DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139320

СЕМАНТИЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ІМЕН, ЩО ЛІКВІДУЮТЬ ДІЇ В РОСІЙСЬКІЙ І БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ

Е. В. Боєва

Анотація


Актуальністьроботи визначається як наростаючим інтересом до зіставно-типологічного вивчення мов, так і спробами узагальнити накопичені спостереження над специфікою мовного вираження на різних рівнях, пошуком адекватних моделей співвідношення мовного і позамовного. Предметом вивчення є російські та болгарські дієслова і лексикографічні інтерпретації їхніх значень. Матеріалом дослідження послужили тлумачні, синонімічні та перекладні словники російської та болгарської мов. Основною метою дослідження є визначення семіотичних підстав імпліцитності, типізація цих підстав і створення адекватної моделі співвідношення мовного й позамовного як для однієї мови, так і для двох мов, що знаходяться у відношенні близької спорідненості. У групі епілогових номінацій спостерігається внутрішній розподіл імен залежно від концептуальних граней результату. У групі проспективних номінацій єдність зберігається завдяки тезаурусній імплікації значень. У ці імплікації входить обов’язкове посилання на типову ситуацію, типові об’єкти і засоби ліквідації.


Ключові слова


семантична поляризація; дієслово; ліквідуюча дія; суб’єкт; об’єкт; есенціальні якості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aleksandrova, Z. E. (1986), Dictionary of synonyms of the Russian language [Slovar’ sinonimov russkogo jazyka], Russian language, Moscow, 600 p.

Arutyunova, N. D. (1988), Estimation. Event. Fact [Ocenka. Sobytie. Fakt], Nauka, Moscow, 341 p.

Bulgarian-Russian Dictionary, (1966), [Bolgarsko-russkij slovar’], Soviet Encyclopedia, Moscow, 768 p.

Wolf, E. M. (1985), The functional semantics of the estimate [Funkcional’naja semantika ocenki], Nauka, Moscow, 228 p.

Dimitrova, M., Spassova, A. (1980), A synonym dictionary of contemporary Bulgarian literary language [Sinonimen rechnik na s»vremennija b»lgarski knizhoven ezik], Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 734 p.

Dineva, A. (1985), «Semantics of the Cognitive Verbs in Bulgarian Language», The Bulgarian language [«Semantika na kauzativnite glagoli v b»lgarski ezik», B»lgarski ezik], Sofia, No. 2, pp. 140–148.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка / ред. Л. А. Чешко. — М. : Русский язык, 1986. — 600 с.

Арутюнова Н. Д. Оценка. Событие. Факт. — М. : Наука, 1988. — 341 с.

Болгарско-русский словарь / сост. С. Б. Бернштейн. — М. : Советская энциклопедия, 1966. — 768 с.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. — М. : Наука, 1985. — 228 с.

Димитрова М., Спасова А. Синонимен речник на съвременния български книжовен език. — София : Изд-во на БАН, 1980. — 734 с.

Динева А. Семантика на каузативните глаголи в български език // Български език. — София, 1985. — № 2. — С. 140–148.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)