ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРБСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Новак Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0001-6793-6012
  • Юлія Ігорівна Ракул Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2023.39.284906

Ключові слова:

культурно маркована лексика, переклад, сербська мова, фонові знання

Анотація

Мета дослідження полягає у вивченні способів і прийомів перекладу, що використовуються для передачі сербської культурно-маркованої лексики українською мовою. Завдання дослідження: а) визначити типологічні аспекти культурно-маркованої лексики з перекладацької точки зору; б) виявити культурно марковану лексику в оригіналі роману Горана Петровича «Ситничарница „Код срећне руке“» та проаналізувати способи перекладу й рівень його адекватності; в) виявити труднощі перекладу культурно маркованих одиниць. Матеріал добирався із сербськомовного оригіналу роману (Горан Петровић „Ситничарница „Код срећне руке“) та з його україномовного перекладу А. Татаренко (Горан Петрович «Крамничка «З легкої руки»). Об’єктом дослідження є культурно маркована лексика. Предметом дослідження є прийоми та способи перекладу українською мовою сербської культурно маркованої лексики. Результати: уточнення поняття культурно маркована лексика та фонові знання, виявлення способів перекладу ономастичної лексики, оцінювання рівня адекватності перекладу. Висновки. Аналізований фактичний матеріал дає змогу стверджувати, що власні назви можуть перекладатися різними способами: транскрипція / транслітерація, калькування, підбір еквівалентів (у перекладі ідіом), описовий переклад із конкретизацією, генералізація тощо. Аналізований переклад є цілком адекватним. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розширенні матеріалу вивчення, проведенні порівняльного дослідження кількох перекладів того самого тексту різними, можливо, неспорідненими мовами, а також у теоретичному осмисленні лексики, пов’язаної з фоновими знаннями носіїв певної мови, та її практичному дослідженні.

Посилання

Batsevich, F. S. (2007), Dictionary of intercultural communication terms [Slovnyk terminiv mizhkulʹturnoyi komunikatsiyi], Dovira Publishing House, Kyiv, 205 p.

Harhayeva, O. V. (2015), “The problem of classification of non-equivalent vocabulary in modern linguistics” [“Problema klasyfikatsiyi bezekvivalentnoyi leksyky u suchasnomu movoznavstvi”], Scientific notes of the National University Ostroh Academy, Philological series [Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu Ostrozʹka akademiya, Seriya Filolohichna], Ostroh, Iss. 53, pp. 52–54.

Zorivchak, R. P. (1980), Reality and translation (on the material of English translations of Ukrainian prose) [Realiya ta pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrayinsʹkoyi prozy)], Lviv University Publishers, Lviv, 216 p.

Petrovych, G. (2020), Kramnychka “To the lucky hand” : Novel / Transl. from the Serbs by Alla Tatarenko [Kramnychka «Z lehkoyi ruky» : Roman / Per. iz serb. Ally Tatarenko], Komora Publishing House, Kyiv, 320 p.

Petrovyћ, G. (2018), Sytnycharnitsa “To the lucky hand” [Sytnycharnytsa «Kod srećne ruke»], Laguna Publishing House, Belgrade, 380 p.

Novak, O. M. (2016), “Axіonym LEPOTA in Serbian language culture” [“Aksіonіm LEPOTA v serbskoy lyngvokulʹture”] Mova/Language : scientific-theoretic journal of linguistics [Mova : nauk.-teor. chasopys z movoznavstva], Odesa I. I. Mechnikov National University, Astroprint Publishing House, Odesa, No. 26, pp. 47–51.

Tupytsia, O. Yu. (2011), “Non-equivalent vocabulary : problems of definition : The native word in the ethnocultural dimension” [“Bezekvivalentna leksyka : problemy vyznachennya : Ridne slovo v etnokulʹturnomu vymiri”], Materials of the IIIrd International science and practice conf. / compiler M. Fedurko, Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. / upor. M. Fedurko], Posvit Publishing House, Drohobych, pp. 251–259.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА