DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139369

АДВОКАТСЬКА ПРОМОВА ЯК СИНТЕЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИСКУРСІВ

В. І. Куковська

Анотація


Актуальність роботи зумовлена необхідністю виявлення місця адвокатської промови в мовленнєвому інформаційному просторі судового засідання. Об’єктом нашої роботи є сучасні успішні американські захисні промови адвокатів. Предметом дослідження слугують інституційно-персональні дискурсивні особливості сучасних успішних адвокатських промов. Мета дослідження полягає у виявленні ознак персонального та інституційного дискурсів у захисних промовах. У роботі застосовано загальнонаукові методи, а саме: абстрагування, аналогії, елементів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, які забезпечують теоретичне обґрунтування результатів і висновкові засади розвідки. У результаті нашої роботи розглянуто основні підходи до інтерпретації поняття «дискурс»; вивчено критерії диференціації різних типів дискурсу; виявлено різнорідні дискурсивні характеристики адвокатської промови. Практичне застосування отриманих результатів є доречним у викладанні курсів стилістики англійської мови, загального мовознавства, текстології та юрислінгвістики. Зроблено висновок, що адвокатська промова є особливим типом інституційно-персонального дискурсу, оскільки поєднує в собі риси обох цих видів дискурсу.


Ключові слова


захисна промова адвоката; дискурс; текст; інституційний дискурс; персональний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchenko, I. S. (ed.), Morozova, O. I., Martynjuk, A. P., etc. (2005), Discourse as a cognitive-communicative phenomenon [Dyskurs yak kohnityvno-komunikatyvnyj fenomen], Constant, Kharkiv, 356 p.

Dressler, V (1978), « Syntax of the text», New in foreign linguistics [«Syntaksys teksta», Novoe v zarubezhnoj lingvistike], Progress, Moscow, vol. 8, pp. 111–138.

Karasik, V. I. (2000), «About discourse types», The Language personality : institutional and personal discourse [«O tipakh diskursa», Jazykovaja lichnost’ : institutsionalnyj i personalnyj diskurs], ed. by V. I. Karasik and G. G. Slyshkin, Peremena, Volgograd, pp. 5–20.

Kus’ko, K. Ya (2001), «Problems of Discourse Linguistics», Foreign Philology [«Problemy dyskursnoi linhvistyky», Inozemna filolohija], Lviv, vol. 112, pp. 161–168.

Popova, T. G, Fedulova, M. N. (2010), «About feature of the judicial speech», Bulletin of the Southern Ural State University. Series : Linguistics [«Ob osobennosti sudebnoj rechi», Vestnik Juzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija Lingvistika], Cheljabinsk, vol. 10, pp. 57–59.

Solganik, G. Ya. (2005), «To the definition of the concepts «text» and «media text»», Bulletin of Moscow University, Series 10 : Journalism [«K opredeleniju ponjatij «tekst» i «mediatekst»», Vestnik Moskovskogo universiteta, Serija 10 : Zhurnalistika], Moscow, vol. 10 (2), pp. 7–16.

Frolova, I. E. (2009), Strategy of Confrontation in English Discourse : Monograph [Stratehija konfrontatsii v anhlomovnomu dyskursi : monohrafija], Karazin KhNU, Kharkiv, 344 p.

Sheygal, E. I. (2004), Semiotics of a political discourse [ Semiotika politicheskogo diskursa], Gnozis, Moscow, 324 p.

Ostman, J., Virtanen, T. (1995), «Discourse analysis», Handbook of Pragmatics. — Philadelphia, Amsterdam, pp. 239–253.

Sample Closing Arguments Transcripts, available at : http://defensewiki.ibj.org/index.php/Sample_Closing_Arguments_Transcripts.

Closing arguments — MSN. com, available at : http://msnbcmedia.msn.com/i/MSNBC/Sections/NEWS/120518_Edwards_Closing_Arguments.pdf.

United States of America vs. Vernice Kuglin, available at : http://www.constitution.org/tax/us-ic/kuglin/kuglin_transcript_030807_vol_4.txt.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / ред. І. С. Шевченко. — Харків : Константа, 2005. — 356 с.

Дресслер В. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1978. — Вып. 8. — С. 111–138.

Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс : сб. науч. трудов / ред. В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин. —Волгоград : Перемена, 2000. — С. 5–20.

Кусько К. Я. Проблеми дискурсної лінгвістики // Іноземна філологія. — Львів, 2001. — Вип. 112. — С. 161–168.

Попова Т. Г., Федулова М. Н. Об особенности судебной речи // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. — Челябинск, 2010. — Вып. 10. — С. 57–59.

Солганик Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского университета. Сер. 10 : Журналистика. — М., 2005. — № 2. — С. 7–16.

Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : монографія. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. — 344 с.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. — М. : Гнозис, 2004. — 324 с.

Ostman J., Virtaten T, Discourse analysis // Handbook of Pragmatics. — Amsterdam, Philadelphia, 1995. — P. 239–253.

Sample Closing Arguments Transcripts [Electronic resource]. — URL : http://defensewiki.ibj.org/index.php/Sample_Closing_Arguments_Transcripts. http://www.stasia.org/case_against/transcript_lance.html — Title from the screen.

Closing arguments — MSN. com [Electronic resource]. — URL : http://msnbcmedia.msn.com/i/MSNBC/Sections/NEWS/120518_Edwards_Closing_Arguments.pdf. — Title from the screen.

United States of America vs. Vernice Kuglin [Electronic resource]. — URL : http://www.constitution.org/tax/us-ic/kuglin/kuglin_transcript_030807_vol_4.txt. http://www.stasia.org/case_against/transcript_lance.html — Title from the screen.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)