ПЕРСПЕКТИВИ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Черновалюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269917

Ключові слова:

онлайн-навчання, іноземні студенти, інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта, дистанційне навчання

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає у розгляді особливостей онлайн-навчання як лінгводидактичної категорії сучасного освітнього простору, визначення його основних характерних ознак і методичних можливостей щодо його реалізації у навчанні іноземних студентів. Об’єктом вивчення виступає процес онлайн-навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти. Предметом дослідження є організація процесу онлайн-навчання іноземних студентів та зміст методики. Основні методи дослідження: аналіз наукової літератури, анкетування, тестування, бесідa з учасниками освітнього процесу, аналіз змісту навчальних програм і навчальних планів підготовки, вивчення досвіду навчання іноземних студентів з урахуванням професійної спрямованості. Матеріалом розвідки стали теоретичні праці вчених-лінгвістів, методистів, викладачів-практиків, а також реальне онлайн-навчання. Результати дослідження можуть використовуватися в процесі проектування моделі онлайн-навчання іноземних студентів, у розробці концепції розвитку мовної підготовки іноземних студентів, спрямованої на вдосконалення самої системи, підвищення якості навчання і підготовку висококваліфікованих фахівців. Практична значимість дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні педагогічних шляхів вдосконалення іншомовної підготовки студентів і умов реалізації цих шляхів в освітньому процесі сучасного навчального ЗВО, у застосуванні отриманих даних для розробки навчально-методичного забезпечення, методичних матеріалів і лекційних курсів. Зроблено висновки щодо ефективності застосування нових сучасних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку та удосконалення системи мовної підготовки іноземних студентів. З’ясовано перспективи створення ефективного онлайн-навчання іноземних студентів і використання всіх дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

Безлюдний Р. О., Павлюк В. І. Навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей за допомогою ІКТ. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 34. Т. 1. С. 166–169. DOI : https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2021/34-1.31.

Бiденко Л., Кисельова Г. Досвід використання електронних ресурсів на початковому етапі навчання української мови як іноземної. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 203–209. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/29.209312.

Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Вип. 1. С. 27–36. DOI: https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та в педагогічному університеті. Наукові записки Тернопільського національного університету. Педагогіка. 2005. № 6. С. 17–24.

Кецик-Зінченко У. В. Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей. Молодь і ринок. 2019. № 9 (176). С. 101–106.

Методика навчання іноземних мов та культур / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / [загальн. ред. С. Ю. Ніколаєва]. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.

Осадчий В. В., Осадча К. П. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. ITLT. 2015. Т. 48. Вип. 4. С. 47–57. DOI : 10.33407/itlt.v48i4.1252.

Степанов Є. М. Дистанційне онлайн-навчання іноземних мов як актуальна проблема. Записки з українського мовознавства. Одеса : ОНУ, 2022. Вип. 29. С. 239–257.

Ушакова Н. І., Тростинська О. М., Дубічинський В. В. Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків, 2011. Вип. 19. С. 136–146.

Цепко Т. А, Андросюк Г. Л. Сучасні тенденції у викладанні англійської мови у закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2020. № 21. С. 39–43. DOI : https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2019.21.3-8.

Цуркан М. В., Греб М. М., Ільків А. В. Використання засобів ІКТ у процесі навчання української мови іноземних студентів-медиків. ITLT. 2021. Т. 83. Вип. 3. С. 288–300. DOI : https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.3517.

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики