DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139323

ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ НА ФОНЕТИЧНОМУ І СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ В. С. ВИСОЦЬКОГО)

А. С. Болотіна, О. В. Мальцева

Анотація


Мета статті — описати виокремлені та систематизовані фонетичні та словотвірні засоби вираження емоційності, що функціонують у поетичних текстах Володимира Семеновича Висоцького. Предметом розгляду є використання емоційно забарвлених одиниць у віршах цього російського барда. У процесі роботи застосовувалися індуктивний і описовий методи, методи акцентуаційного, орфографічного, словотвірного та семантичного аналізу. Результатом вивчення зазначеної проблеми є виокремлення й систематизація фонетичних і словотворчих засобів вираження емоційності в ідіостилі В. С. Висоцького.
Висновки. Особливостями ідіостилю Володимира Висоцького як автора поетичних творів на фонетичному рівні є подання емоційності способами метатонії і заміни морфологічного принципу написання слів фонетичним принципом. На словотвірному рівні засобами вираження емоційності є використання синонімічних суфіксів і заміна твірних основ у потенційних словах, а також включення в текст авторських оказіоналізмів, утворених способом підміни твірної основи. Зазначені засоби не лише висловлюють емоційність мовлення, а й знижують стилістичний рівень поетичного мовлення, включаючи просторічні елементи.


Ключові слова


емоційність; емотивність; потенційне словотворення; ідіостиль В. С. Висоцького

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Akhmanova, O. S. (1969), Dictionary of linguistic terms [Slovar’ lingvisticheskikh terminov], Sovetskaja Enciklopedija, Moscow, 608 p.

Babenko, N. G. (1997), Occasional in the artistic text. Structural and semantic analysis : textbook [Okkazional’noe v khudozhestvennom tekste. Strukturno-semanticheskij analiz : ucheb. posobie], Publishing house of Kaliningrad university, Kaliningrad, 87 p.

Vysotskij, V. S. (2011), Collected Works : in 1 vol. [Sobranie sochinenij : v 1 t.], Eksmo, Moscow, 992 p.

Korostova, S. V. (2009), «Emotionality as a functional-semantic category: to the question of terminology», Proceedings of the A. Gerzen Russian State Pedagogical University [«Emotivnost’ kak funkcional’no-semanticheskaja kategorija : k voprosu o terminologii», Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gercena], St. Petersburg, vol. 103, pp. 85–93.

Linguistic Encyclopedic Dictionary (1990), ed. V. N. Jarceva [Lingvisticheskij enciklopedicheskij slovar’ / red. V. N. Jarceva], Sovetskaja enciklopedija, Moscow, 688 p.

Lykov, A. G. (1976), Modern lexicology (Russian occasional word) [Sovremennaja leksikologija (russkoe okkazional’noe slovo)], Vysshaja shkola, Moscow, 120 p.

Maslechkina, S. V. (2015), «Expressing of emotions in a language», Bulletin of Bryansk State University [«Vyrazhenie emocij v jazyke», Vestnik Brjanskogo gosudarstvennogo universiteta], Brjansk, vol. 3, pp. 231–235.

Ozhegov, S. I. (2011), Explanatory dictionary of the Russian language [Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka], Mir i Obrazovanie, Oniks, Moscow, 2296 p.

Rozental’, D. E., Telenkova, M. A. (1985), Dictionary-reference of linguistic terms [Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov], Prosveshhenie, Moscow, 308 p.

Ushakov, D. N. (2013), Explanatory dictionary of the modern Russian language [Tolkovyj slovar’ sovremennogo russkogo jazyka], Adelant, Moscow, 800 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М. : Советская энциклопедия, 1969. — 608 с.

Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ : учеб. пособие. — Калининград : Изд-во Калинингр. ун-та, 1997. — 87 с.

Высоцкий В. С. Собрание сочинений : в 1 т. — М. : Эксмо, 2011. — 992 с.

Коростова С. В. Эмотивность как функционально-семантическая категория : к вопросу о терминологии / С. В. Коростова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — СПб., 2009. — № 103. — С. 85–93.

Лингвистический энциклопедический словарь / ред. В. Н. Ярцева. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — 688 с.

Лыков А. Г. Современная лексикология (русское окказиональное слово) / А. Г. Лыков. — М. : Высшая школа, 1976. — 120 с.

Маслечкина С. В. Выражение эмоций в языке / С. В. Маслечкина // Вестник Брянского государственного университета. — Брянск, 2015. — № 3. — С. 231–235.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. — М. : Мир и Образование, Оникс, 2011. — 2296 с.

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М. : Просвещение, 1985. — 308 с.

Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. — М. : Аделант, 2013. — 800 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)