ПРОБЛЕМА ВАРІЮВАННЯ ОДИНИЦЬ МОВНОЇ СИСТЕМИ ГОВІРКИ ТА ЇХ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Громко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269908

Ключові слова:

діалектологія, говірка, лексикологія, лексикографія, Словник варіантної лексики говірки, варіантність, ідіом, мовна і мовленнєва одиниця, лінгварій, ідіомема

Анотація

Метою запропонованої статті є теоретичне обґрунтування варіювання мовних одиниць як ідіомем на основі мовних даних говірки, а також засад їх репрезентування у словнику варіантної лексики мовної системи як окремому аспектному зведенні моноговіркового лінгвографічного комплексу. Об’єктом є визначення проблеми тотожності і варіювання слова в лінгварії говірки як мовно-мовленнєвій системі. Предмет дослідження – теоретичні та функціональні засади лексикографування варіантів мовних одиниць говірки та явища формального варіювання лінгварію говірки. Результатом дослідження є, з одного боку, визначення проблеми тотожності і варіювання слова в лінгвістиці, при якій констатується недостатність досліджень теорії варіантності слова в українській діалектологічній науці, що пояснюється неповнотою або відсутністю емпіричної бази, неосвоєнням наявного фактичного матеріалу, недостатньою увагою до способів вивчення формальних модифікацій слова, слабкою освітленістю джерелознавчих та методологічних питань. Актуальність проблематики визначає ряд теоретичних положень: 1) варіантність, будучи іманентною властивістю будь-якого різновиду мови, широко представлена в діалектному мовленні; 2) формальне варіювання слова забезпечує континуальність говірки як системи мови; 3) лексикон говірки, говірколінгварій становлять інформаційно-дослідницьку лексикографічну систему ідіому – тезаурус. Узагальнений огляд теоретичних засад діалектологічної лексикографії варіантної лексики говірки дозволив дійти висновку про специфіку представлення в ньому говірколінгварію. З іншого боку, результати дослідження репрезентують Словник варіантної лексики говірки як аспектний, який входить до моноговіркового лексикографічного комплексу, маючи уніфіковані правила демонстрації у ньому мовних одиниць і водночас відрізняючись своїми структурними та номенклатурними параметрами відображення лексико-семантичних видозмін мовних і мовленнєвих одиниць, є першою спробою системного викладу такого типу групування складових говіркового дискурсу, що об’єднує літературний і діалектний страти. Висновки: Словник варіантної лексики говірки розглядається як репрезентант складності, різноманіття явища формального варіювання діалектного слова, а також демонстрація цілого ряду формально-смислових зв’язків у лексиці лінгварію для подальшої моноговіркової дескрипції, орієнтованої на монографічний опис говірки.

Посилання

Богословская З. М. Диалектная вариантология: лексикологический и лексикографический аспекты : дис. ... доктора филол. наук / Том. гос. ун-т. Томск, 2006. 401 с.

Богословская З. М. Словарь вариантной лексики сибирского говора. Т. 1: А–К / Под ред. О. И. Блиновой. Томск. Томский государственный университет, 2000. 304 с.

Бондар О. І. Словник українських говорiв Одещини. Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. 222 с.

Виноградов В. В. О формах слова. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Москва, 1944. Т. III. Вып. 1. С. 31–44.

Гак В. Г. Языковые преобразования. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. 768 с.

Глуховцева К. Варіативність діалектних явищ у системі українських східнослобожанських говірок. Волинь-Житомирщина. 2005. № 14. С. 48–54.

Головина Э. В. Формальная вариантность в речи диалектного типа: Учеб. пособие по спецкурсу. Киров, 1991. 102 с.

Гриценко П. Е. Феномен диалектного явления: онтология и гносеология. Исследования по славянской диалектологии. 17. Судьба славянских диалектов и перспективы славянской диалектологии. Москва, 2015. С. 9–59.

Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики. Київ, 1990. 272 с.

Громко Т. В. Методологія лексико-граматичної дескрипції лінгварію говірки: дис. … доктора філол. наук. 10.02.01 – українська мова. Одеса, 2021. 685 авт. арк.

Громко Т. В. Методологія та досвід дескрипції говірки: монографія. Дніпро, 2021. 452 с.

Иванцова Е. В. Отражение варьирования слова в диалектных словарях. Русские говоры Сибири. Лексикография. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1993. С. 87–91.

Мельничук О. С. Розвиток мови як реальної системи. Мовознавство. 1981. № 2. С. 22–34.

Мукан А. М. Варіантність форм у деяких новостворених говорах української мови. Українська діалектна морфологія. Київ: Наукова думка, 1969. С. 191–199.

Нефедова Е. А. Вариантность как отражение эволюции русских говоров. Діалекти в синхронії та діахронії. 3. Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. Київ : КММ, 2017. С. 283-295.

Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Ліра, 2008. 480 с.

Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «тождества слова»). Труды Института языкознания. Москва, 1954. Т. 4. С. 3–50.

Соколов О. М. Основы имплицитной морфологии русского языка. Москва: Изд-во «РУДН», 1997. С. 203 с.

Ткач М. М. Словник говіркових, розмовних, рідковживаних та застарілих слів української мови. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2019. 1000 с.

Ткачук М. М. Граматична варіантність української переселенської говірки в Башкортостані. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. 2022. Вип. 1 (96). С. 155–164.

Ткачук М. М. До питання про структурну варіантність ботанічної лексики в редуктивних говірках Чорнобильської зони. Діалекти в синхронії та діахронії. 3: Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. Київ: КММ, 2017. С. 421–427.

Hromko T. V. Dictionary of variant vocabulary in the light of monographic description: theoretical justification. International jurnal of philology. 11(3). 2020. С. 42–47. URL : http://dspace.cuspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4022/

Hromko T. V. Theoretical fundamentals of lexicographic variation of idiom. Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudományos művek gyűjteménye a nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), September 18, 2020. Budapest, Hungary: European Scientific Platform. P. 63–64. URL : https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v3.24.

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики