DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139376

ГОТИЧНИЙ РОМАН ЯК ПОЗАЧАСОВА ЖАНРОВА КАТЕГОРІЯ

О. О. Пожарицька, А. Г. Єжкова

Анотація


Метою цієї роботи є встановлення літературно-художньої специфіки англомовного готичного роману як позачасової жанрової категорії. Об’єктом дослідження є художній текст англомовного готичного роману в процесі його розвитку, починаючи з часів його зародження (другої половини XVIII ст.) до наших днів. Предметом вивчення виступають літературно-художні особливості жанру такого роману в англійській літературі. Результатом проведеного дослідження стало виявлення специфічних ознак, притаманних англомовним готичним романам. На позначення готичного роману в англійському літературознавстві використовують терміни «romance» та «Gothic novel». Перший термін пов’язаний із середньовічним лицарським романом, побудованим на казково-фантастичних пригодах ідеальних героїв. Другий вказує на більш сучасну романну природу цього жанру та художні особливості твору. Роман Х. Уолпола «The Castle of Otranto» та Д. Коутс «The Haunting of Gillespie House», написані у XVIII ст. та XXI ст. відповідно, попри майже три сторіччя, що розділяють їх, мають багато спільних сюжетно-композиційних рис: засоби створення образів, атмосфери дійства, описи внутрішнього та зовнішнього простору, сюжетні ходи. Спільними для романів давнього й сучасного часу написання є незвичайний хронотоп, перемога головних героїв над потойбічними силами, близькість персонажів до смерті та потойбічного світу і щасливий фінал. Таким чином, готика, незважаючи на зовнішню жахливість, містить у собі гуманістичне начало, що допомагає читачеві повірити в себе та відчути гармонію світу.


Ключові слова


роман; англійська мова та література; готика; жанр

Повний текст:

PDF

Посилання


Atarova, K. N. (1999), Anne Radcliffe and Her Time [Anna Redkliff i jejo vremja], Ladomir, Moscow, pp. 5–12.

Kalacheva, S. V. (1978), «Artistic Detail», A Concise Dictionary of Literary Terms [«Detal’ khudozhestvennaja», Kratkij slovar’ literaturovedcheskikh terminov], Soviet Encyclopedia, p. 180.

Pospelov, G. N., (1978), Literature Theory: a Manual for Phylology Sudents [Teorija literatury : uchebnik dlja studentov filologicheskikh special’nostej universitetov], High School Publishers, Moscow, 351 p.

Solov’eva, N. A. (1988), At the Beginning of the English Romanticism [U istokov anglijskogo romantizma], Moscow State University Publishers, Moscow, 232 p.

Chernec, L. V. (1982), Literary Genres (problems of typology and poetics) [Literaturnye zhanry (problemy tipologii i poetiki)], Moscow State University Publishers, Moscow, 274 p.

Literary Studies for Beginners : Manual for Bachelors, 3d ed. (2015) [Vvedenie v literaturovedenie : uchebnik dlja bakalavrov], ed. by Krupchanov, L. M., Jurajt Publishers, Moscow, 479 p.

The Oxford Companion to English Literature: Revised (Oxford Companions), 6th ed. (2006), ed. by Margaret Drabble, Oxford University Press, Oxford, 1172 p.

Coates, D. (2015), The Haunting of Gillespie House, Black Owl Books, Edinburg, 60 p.

Walpole, H. (1765), The Castle of Otranto, Tho. Lownds in Fleet-Street, London, 239 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атарова К. Н. Анна Рэдклифф и её время // Рэдклиф А. Роман в лесу. — М. : Ладомир, 1999. — С. 5–12.

Калачева С. В. Деталь художественная // Краткий словарь литературоведческих терминов. — М. : Сов. энциклопедия, 1978. — С. 180.

Поспелов Г. Н. Теория литературы : учебник для студентов филологических специальностей университетов. — М. : Высш. шк., 1978. — 351 с.

Соловьёва Н. А. У истоков английского романтизма. — М. : Изд-во МГУ, 1988. — 232 с.

Чернец Л. В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). — М. : Изд-во МГУ, 1982. — 274 с.

Введение в литературоведение : учебник для бакалавров / ред. Л. М. Крупчанов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2015. — 479 с.

The Oxford Companion to English Literature. — 6th ed., revised / ed. by M. Drabble. — Oxford : OUP, 2006. — 1172 p.

Coates D. The Haunting of Gillespie House. — Edinburg : Black Owl Books, 2015. — 60 p.

Walpole H. The Castle of Otranto. — London : Tho. Lownds in Fleet-Street, 1765. — 239 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)