DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139372

НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВНОРМОВАНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір

Анотація


Мета статті — висвітлення особливостей функціонування наукового стилю в мові стоматології, аналіз найпоширеніших помилок застосування термінологічного інструментарію стоматологічної галузі. Матеріал дослідження — добірка різножанрових наукових текстів, передовсім статей, підручників, посібників, словників, присвячених актуальним стоматологічним проблемам. Для досягнення окресленої мети використано загальнонаукові (індукція, дедукція, аналіз, синтез, спостереження, зіставлення, узагальнення) та власне лінгвістичні методи і прийоми (дефініційно-компонентний, лексико-семантичний, контекстуальний, лінгвостилістичний та ін.). У праці акцентовано на важливості коректної й унормованої інтерпретації дослідником наукових фактів, найновіших теорій та гіпотез. Висновки. Проінтерпретовано специфіку нормативного і ненормативного слововживання в сучасному писемному науковому мовленні, зокрема проаналізовано функціонування росіянізмів, кальок з російської мови, недоречних українськомовних еквівалентів стоматологічних термінів. Окремо розглянуто складні випадки використання іменників чоловічого роду 2 відміни Р. в., специфіку написання термінів-прикладок тощо.

Ключові слова


науковий стиль; науковий текст; термін; унормованість медичних термінів; стоматологічні терміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Golod, L. V., Prynda, M. Yu., Ruda, I. V. (2015), «Assessment of the effectiveness of the use of glycine during professional oral hygiene with powder thrombotic devices (hodiblasters)», Medicine of Ukrainian transport : scientific and practical journal [Otsinka efektyvnosti zastosuvannia hlitsynu pid chas profesijnoi hihieny porozhnyny rota za dopomohoju poroshkovo-strumenevykh aparativ (khendyblasteriv)», Medytsyna transportu Ukrainy : naukovo-praktychnyj zhurnal], Kyiv, vol. 1, pp. 46–50.

Danilevsky, M. F. (2014), Therapeutic dentistry [Terapevtychna stomatolohija], Zdorovia, Kyiv, 400 p.

Doroshenko, S. I., Babaskin, Yu. I. (2012), «Differentiated diagnosis of clinical forms of edentia, that is, congenital absence of rudiments of teeth, and its main diagnostic criteria», Ukrainian Dental Almanac [«Dyferentsijovana diahnostyka klinichnykh form adentii, tobto vrodzhenoi vidsutnosti zachatkiv zubiv, ta jii osnovni diahnostychni kryterii», Ukrains’kyj stomatolohichnyj almanakh], Poltava, vol. 2 (1), pp. 40–47.

Dudik, O. P., Chuhu, T. V., Ruta, I. V. (2016), «Sealing of fissures in children of junior school age in Vinnitsa and efficiency of application of air-abrasive cleaning of enamel before its execution», Bulletin of the Vinnytsia National Medical University [«Hermetyzatsija fisur u ditej molodshoho shkilʹnoho viku m. Vinnytsi ta efektyvnistʹ zastosuvannja povitrjano-abrazyvnoho ochyshchennja emali pered jii provedennjam», Visnyk Vinnytsʹkoho natsionalʹnoho medychnoho universytetu], Vinnytsia, vol. 1, pp. 91–94.

Online testing step [Krok testuvannia onlain], available at : https://www.med-test.in.ua/uk/statistics/show/ test/86650.

Leshchenko, T. O. (2017), «Topical issues of the regulation of the terminology of orthopedic dentistry in the for- mation of professional competences in the postgraduate educational stage», Actual problems of literature, psychology and pedagogy of higher-educational school, Collected articles of the 2nd All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation [«Aktualni pytannia vnormovanosti terminosystemy ortopedychnoi stomatolohii u formuvanni profesiinykh kompetentsij na pisliadyplomnomu etapi osvity», Aktualni pytannia linhvistyky, profesijnoi linhvodydaktyky, psykholohii i pedahohiky vyshchoi shkoly : zbirnyk statei II Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoju uchastiu (m. Poltava, 8–9 chervnia 2017 r.)], Astraja, Poltava, pp. 139–144.

Nidzel’s’ky, M. Y. (2015), Pysarenko, O. A, Sokolovs’ka, V. M., Jasnogors’ka, S. S. Explanatory terminological guide for orthopedic stomatology [Tlumachnyj terminolohichnyj dovidnyk iz ortopedychnoi stomatolohii], SPDFO Harazha M. F., Poltava, 361 p.

Selighei, P. O. (2012), «Scientist and his speech», The Ukrainian language [«Naukovets’ i yoho mova», Ukrains’ka mova], Kyiv, vol. 4, pp. 18–28.

Dictionary of the Ukrainian language : in 11 vol. (1970–1980), [Slovnyk ukrains’koi movy : v 11 t.], Naukova dumka, Kyiv.

Trezubov, V. N. (2015), Clinical dentistry [Klynycheskaja stomatologija], Prakticheskaja meditsina, Moscow, 788 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голод Л. В., Принда М. Ю., Руда І. В. Оцінка ефективності застосування гліцину під час професійної гігієни порожнини рота за допомогою порошковоструменевих апаратів (хендибластерів) // Медицина транспорту України. — К., 2015. — № 1. — С. 46–50.

Данилевський М. Ф., Борисенко А. В., Політун А. М. та ін. Терапевтична стоматологія : підручник : у 4 т. — К. : Здоров’я, 2004.

Дорошенко С. І., Бабаскін Ю. І. Диференційована діагностика клінічних форм адентії, тобто вродженої від- сутності зачатків зубів, та її основні діагностичні критерії // Український стоматологічний альманах. — Полтава, 2012. — № 2 (1). — С. 40–47.

Дудік О. П., Чугу Т. В., Рута І. В. Герметизація фісур у дітей молодшого шкільного віку м. Вінниці та ефективність застосування повітряно-абразивного очищення емалі перед її проведенням // Вісник Вінницького національного медичного університету. — Вінниця, 2016. — Т. 20. № 1. — С. 91–94.

Крок тестування онлайн [Електронний ресурс].  — URL  : https://www.med-test.in.ua/uk/statistics/show/ test/86650. — Дата звернення : 25.03.2018. — Назва з екрана.

Лещенко Т. О., Шарбенко Т. В., Юфименко В. Г. Актуальні питання внормованості терміносистеми ортопедичної стоматології у формуванні професійних компетенцій на післядипломному етапі освіти // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. з міжнародною участю (м. Полтава, 8–9 червня 2017 р.). — Полтава : Астрая, 2017. — С. 139–144.

Нідзельський М. Я., Писаренко О. А., Соколовська В. М., Ясногорська С. С. Тлумачний термінологічний довідник із ортопедичної стоматології. — Полтава : СПДФО Гаража М. Ф., 2015. — 361 с.

Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. — К., 2012. — № 4. — С. 18–28.

Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970–1980.

Трезубов В. Н., Арутюнов С. Д., Мишнев Л. М. Клиническая стоматология : учебник — М. : Практическая медицина, 2015. — 788 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)