DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139371

НАВКОЛО СИМВОЛІКИ ЗІРОК (У КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЄСЕНІНА)

И. Кур-Кононович

Анотація


Метою статті є аналіз символіки зірок у поезії Сергія Єсеніна. Об’єктом вивчення є символіка субполя небесних тіл у функціонально-семантичному полі «природа». Предмет дослідження — своєрідність символіки зірок у художній картині світу Сергія Єсеніна. Метод семантичного аналізу використано в цьому дослідженні в поєднанні з методом лінгвокультурологічного опису мовного матеріалу в семантичних полях. Матеріал для аналізу — це фрагменти поетичних творів Сергія Єсеніна. Результатом дослідження є виявлення системи архетипів символів, які автор нашаровує в тому чи іншому поетичному фрагменті: релігійних, народних, загальнокультурних, індивідуально-авторських. Висновки. У проаналізованих нами фрагментах віршів Сергія Єсеніна зірки символізують різноманітні феномени: сприйняття світу (радість, щастя (2), вічність, oптимізм, молодість, відродження), речі, предмети (свічку, полум’я, осіннє листя, дзвін), почуття (красу світу, таємницю ночі), удари долі (смерть поколінь), природні явища (стихію, дощ), фізичні явища (швидкість), суспільні явища, зміни (революцію), людей (наприклад, провідника), комах (наприклад, метелика) і деякі інші.


Ключові слова


космонім; символіка зірок; поезія; семантика; метафора; метонімія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Avdeyenko, I. A. (2013), «Symbol and metaphor», Philological sciences. Issues of theory and practice [«Simvol i metafora», Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki], Gramota,Tambov, vol. 3 (21), part 2, pp. 16–18.

Yesenin, S. A. (1977), Collected works: in 3 vol. [Sobraniye sochineniy: v 3 t.], Pravda, Moscow, vol. 1, 448 p.

Tolstoy, N. I. (1995–2012), Slavic antiquities. Ethnolinguistic dictionary: in 5 vol. [Slavyanskiye drevnosti. Etnolingvisticheskiy slovar’: v 5 t.], Mezhdunarodnyje otnoshenija, Moscow.

Dictionary of Russian folk dialects: in 49 vol. (1965–2016), [Slovar’ russkikh narodnykh govorov: v 49 t.]. Nauka, Moscow.

Shanskiy, N. M., Ivanov, V. V., Shanskaya, T. V. (1975), Short etymological dictionary of the Russian language [Kratkij etimologicheskij slovar’ russkogo jazyka], Prosveshchenie, Moscow, 544 p.

Brückner, А. (1927), The etymological dictionary of the Polish language [Słownik etymologiczny języka polskiego], Wiedza Powszechna, Krakow, 807 p.

Kopaliński, W. (1990), Dictionary of symbols [Słownik symboli], Wiedza Powszechna, Warsaw, 512 p.

Markiewicz, H. (1983), «Issuies on semantics and the construction of metaphor», Studies on metaphor, II. From the History of Artistic Forms in Polish Literature [«Uwagi o semantyce i budowie metafory», Studia o metaforze II. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej], eds. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Ossolineum, PAN, Wrocław, pp. 43–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдеенко И. А. Символ и метафора // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2013. — № 3 (21). Ч. II. — С. 16–18.

Есенин С. А. Собрание сочинений: в 3 т. — М.: Правда, 1977. — Т. I. — 448 с.

Толстой Н. И. Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. — М.: Международные отношения, 1995–2012.

Словарь русских народных говоров: в 49 т. — М.: Наука, 1965–2016.

Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. — М.: Просвещение, 1975. — 544 с.

Brückner А. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Kraków: Wiedza Powszechna, 1927. — 807 s.

Kopaliński W. Słownik symboli. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990. — 512 s.

Markiewicz H. Uwagi o semantyce i budowie metafory // Studia o metaforze II. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej / red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. — Wrocław: Ossolineum, PAN, 1983. — S. 43–59.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)