DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139378

Зіставний аналiз способiв вираження заперечення в росiйскiй та румунськiй мовах (на матерiалi художнiх текстiв)

О. В. Сирота

Анотація


Роботу присвячено дослідженню вербальних засобів вираження категорії заперечення в сучасних російській та румунській мовах. Актуальність дослідження зумовлено існуванням розбіжностей і суперечностей у трактуванні й визначенні терміна «заперечення», а також недостатнім ступенем вивченості стилістичного та семантичного функціонування заперечення в художніх творах. Об’єктом дослідження й опису є категорія заперечення та способи її явної або прихованої репрезентації в російській і румунській мовах. Предметом дослідження виступає категорія заперечення, засоби вираження якої виявляються в художніх оригінальних і перекладних текстах. Увагу приділено засобам репрезентації заперечення в зіставлюваних мовах і особливостям функціонування синтаксичних конструкцій з елементами негації. Мета роботи — опис специфіки мовних засобів з негативною семантикою в російській та румунській мовах. Теоретична значущість дослідження категорії заперечення пов’язана з можливістю розширити уявлення про функціонування категорії заперечення в художньому тексті. Заперечення є однією з найважливіших категорій мови, яка втілюється в різних формах і засобах, отже, вимагає ретельного розгляду. Результати дослідження полягають у подальшому вивченні заперечення як однієї з лінгвістичних універсалій у плані зіставлення мов різних систем. Практичне застосування отриманих результатів полягає в можливості їх використання в лекційних курсах із контрастивної лінгвістики, теорії перекладу, сучасної російської мови.

Висновки: румунська та російська мови мають полінегативну систему вираження заперечення. Уживання кількох засобів вираження заперечення в одному реченні притаманне як російській, так і румунській мовам. Такий стан дозволяє висловити безліч різноманітних семантичних відтінків, що супроводжують загальне для них значення заперечення. Негативне речення за правом вважається більш емоційним і експресивним у порівнянні зі стверджувальним. Комунікативну функцію заперечення визначає комунікативна ситуація.


Ключові слова


категорія; семантика; заперечення; мовні засоби; російська мова; румунська мова

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bondarko, A. V. (1984), Functional Grammar [Funktsional’naja grammatika], Nauka, Leningrad, 387 p.

Vinogradov, V. V. (1986), The Russian Language. Grammatical doctrine of the Word, 3rd ed. [ Russkij jazyk. Grammaticheskoje uchenije o slove], Vysshaja shkola, Moscow, 639 p.

Dyr[eul, A. M. (1986), Negative-affirmative o pposition Negativno-affirmativnoje protivopostavlenij ], Ştiință, Chișinău, 262 p.

Linguistic Encyclopedic Dictionary (1990) [Lingvisticheskij entsiklopedicheskij slovar’], ed. V. N. Jartseva, Soviet Encyclopedia, Moscow, 688 p.

Orlova, M. N. (1976), «The Functions of Negation in Discourse (speech and thought) and Communicative Processes», Syntax and Punctuation : Interuniversity collection of scientific works [«Funktsii otritsanija v rechemyslitel’nom i kommunikativnom protsesakh», Sintaksis i intonatsii : Mezhvuzovskij sbornik], Bashkir State University, Ufa, pp. 80–87.

Peshkovskij, A. M. (1956), Russian syntax in scientific coverage : a popular essay : a manual for self-education and schools [Russkij sintaksis v nauchnom osveshchenii : populjarnyj ocherk : posobije dlja samoobrazovanija i shkoly], Uchpedgiz, Moscow, 511 p.

Schmidt, S. J. (1973), «TexttheoretischeAspekte der Negation», Zeitschrift für germanische Linguistik, de Gruyter, Berlin-New York, Jg. 2, No. 2, pp. 178–208.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондарко А. В. Функциональная грамматика. — Л. : Наука, 1984. — 387 c.

Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — 3-е изд. — М. : Высш. шк., 1986. — 639 c.

Дырул А. М. Негативно-аффирмативное противопоставление. — Кишинёв : Штиинца, 1986. — 262 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / ред. В. Н. Ярцева. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — 688 с.

Орлова М. Н. Функции отрицания в речемыслительном и коммуникативном процесах // Синтаксис и интонации : Межвузовский сборник. — Уфа : Изд-во Башкирского ун-та, 1976. — С. 80–87.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — 7-е изд. — М. : Учпедгиз, 1956. — 511 с.

Schmidt S. J. Texttheoretische Aspekte der Negation // Zeitschrift für germanische Linguistik. — Berlin-New York : de Gruyter, 1973. — Jg. 2. No. 2. — P. 178–208.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)