АНГЛІЙСЬКИЙ КОНЦЕПТ ЛОРД : СВІТСЬКИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ І ХУДОЖНІЙ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія Лівіївна Корольова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0009-0002-5761-8752

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2023.39.284911

Ключові слова:

концепт, номінативне поле, лінгвоспільнота, титульна позначка, протолексема, десемантизація, лексема, картина світу, етнічний ідентифікатор

Анотація

Стаття подає аналіз лінгвокультурологічного та культурно-історичного аспектів вербалізації та функціонування англомовного концепту LORD. Дослідження базується на вивченні смислового наповнення концепту, що репрезентується у його ключовій номінації lord. Метою наукової розвідки є виявлення провідних факторів та напрямків розвитку концепту. Об’єктом вивчення є характер і принципи розширення концепту, його трансформації під впливом культурно-історичних факторів, ідеологічних і художніх ідей, а також власне лінгвістичні принципи перетворень одиниць, що його представляють. Предмет дослідження — лексикографічні дані, семантичні характеристики лексеми lord. Шляхом вивчення функціонування лексеми, що представляє концепт у світській, релігійній та художній лінгво-культурних площинах, і відповідних семантичних трансформацій на базі аналізованих лексикографічних джерел змодельовано номінативне поле англомовного концепту LORD. У процесі дослідження було досягнуто таких результатів. Лексема lord є центральним терміном культурного концепту LORD — владики, володаря, лорда і пана, намісника Бога на землі або самого Бога. Розглянутий концепт є багатоярусною системою, що охоплює ставлення представників англійської лінгвоспільноти до життєвих сфер їх існування: релігійної, соціально-класової або художньо-образної приналежності. Cмислове наповнення лексеми протягом століть розширилося, і лексема стала служити номінацією у двох різних площинах соціальних моделей світу: релігійної та світської. Все дохристиянське накопичення і всі донорманські уявлення про концепт, що збігаються з ним у хронологічному плані, виступають базовим зарядом для втілення християнської ідеї позначення Бога, яка з XII століття запозичала традицію ставлення до Бога як до Господа, а до господарів — як до намісників Господа на землі. Універсальна для європейських культур площина ідеологічно пріоритетного у християнській картині світу значення цієї лексеми як звернення до Господа, залишається лише одним «полюсом» розгляду концепту. Друге значення, що входить до ядра номінативного поля ключової лексеми концепту, вбирає суто національне англійське поняття. Ця смислова частина концепту зумовлена сферою світських уявлень, більш «приземлених» у концептуальній та мовній картинах світу. Таке значення виступає як самостійна ядерна підсфера, що містить референцію до специфічної, етнічно залежної реалії, — титулу чемності (courtesy title), етнічним ідентифікатором. Висновки: через свою концептуальну «незахищеність» концепт LORD є далеко не стабільною системою. Процес концептуалізації його ключової номінації триває з об’єктивних причин — впливу нових культурних тенденцій, включаючи героїв популярних книжок і кінематографа, політичних перетворень, провідних діячів, які мають і одержують титул «Lord».

Посилання

Boychenko, N. V. (2011), “On the meaning of dryhten / drihten in Old English”, Indo-European Linguistics and Classical Philology XV : Proceedings of the Intern. conf., June 20–22, 2011 [“K znacheniyu dryhten / drihten v drevneangliyskom yazyke”, Indoyevropeyskoye yazykoznaniye i klassicheskaya filologiya XV : materialy Mezhdunar. konf. 20–22 iyunya 2011], Nauka Publishing House, St. Petersburg, pp. 69–78. Available at : https://cyberleninka.ru/article/n/k-znacheniyu-dryhten-drihten-v-drevneangliyskom-yazyke/viewer/

Valkman, Yu. R., Valkman, R. Yu., Rykhalsky, A. Yu. (2013), “Cognitive linguistics : concepts and images” [“Kognitivnaya lingvistika : kontsepty i obrazy’, Modeling and information technologies [Modelyuvannya ta ínformatsíyní tekhnolohíí̈], Vol. 69, pp. 73–84. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtit_2013_69_12: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWN-LOAD=1&Image_file_name=PDF/Mtit_2013_69_12.pdf/

Kolehaeva, I. M. (2018), “Construction of the nominative field of the concept : stages and units” [“Konstruyuvannya nomínatyvnoho polya kontseptu : etapy ta odyntsí”], Notes on Romano-Germanic Philology [Zapysky z romano-hermans’koyí̈ fílolohíyí̈], Odesa I. I. Mechnikov National University, Odesa, No. 1(40), pp. 121–127.

Kulik, A. (2019), “Dichotomy hospod’ / gospodin and Cyrillo-Methodian linguo-theological innovation” [“Dikhotomiya gospod’ / gospodin” i kirillomefodiyevskaya lingvo-teologicheskaya innovatsiya”], Slovene [Slověne], Vol. 8, No. 1, pp. 25–54. Available at : https://core.ac.uk/download/287127045.pdf/

Fink, J. (2020), “On Croatian phraseological units containing components from Christianity” [“Pro khorvats’kí frazeolohizmy, shcho místyat’ komponenty íz khrystyyanstva”], Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Philology [Naukovyi vísnyk Uzhhorods’koho uníversytetu, Fílolohíya], Uzhhorod National University, Danylo, S. I. Edition, Uzhhorod, Iss. 1(43), pp. 263–270.

Bosworrth, J. (1838; 1972), An Anglo-Saxon Dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth, Eds. T. Northcote Toller and Alistair Campbell, Oxford University Press, Oxford, 1316 p.

Courtesy Titles, Essential Guide to the Peerage. Available at : https://debretts.com/peerage/courtesy-titles/

Courtesy titles for Justices of the Supreme Court (2010), Press Notice, December, 13. Available at : https://www.supremecourt.uk/docs/pr_1013.pdf/

Evans, V. (2009), How Words Mean, OUP, Oxford, New York, 320 р.

Harras, G. (2023), “Concepts in Linguistics — Concepts in Natural Language”, Lecture Notes in Computer Science book series, LNAI, Vol. 1867. Available at : https://d-nb.info/1214444946/34/

Hill D. (1967), Greek Words and Hebrew Meanings : Studies in the Semantics of Soteriological Terms, Cambridge University Press, Cambridge, 60 p.

“How to become a Lord”, Highland Titles. Available at : https://www.highlandtitles.com/how-to-become-a-lord-laird-lady/

Howard, G. (1977), “The Tetragram and the New Testament”, Journal of Biblical Literature, Vol. 96, Iss. 1, pp. 63–83.

Hough, A. (2022), “What Is a Lord and What Is a Lady? Everything We Know About These Titles”, PureWow : site, Nov. 1. Available at : https://www.purewow.com/entertainment/what-is-a-lord/

“Lord”, Britannica. Available at : https://www.britannica.com/topic/lord/

“Lord”, Cambridge Dictionary. Available at : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lord/

“Lord” (2005), Compact Oxford English Dictionary of Current English, OUP, Oxford, p. 601.

“Lord”, Dictionary.com. Available at : https://www.dictionary.com/browse/lord/

“Lord” (2003), Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, England, p. 959.

“Lord”, Merriam-Webster Dictionary. Available at : https://www.merriam-webster.com/dictionary/lord#h1/

“Lord”, Online Etymology Dictionary. Available at : https://www.etymonline.com/search?q=lord/

“LORD, LADY, SIR OR Dame? A guide to the noble titles of Great Britain”, Scandinavian Traveler. Available at : https://www.scandinaviantraveler.com/en/lord-lady-sir-or-dame-a-guide-to-the-honors-system/

Louw, J. P., Nida, E. A. (1989), A Greek-English Lexicon of the New Testament, Based on Semantic Domains, 2nd ed., 1–2, New York, 1049 p. Available at : https://www.scribd.com/doc/211583167/Wam-Greek-English-Lexi-con-Of-The-New-Testament-Based-On-Semantic-Domains-Second-Edition-Johannes-P-Louw-And-Eugene-A-Nida-pd-f?language_settings_changed=English/

Talmy, L. (2000), “Concept Structuring Systems”, Toward a Cognitive Semantics, Volume 1, The MIT Press, pp. 104–118.

“Exodus”, The Holy Bible — Old Testament, Chapter 20.7. Available at : https://tamilbiblereading.com/en-glish-bible/exodus-chapter-20–2/

The Name of G-d. Available at : https://www.jewfaq.org/name.htm/

“The Origin, Definition of Lord and Lord Title, and its Advantages” (2023), Royalty Titiles, Jan. 5. Available at : https://lordshiptitles.com/blogs/lord/origin-definition-of-lord-and-lord-title/

Wierzbicka, A., Goddard, C. (2014), Words and Meanings : Lexical Semantics across Domains, Languages, and Cultures, OUP, Oxford, 314 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА І ДІАЛЕКТОЛОГІЇ