«НІЖНА ГЛИБОКА ПІДНЕСЕНА ШОРСТКА БЛАКИТЬ»: ОНОМАТОПЕЯ ОДНОГО ІМЕНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269902

Ключові слова:

загальне мовознавство, антропоніміка, ономатопея, фоносемантика, російська мова, українська мова, персоналія: Дмитро Семенович (Дмітрій Сємьонович) Іщенко

Анотація

Мета запропонованої статті полягає в тому, щоб, відновивши первісне значення ономатопеї як майстерності давати імена і спираючись на сучасні дослідження з психоакустики, фоносемантики, виявити вплив звучання власного імені на характер його носія і ще раз підняти проблему про наслідки транспонування антропонімів до іншої мови. Об’єктом є власне ім’я відомого українського лінгвіста Дмитра Семеновича Іщенка (рос. «Дмитрий Семёнович Ищенко»). Предмет дослідження – етимологічні, психоакустичні особливості імені в українському та російському варіантах у співвіднесенні з мовною рефлексією його носія та об’єктивними рисами мовної особистості. Результатом дослідження є виявлення в українському варіанті антропоніму таких протилежних синестетичних характеристик, як ніжність – шорсткість, глибина – піднесеність, енергійність – млявість та інших, які не зберігаються при транспонуванні імені у російську мову. Актуальність проблематики визначається сучасною антропоцентричною парадигмою науки, у необхідності цілісного осмислення особових імен з точки зору етно-, психо-, соціо-, когнітивної лінгвістики та інших аспектів теорії мовного існування особистості, а також потреби у розробці практичних рекомендацій щодо транспонування власних імен до іншої мови. Висновки: Особове ім’я, яке надають дитині і яке людина чує протягом життя, своїм звучанням і усвідомленою етимологією впливає на характер мовної особистості, тому за відсутністю істотних фонематичних розбіжностей між мовами його треба передавати за допомогою транслітерації.

Посилання

Бардина Н. В. Античная матрица нашей души : [монография]. Одесса : Астропринт, 2009. 288 с.

Бардіна Н. В. Óνομα : психолінгвістичний аспект. Філологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 грудня 2015 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2015. С. 17–20.

Бардіна Н. В. Психолінгвістичний аспект антропоніміки (на матеріалі англійської, української та російської мов). Актуальні напрями сучасної філології: матеріали наук.-практ. конф., 27 квітня 2017 р. С. 11–15.

Димитрій Солунський. Вікіпедія. URL : http://www.uk.m.wikipedia.org/

Журавлёв А. П. Фонетическое значение. Ленинград : Изд-во Ленинградского унив., 1974. 160 с.

Платон. Кратил. Сочинения в 4 т. Москва: Издательство «Мысль», 1990. Т. 1. С. 613–682.

Флоренский П. Α. Имена. Сочинения в 4 т. Москва : Мысль, 2000. Т. 3 (2). 623 с.

Якобсон Р., Фант Г. М., Халле М. Введение в анализ речи. Новое в лингвистике. Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. Вып. ІІ. С. 173–230.

Alexander P. Logic and Humor of Lewis Carroll. Proceeding of the Leeds Philosophical Society. 1951, May. Vol. 6. Р. 551–566.

«Behind the Name». URL : https://www.behindthename.com/

Carroll Lewis. Through the looking-glass, and what Alice found there. URL : http://englishfromhome.ru/books/through_the_looking_glass.php/

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики