii obuchenija v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovanija (na materiale prepodavanija inostrannykh jazykov) : dis. … d-ra ped. nauk], Moscow, 442 p.

Kolomiiets, V. S. (2001), Formation of professional language skills for students of foreign origin by means of complex didactic games : Thesis [ Formuvannia profesiinykh movlennievykh umin u studentiv inozemnoho pokhodzhennia zasobamy kompleksnykh dydaktychnykh ihor : dys. ... kand. ped. nauk], Kyiv, 173 p.

Nisimchuk, A. S., Padalka, O. S., Shpak, O. T. (2000), Modern pedagogical technologies : textbook [Suchasni pedahohichni tekhnolohii : navch. posib.], Prosvita, Kyiv, 368 p.

Pometun, O. I., Pyrozhenko, L. V. (2004), Modern lesson. Interactive Learning Technologies : Theory, Practice, Experience [Suchasnyj urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia : teorija, praktyka, dosvid], A. C. K., Kyiv, 192 p.

Proskurina, Ya. I. (2012), «Professional language training of foreign students at preparatory faculties», Pedagogical almanac [«Profesijna movna pidhotovka inozemnykh studentiv na pidhotovchykh fakultetakh», Pedahohichnyj almanakh], Kherson Academy of Continuing Education, Kherson, vol. 14, pp. 213–219.

Padalka O. S. etc. (1995), Pedagogical technologies [Pedahohichni tekhnolohii], Ukrainian State Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, pp. 21–23.

Sazonenko, H. S. (2004), Pedagogy of success (the experience of acmeological formation lyceum systems) [Pedahohika uspikhu (dosvid stanovlennia akmeolohichnoi systemy litseiu)], Hnozys, Kyiv, 684 p.

Chernykh V. P. (2005), Educational Innovation at the National Pharmaceutical University [Osvitni innovatsii v Natsionalnomu farmatsevtychnomu universyteti], NFaU : Zoloti storinky, Kharkov, 248 p.

Yatsyshyna, O. V. (2013), «Humanitarian training of foreign medical students in the system of vocational education», Philosophy, methodology, psychological and pedagogical aspects of the formation of a culture of health preservation : theses collection of Scientific-methodological Seminar of the Department of Philosophy and Public Disciplines of Ternopol

I. Ya. Horbachevs’ky State Medical University [«Humanitarna pidhotovka inozemnykh studentiv-medykiv v systemi profesijnoi osvity», Filosofija, metodolohija, psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia kultury zdorov’jazberezhennia : zb. tez nauk.-metod. seminaru kafedry filosofii ta suspilnykh dystsyplin TDMU im. I. Ya. Horbachevs’koho], Vektor, Ternopil, pp. 57–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аніщенко О. В., Яковець Н. І. Сучасні педагогічні технології : курс лекцій. — Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2005. — 42 с.

Батраева О. М. Интенсивные методы и технологии в преподавании РКИ. Педагогика : традиции и инновации : материалы междунар. заоч. науч.- практ. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2011. — Т. 2. — С. 62−64.

Беспалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 208 с.

Громовик Б. П. Перспективи нових навчальних технологій у фармацевтичній освіті // Фармацевтичний журнал. — К., 2008. — № 2. — С. 13–21.

Дмитренко Т. А. Профессионально-ориентированные технологии обучения в системе высшего педагогического образования (на материале преподавания иностранных языков) : дис … д-ра пед. наук : 13.00.02. — М., 2004. — 442 c.

Коломієць В. С. Формування професійних мовленнєвих умінь у студентів іноземного походження засобами комплексних дидактичних ігор : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. — К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2001. — 173 с.

Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. — К. : ВЦ «Просвіта», 2000. — 368 с.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід. — К. : А. С. К., 2004. — 192 с.

Проскуріна Я. І. Професійна мовна підготовка іноземних студентів на підготовчих факультетах // Педагогічний альманах. — Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2012. — Вип. 14. — С. 213–219.

Педагогічні технології : навч. посібник для вузів / О. С. Падалка, А. С. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Т. Шпак ; Міністерство освіти України, УДПУ імені М. П. Драгоманова, Лабораторія педагогічної технології Волинського державного педагогічного університету ім. Л. Українки. — К. : Укр. енциклопедія, 1995. — 252 с.

Сазоненко Г. С. Педагогіка успіху (Досвід становлення акмеологічної системи ліцею). — К. : Гнозис, 2004. — 684 с.

Черних В. П. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті. — Харків : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. — 248 с.

Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка іноземних студентів-медиків в системі професійної освіти // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : зб. тез наук.-метод. семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : Вектор, 2013. — С. 57–59.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)