DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.115836

ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ КОМПЛІСАЛТУ ЯК ЗАВУАЛЬОВАННОГО ГЛУЗУВАННЯ У САРКАСТИЧНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Е. Ю. Абрамова

Анотація


Мета цього дослідження полягає у встановленні лінгвокогнітивних зв’язків між реплікою-стимулом комплісалту та можливою реакцією на неї співрозмовника. Під комплісалтом авторка розуміє комплімент-глузування в саркастичному діалозі. Об’єктом роботи є діалогічні єдності, стимулом яких виступає комплісалт. Предмет дослідження — комунікативний зміст і прагматична спрямованість комплісалту як мовленнєвого висловлювання. Інтерес автора сфокусовано на проблемі функціонування комплісалту в процесі віртуальної мовленнєвої взаємодії. У статті розглянуто та проаналізовано різні види реакцій на комплісалт. Роботу виконано у площині комунікативної граматики із залученням елементів психолінгвістичного аналізу. У процесі дослідження використано квантитативно-квалітативний, дискурсивно-контекстуальний, дескриптивний методи з елементами етимологічного та психолінгвістичного підходів. У результаті дослідження зроблено підсумок про те, що комплісалт як прагматичний тип висловлювання перебуває на перетині похвали й осуду, захоплення й презирства, тобто є демонстрацією мовцем негативного оцінювання адресату в межах мовленнєвого етикету. Під час аналізу зроблено деякі висновки щодо поверхневого й глибинного комунікативного навантаження комплісалту. Практичне застосування результатів дослідження може бути впровадженим у теоретичних і практичних курсах прагматичної та комунікативної лінгвістики, теоретичної граматики та стилістики англійської мови, загального мовознавства і спецкурсів з мовленнєвого етикету й теорії мовленнєвої комунікації англійської мови.


Ключові слова


комплісалт; комплімент; глузування; сарказм; мовленнєва взаємодія; мовленнєвий етикет

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abramova, Ie. Yu. (2015), Grammatical organization and the communicative essence of the compliment in the English-language artistic dialogue : Thesis [Hramatychna organizacia ta komunikativna sutnist’ komplimentu v anglomovnomu hudozhniomu dialozi : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.04], Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, 229 p.

Van Dijk, T. A. (1989), Language. Cognition. Communication [Jazyk. Poznanie. Kommunikacia], Progress, Moscow, 312 p.

Morozova, I. B. (2013), «Verbal conflict as a specific speech tactics in dialogue», Mova [«Verbal’nyj konflikt jak osoblyva movlennieva taktyka v dialozi», Mova], Odessa I. I. Mechnikov National University, Astroprint, Odessa, vol. 19, pp. 30–33.

Colston, L. (2007), «Salting a Wound or Sugaring a Pill : the Pragmatic Functions of Ironic Criticism», Irony in Language and Thought : a Cognitive Science Reader, eds. R. Gibbs, L. Colston, Taylor & Francis Group, LLC, New York, London, pp. 319–337.

Grice, H. P. (1975), «Logic and Conversation», Syntax and Semantics. Speech acts, Wiesbaden, vol. 3, pp. 41–58.

Pustak, M. (2013), Enrich your word power, Rapidex, New Dheli, 589 p.

Shamay-Tsoory, S. (2005), «The neuroanatomical basis of understanding sarcasm and its relationship to social cognition», Neuropsychology, American Psychological Association, British Columbia, vol. 19, pp. 288–300.

Strawson, P. F. (1950), «On Referring», Mind New Series, Oxford University Press, vol. 59, pp. 320–344.

Wolfson, N., Judd, E. (1983), An empirically based analysis of complimenting in American English, Newbury, Rowley, MA, 410 p.

Zherebilo, T. V. (2010), Dictionary of linguistic terms. 5 th ed., rev. and additional [Slovar’ lingvisticheskih terminov : 5-e izd., ispr. і dop.], Piligrim, Nazran’, 486 p.

Collins dictionary [available at :] https://www.collinsdictionary.com/

Urban dictionary [available at :] https://www.urbandictionary.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамова Є. Ю. Граматична організація та комунікативна сутність компліменту в англомовному художньому діалозі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. — 229 с.

Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. — М. : Прогресс, 1989. — 312 с.

Морозова І. Б. Вербальний конфлікт як особлива мовленнєва тактика в діалозі // Мова. — Одеса : Астропринт, 2013. — № 19. — С. 30–33.

Colston L. Salting a Wound or Sugaring a Pill : the Pragmatic Functions of Ironic Criticism // Irony in Language and Thought : a Cognitive Science Reader / edited by R. Gibbs, L. Colston. — New York, London : Taylor & Francis Group, LLC, 2007. — P. 319–337.

Grice H. P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. — Wiesbaden, 1975. — Vol. 3 : Speech acts. — P. 41–58.

Pustak M. Enrich your word power. — New Dheli Rapidex, 2013. — 589 p.

Shamay-Tsoory S. The neuroanatomical basis of understanding sarcasm and its relationship to social cognition // Neuropsychology. — British Columbia : American Psychological Association, 2005. — Vol. 19. — P. 288–300.

Strawson P. F. On Referring // Mind New Series. — Oxford University Press, 1950. — Vol. 59. — P. 320–344.

Wolfson N., Judd E. An empirically based analysis of complimenting in American English. — Rowley, MA : Newbury, 1983. — 410 p.

Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. — 5-е изд., испр. и доп. — Назрань : Пилигрим, 2010. — 486 с.

Collins dictionary [Электронный ресурс]. — URL : https://www.collinsdictionary.com/

Urban dictionary [Электронный ресурс]. — URL : https://www.urbandictionary.com/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)