DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139373

ДЕЯКІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АДМІРАТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ АЛБАНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

О. О. Михайленко-Зото

Анотація


Мета статті — виявити специфічні засоби вираження адміративу, а також визначити деякі можливі перекладацькі рішення. Об’єкт вивчення — функційно-семантична категорія адміративу, яка об’єднує різнорівневі засоби вираження подиву в албанській і російській мовах. Предметом дослідження є інтерпретація модальності адміративу, аналіз подібних і специфічних мовних засобів вираження модального значення подиву в двох мовах, тотожності й трансформи, використовувані в перекладі. Результатом дослідження стало виявлення того, що засоби вираження адміративу в албанській і російській мовах є різними: в албанській мові засоби вираження подиву об’єднано в граматичній категорії адміративу, в російській же емоцію подиву виражено лексично, здебільшого, вставними словами. Труднощі перекладу модального значення подиву спричинено саме асиметрією засобів вираження сематичної категорії адміративності в обох мовах. Висновки. Категорія адміративу, виокремлена в албанській і російській мовах, має як загальні для обох мов, так і деякі специфічні засоби передачі, властиві одній з них. У переважній більшості випадків перекладу відзначається прагматична тотожність оригіналу. Розбіжність засобів передачі адміративної модальності нерідко призводить до порушення прагматичного потенціалу мовних одиниць або до неточного розкриття адміративного значення в перекладах. Практична значимість дослідження полягає в уможливленні встановити основні особливості перекладу семантичний категорії для використання отриманих результатів у викладацькій роботі з підготовки викладачів російської та албанської мов, а також перекладачів з російської мови на албанську і з албанської на російську. Крім того, отримані дані можуть бути використані для вдосконалення комп’ютерних перекладацьких програм з російської мови на албанську і навпаки.


Ключові слова


адміратив; функційно-семантична категорія; переклад; об’єктивна модальність; суб’єктивна модальність; російсько-албанський переклад

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bally, Charles (1955), General linguistics and the French linguistics [Obshhaja lingvistika i voprosy francuzskogo jazyka], Foreign Literature Publishing House, Moscow, 416 p.

Bondarko, A. V., ed. (1990), Theory of functional grammar. Temporality. Modality [Teorija funkcional’noj grammatiki. Temporal’nost’. Modal’nost’], Nauka, Leningrad, 263 p.

Vinogradov, V. V. (1975), Studies in Russian grammar : Selected Works [Issledovanija po russkoj grammatike : Izbrannyje trudy], Nauka, Moscow, 559 p.

Epifanceva, N. G. (2001), French syntax (in comparison with the syntactic system of the Russian language) [Francuzskij sintaksis (v sopostavlenii s sintaksicheskoj sistemoj russkogo jazyka)], International Independent University of Environmental and Political Sciences, Moscow, 196 p.

Plungjan, V. A. (2010), General morphology : introduction to the problematic,3rd ed., rev. and additional [Obshhaja morfologija : Vvedenie v problematiku], Book house «LIBROKOM», Moscow, 384 p.

The Russian Grammar : in 2 vol. (1980), [Russkaja grammatika : v 2 t.], Istitute of the Russian language of Academy of Sciences of USSR, Nauka, Moscow.

Savchenko, A. A. (2013), Identities and transformations of the means of expression of the admirative in the French and Russian languages (comparative and translational aspects) : Thesis [Tozhdestva i transformy sredstv vyrazhenija admirativa vo francuzskom i russkom jazykakh (sopostavitel’nyj i perevodcheskij aspekty) : dis. … kand. filol. nauk : 10.02.05], St. Petersburg State Univ., 197 p.

Demiraj, Shaban. (1986), Historical Grammar of the Albanian Language [Gramatikë histtorike e gjuhës shqipe], Tirana University Press, Tirana, 1166 р.

Dozon, A. (1878), Manuel de la langue chkipe ou albanaise, Ernest Leroux (éd.), Paris, 350 p.

Slobin, D. & Ayhan, A. (1982), «Tense aspect and modality in the use of the Turkish evidential», Tense and aspect : between semantics and pragmatics, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, p. 185–200.

Gorky, M. (1977), Makar Chudra and other stories, 7 th ed. [Makar Chudra i drugije rasskazy. — 7-e izd.], Children’s Literature, Moscow, 190 p.

Chekhov, A. P. (1979), Stories and novels [Rasskazy i povesti], Pravda, Moscow, 640 p.

Blushi, K. (1980), In our house [Nё shtёpinё tonё], Tirana, 224 p.

Kadare, I. (1973), Great winter [Dimri i madh],8 November, Tirana, 510 p.

Lera, N. (1972), The last snow : stories [Bora e fundit : tregime], Naim Frashërri, Tirana, 160 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / пер. с франц. — М. : Изд-во иностр. лит., 1955. — 416 с.

Бондарко А. В. (отв. ред.) Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. — Л. : Наука, 1990. — 263 с.

Виноградов, В. В. Исследования по русской грамматике : Избранные труды. — М. : Наука, 1975. — 559 с.

Епифанцева Н. Г. Французский синтаксис (в сопоставлении с синтаксической системой русского языка). — М. : МНЭПУ. 2001. — 196 с.

Плунгян В. А. Общая морфология : введение в проблематику. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Либроком, 2010. — 384 с.

Русская грамматика : в 2 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. — М. : Наука, 1980.

Савченко А. А. Тождества и трансформы средств выражения адмиратива во французском и русском языках (сопоставительный и переводческий аспекты) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.05. — СПб. : Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2013. — 197 с.

Demiraj Sh. Gramatikë histtorike e gjuhës shqipe. — Tirana : Tirana University Press, 1986. — 1166 p.

Dozon A. Manuel de la langue chkipe ou albanaise. — Paris : Ernest Leroux, 1878. — 350 p.

Slobin D., Ayhan A. Tense aspect and modality in the use of the Turkish evidential // Tense and aspect : between semantics and pragmatics. – Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 1982. — P. 185–200.

Горький М. Макар Чудра и другие рассказы. — 7-е изд. — М. : Детская литература, 1977. — 190 с.

Чехов А. П. Рассказы и повести. — М. : Правда, 1979. — 640 с.

Blushi K. Nё shtёpinё tonё. — Tiranё : 1980. — 224 f.

Kadare I. Dimri i madh. — Tiranё : 8 Nëntori, 1973. — 510 f.

Lera N. Bora e fundit : tregime. — Tiranё : Naim Frashёri, 1972. — 160 f.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)