DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139385

ПОХВАЛА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Т. В. Тукова

Анотація


Мета статті — показати особливості похвали як вияву маніпулятивної тактики позитиву в медичному середовищі. Об’єкт вивчення — медичний дискурс, предмет — похвала. У роботі використано традиційні методи спостереження, компонентного аналізу й описовий метод. Результат роботи полягає у з’ясуванні ілокутивних, перлокутивних та локутивних сил похвали як мовленнєвого акту в трансакції лікар-пацієнт. Подано опис екстралінгвальних чинників, які впливають на еффективність похвали в медичному середовищі. Заналізовано мовні засоби маніфестації похвали в її прототипічній усній формі; схарактеризовано модально-регулятивний характер її функціонування з позицїї коммунікативно домінуючого лікаря. Висновки. Похвала в медичному дискурсі репрезентує принципи милосердя та гуманізму. Її перлокутивний потенціал у нерівноправному інституціональному спілкуванні діади лікар-пацієнт на різних етапах лікування досить високий. Використання похвали як маніпулятивної стратегїї позитиву в медичному дискурсі має свої лексико-граматичні, синтаксичні та просодичні особливості. Перспективними вважаємо дослідження способів висловлення схвалення у процесі спілкування нерівноправних партнерів з позиції веденого в медичному середовищі. Чекають на свого дослідника також особливості мовленнєвої поведінки комунікантів у дихотомії лікар-лікар з урахуванням їхніх статусних характеристик та ситуацій спілкування. Результати розвідки можуть бути використані при вивченні медичного дискурсу, в курсі деонтології, лінгвокультурології, а також у процесі підготовки студентів-медиків до клінічної практики.


Ключові слова


медичний дискурс; маніпулятивна стратегія; похвала; мовленнєвий акт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Barsukova, M. I. (2002), «Speech strategies and tactics of medical discourse», Ancient world and we [«Rechevyje strategii i taktiki meditsinskogo diskursa», Antichnyj mir i my], The College, Saratov, vol. 9, pp. 82–87.

Borisova, I. M. (1997), «The integrity of the colloquial text in the light of categorical comparisons», Stylistics [«Tsel’nost’ razgovornogo teksta v svete kategorial’nykh sopostavlenij», Stylistyka], Uniwersytet Opolski, Opole, vol. 6, pp. 371–386.

Bochkova, L. G., Naumova, Ye. V. (2007), «Doctor is a lingvoactive profession», Harold of the Medical University [«Vrach — lingvoaktivnaja professija», Izvestija meditsinskogo universiteta], Saratov Medical State University, Saratov, vol. 4 (80), available at : http://www.sgmu.ru/news/paper/2007/04/art05.html.

Van Dijk, T. A. (1989), Language. Cognition. Communication : transl. from English [Jazyk. Poznanije. Kommunikatsija], Progress, Moscow, 312 p.

Dedova, O. M. (1999), «Speech influence in the communicative situation «doctor-patient»», Culture of communication and its formation [«Rechevoje vozdejstvije v kommunikativnoj situatsii «vrach — bol’noj»», Kul’tura obshchenija i jejo formirovanije], Voronezh State University Publishing House, Voronezh, pp. 77–78.

Dzarayeva, N. A., Rogozhnikova, R. A. (2014), «Strategies and tactics of speech behavior of a doctor», Bulletin of the Perm Humanitarian and Pedagogical University. Series No. 1. Psychological and pedagogical sciences [«Strategii i taktiki rechevogo povedenija vracha», Vestnik Permskogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Serija № 1. Psikhologicheskije i pedagogicheskije nauki], Perm, issue 1-2, pp. 47–53.

Zhura, V. V. (2008), Discourse competence of the doctor in oral medical communication: Author’s thesis [Diskursivnaja kompetentsija vracha v ustnom meditsinskom obshchenii : avtoref. dis. … d-ra filol. nauk : 10.02.01], Volgograd, 40 p.

Issers, O. S. (2008), Communicative strategies and tactics of Russian speech, 5 th ed. [Kommunikativnyje strategii i taktiki russkoj rechi, 5-e izd.], LKI Publ. house, Moscow, 288 p.

Leshchenko, T. O., Tukova, T. V. (2017), «Compliment as a manifestation of manipulative tactics of positive in medical discourse», Language and Culture Scientific Journal [«Komplíment jak projav manípuljatyvnoji taktyky pozytyvu v medychnomu dyskursí», Mova í kul’tura : naukovyj zhurnal], Dm. Burago Publ. house, Kyiv, issue 20, vol. 3 (188), pp. 5–10.

Litvinenko, N. P. (2010), Contemporary Ukrainian Medical Discourse : Author’s thesis [Suchasnyj ukrajins’kyj medychnyj dyskurs : avtoref. dys. ... d-ra fílol. nauk : 10.02.01], Kyiv, 35 p.

Praise encourages a person to work better [ Pokhvala podstjogivajet cheloveka rabotat’ luchshe], available at : https://www.medweb.ru/news/pokhvala-podstegivaet-cheloveka-rabotat-luchshe.

Searle, J. (1986), «What is the speech act», New in foreign linguistics : the theory of speech acts [«Chto takoje rechevoj akt», Novoje v zarubezhnoj lingvistike : teorija rechevykh aktov], Progress, Moscow, vol. 17, pp. 151–169.

Shanína, O. S. (2012), «Phatic speech genres in medical discourse», Language and intercultural communication. Pragmatic, linguistic and cultural and semantic-stylistic issues of interlingual communication : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conf., November 28-29. 2012 : in 2 vol. [«Fatychni movlennievi zhanry u medychnomu dyskursi», Mova ta mizhkulʹturna komunikatsija. Prahmatychni, linhvokulʹturolohichni ta semantyko-stylistychni pytannja mizhmovnoji komunikatsiji : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 28-29 lystop. 2012 r. : u 2 t.], ed. Yu. O. Shepel’, Dnípropetrovs’k Oles’ Honchar National University, vol. 2, pp. 99–105.

Shkits’ka, I. Yu. (2012), Manipulative positive tactics : linguistic aspect : monograph [Manipuljatyvni taktyky pozytyvu : lingvistychnyj aspect : monografija /nauk. red.], sci. ed. V. M. Britsyn, Dm. Burago Publishing house, Kyiv, 440 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барсукова М. И. Речевые стратегии и тактики медицинского дискурса // Античный мир и мы. — Саратов : Колледж, 2002. — Вып. 9. — С. 82–87.

Борисова И. М. Цельность разговорного текста в свете категориальных сопоставлений // Stylistyka. — Opole, 1997. — № 6. — C. 371–386.

Бочкова Л. Г., Наумова Е. В. Врач — лингвоактивная профессия // Известия медицинского университета. — Саратов, 2007. — № 4 (80). — Режим доступа : http://www.sgmu.ru/news/paper/2007/04/art05.html.

Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / [пер. с англ.]. — М. : Прогресс, 1989. — 312 с.

Дедова О. М. Речевое воздействие в коммуникативной ситуации «врач — больной» // Культура общения и её формирование. — Воронеж, 1999. — С. 77–78.

Дзараева Н. А., Рогожникова Р. А. Стратегии и тактики речевого поведения врача // Вестник Пермского гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. — Пермь, 2014. — Вып. 1-2. — С. 47–53.

Жура В. В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском общении : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.01. — Волгоград, 2008. — 40 с.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — 5-е изд. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 288 с.

Лещенко Т. О., Тукова Т. В. Комплімент як прояв маніпулятивної тактики позитиву в медичному дискурсі // Мова і культура : науковий журнал. — К. : ВД Дм. Бураго, 2017. — Вип. 20. Т. ІІІ (188). — С. 5–10.

Литвиненко Н. П. Сучасний український медичний дискурс : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. — К., 2010. — 35 с.

Похвала подстёгивает человека работать лучше. — Режим доступа: https://www.medweb.ru/news/pokhvala-podstegivaet-cheloveka-rabotat-luchshe.

Серль Дж. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике : теория речевых актов. — М. : Прогресс, 1986. — Вып. XVII. — С. 151–169.

Шаніна О. С. Фатичні мовленнєві жанри у медичному дискурсі // Мова та міжкультурна комунікація. Прагматичні, лінгвокультурологічні та семантико-стилістичні питання міжмовної комунікації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 листоп. 2012 р. : у 2 т. / ред. Ю. О. Шепель. — Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. — Т. 2. — С. 99–105.

Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект : монографія / наук. ред. В. М. Бріцин. — К. : ВД Дм. Бураго, 2012. — 440 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)