ГРАФІЧНО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕСЬКОГО СПИСКУ НОВОБОЛГАРСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ «МАЛОГО КАТЕХІЗИСУ» ТЕОДОРА СТУДИТА

Автор(и)

  • Дарина Стоянова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269911

Ключові слова:

Теодор Студит, «Малий катехізис», новоболгарські рукописи, графічно-орфографічна система, євтимієво-ресавський правопис, сербські та східнослов’янські книжно-писемні нашарування.

Анотація

Анотація. Мета статті – розглянути графічно-орфографічні особливості списку новоболгарського перекладу «Катехізичних повчань» Теодора Студита як одного із хронологічно пізніх етапів поширення у рукописній традиції слов’ян творів видатного візантійського релігійного і суспільного діяча й автора монастирського статуту. Об’єкт дослідження – анонімний список «Малого катехізису» (МК) XVIII ст., який є частиною унікального за своїм складом конволюта, що зберігається у колекції рукописів та стародруків Одеської національної наукової бібліотеки під шифром 1/154; предмет дослідження – особливості графічно-правописної системи списку як важливий критерій та передумова ідентифікації відображених у тексті книжно-писемних нашарувань. У статті описано історію побутування МК на слов’янському терені; відзначено особливий внесок Д. С. Іщенка у розробку цієї проблематики; розглянуто набір ужитих у списку графем; виявлено орфографічні принципи та закономірності їхнього написання; проаналізовано відображені на письмі найтиповіші фонетичні явища та зміни; відзначено наявність локальних маркерів. Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що Одеський список МК Теодора Студита репрезентує строкату картину співіснування декількох книжно-писемних систем (середньовічної болгарської або тирновсько-ресавської, сербської та східнослов’янської) з частковим вкрапленням болгарських діалектних рис. Цей факт відкриває перспективи для подальших досліджень. Задля уточнення етнолінгвістичної атрибуції списку потрібно здійснити поглиблене дослідження його палеографічних, акцентологічних, граматичних, синтаксичних, лексичних особливостей, а також ретельного текстологічного аналізу близьких за складом списків. Текстологічному дослідженню має передувати першочергове виявлення тих списків, які містять цей переклад.

Посилання

Брага Т. И. Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович – част от българското културно-историческо наследство: палеография, кодикология, датировка: автореф. на дис. труд за присъждане на образователна и научна степен «доктор»: 2. Хуманитарни науки. 2. 1. Филология. Специалност: Български език/История на българския език. София, 2022. 89 с.

Василев, П. В. Правописната реформа на Евтимий и отражението й в произведенията на негови следовници и на българските дамаскинари. Търновска книжовна школа. София, 1980. Т. 2. С. 405–421.

ДелАгата, Дж. Студии по българистика и славистика. София: ЛИК, 1999.

Зубов М І. Одеський список середньовічних рукописних коментарів до Слів Григорія Богослова. Слов’янський збірник. Одеса, 2006. Вип. 12. С. 33–46.

Зубов Н. И. Текстологические замечания к Одесскому списку переводных комментариев к словам Григория Богослова. Вісник Одеського національного університету. Філологія: мовознавство. Одеса, 2007. Том 12. Випуск 3. С. 56–63.

Ищенко Д. С. Поучения огласительные Феодора Студита. Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Москва, 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 224–235

Ищенко Д. С. Огласительные поучения Федора Студита в Византии и у славян. Византийский временник. Москва, 1979. Т. 40. С. 157–171.

Ищенко Д. С. Поучения Феодора Студита в рукописи Рыльского монастыря. Советское славяноведение. Москва. 1979. № 4. С. 96–98.

Ищенко Д. С. Хиландарский список славянского перевода поучений Федора Студита. Советское славяноведение. Москва, 1980. № 4. С. 75–81.

Іщенко Д. С. Катехізичні повчання Феодора Студита в українській рукописній збірці XVII ст. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1982. XXVII. С. 211–215.

Ищенко Д. С. О древнем славяно-русском переводе одного греческого гапакса. Мова. Одеса, 1995. № 1–2. С. 26–29.

Ищенко Д. С. Малый катехизис Федора Студита в старорусских списках ХV–ХVII в. и некоторые проблемы «второго южнославянского влияния». Мова. Одеса. 1999. № 3–4. С.3–8.

Іщенко Д. С., Зубов М. І. Рукописи південнослов’янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького: стан і перспективи дослідження. Мовознавство. Київ, 2008. № 2–3. С. 103–110

Королькова Е. Г., Кравченко Ж. Н. Славянские рукописи нерусского происхождения Одесской государственной научной библиотеки им. А. М. Горького. Известия на народна та библиотека и библиотека на Софийския държавен университет. София, 1963. Т. 3 (ІХ). С. 29–41.

Лавров П. А. Дамаскин Студит и сборники его имени дамаскины в югославянской письменности. Одесса: Экономическая типография, 1899. 115 с.

Младенова О., Велчева Б. Ловешки дамаскин: новобългарски паметник от XVII в. София: Нац. библ. «Св. св. Кирил и Методий», 2013. 536 с.

Мочульский В. Н. Описание рукописей В. И. Григоровича. Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете. Одесса, 1890. Т. 1. С. 5–133.

Петканова-Тотева Д. Из гръцко-българските книжовни отношения през XVII–XVIII в. Годишник на Софийския университет. Серия: Факултет по славянски филологии, за 1968 г. София, 1969. Т. 62. С. 51–153.

Петрунь Ф. Є. Рукописна збірка В. І. Григоровича: бібліографічні замітки. Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927. Вип. 1. С. 137–163.

Речник српскога jезика / израдили Милица Вуjанић и др.; редиговао и уредио Мирослав Николић. Нови сад: Матица српска, 2011. 1561 с.

Стойков Ст. Българска диалектология. 4-то фототипно издание. София: Марин Дринов, 2002. Available at: http://macedonia.kroraina.com

Стоянова Д. Ф. Щодо співжиття граматичних архаїзмів та новоболгарських інновацій у перекладі «Катехізичних повчань» Й. Брадатого та його Одеському списку. Годишник на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Филологически факультет. София, 2019. Т. 104. С. 127–147.

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики