DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139363

ВНУТРІШНЬОПОЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ПАРТИТИВІВ У КОМУНІКАТИВНОМУ АКТІ

Л. В. Глобіна

Анотація


Об’єктом цього дослідження є партитивна лексика сучасної російської мови, яка об’єднана комплексом мовних характеристик, що свідчать про її польову організацію. Предметом розгляду є семантичні процеси в лексико-семантичному полі партитивної лексики, що виявляються з аналізу семних модифікацій значень у комунікативному акті. Мета статті — описати внутрішньопарцелярні та міжпарцелярні переноси значень у лексико-семантичному полі партитивної лексики. У роботі використано методи компонентного та контекстологічного аналізу, а також елементи статистичного методу. Всі зазначені методи застосовувалися під час синхронного опису матеріалу. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що внутрішньопольове варіювання лексико-семантичних варіантів (25 типів переносів значень) являє собою систему різномасштабних, різноспрямованих і різночастотних переносів значень, які врегульовано мовними потребами певної мікроструктури. У роботі представлено порівняльні таблиці, що показують динамічну пропорцію напрямів міжпарцелярних процесів, а також діапазон частоти переносних вживань. Висновки: під час аналізу варіантних відносин встановлено, що практично всі конституенти поля мають потенційну можливість здійснювати внутрішньопольові переноси найменувань. Найбільш регулярні, частотні й розгалужені процеси варіювання спостережено у високочастотних партитивів другого рівня абстрактності — елементів зони близької периферії. Практичне застосування результатів дослідження можливе в разі прогнозування відповідних семантичних інновацій.


Ключові слова


лексико-семантичне поле; партитивна лексика; лексико-семантичний варіант; лексико-семантична мікрогрупа; парцела; переносне вживання; актуальний зміст.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Globina, L. V. (2005), «Principles of modeling the lexical-semantic field of the partitive lexis», Bulletin of Zaporizhzhya National University, Philological sciences [«Printsipyi modelirovaniya leksiko-semanticheskogo polya partitivnoy leksiki», Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Serija: Filolohichni nauky], Zaporozhe, No. 2, pp. 21–27.

Globina, L. V. (2017), «Communicative model of meaning», Actual problems of literature, psychology and pedagogy of higher-educational school, Collected articles of the 2nd All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation [«Kommunikativnaja model znachenija», Aktualni pytannia linhvistyky, profesijnoi linhvodydaktyky, psykholohii i pedahohiky vyshchoi shkoly : zbirnyk statei 2 Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoju uchastju, Ukrainska medychna stomatolohichna akademija], Ukrainian Medical Stomatological Academy, Astraja, Poltava, pp. 44–49.

Denisenko, V. N. (2002), «Semantic field as a function», Philological Sciences [«Semanticheskoje pole kak funktsija», Filologicheskije nauki], Moscow, No. 4, pp. 44–52.

Kezina, S. V. (2004), «Semantic field as a system», Philological Sciences [«Semanticheskoje pole kak sistema», Filologicheskiye nauki], Moscow, No. 4, pp. 79–86.

Popova, Z. D., ed. (1989), Field structures in the system of language [Polevyje struktury v sisteme jazyka], Voronezh State University Publishing house, Voronezh, 197 p.

Sternin, I. A. (1985), Lexical meaning of the word in speech [Leksicheskoje znachenije slova v rechi], Voronezh State University Publishing house, Voronezh, 170 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Глобина Л. В. Принципы моделирования лексико-семантического поля партитивной лексики // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Філологічні науки. — 2005. — № 2. — С. 21–27.

Глобина Л. В. Коммуникативная модель значения // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Полтава, 8–9 червня 2017 р.) / Українська медична стоматологічна академія. — Полтава: Астрая, 2017. — С. 44–49.

Денисенко В. Н. Семантическое поле как функция // Филологические науки. — 2002. — № 4. — С. 44–52.

Кезина С. В. Семантическое поле как система // Филологические науки. — 2004. — № 4. — С. 79–86.

Полевые структуры в системе языка / под ред. З. Д. Поповой. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 1989. — 197 с.

Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985. — 170 с.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)