ГРАМАТИЧНИЯТ СТРОЕЖ НА ЕЗИЦИТЕ КАТО ПРЕДПОСТАВКАЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА „БЕЛИ ПЕТНА“ ПРИ ПРЕВОД (върху материал от български, руски и гръцки език)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2020.34.219506

Ключові слова:

лексикалната безеквивалентност, граматическите категории род, число, степен на прилагателните, деепричастия

Анотація

Анотация. Предмет на анализ е въпросът за лексикалната безеквивалентност и влиянието на лингвистичните фактори, и по-специално на различията в граматическия строеж на езиците,за част от наблюдаваните„разминавания“ в лексикалния състав на езиците при тяхното паралелно изучаване. Обект саграматическите категории род, число, степенна прилагателните, както и на деепричастните формина глаголите. Целта на статията е да докаже, че тяхнаталипса и/или различната честота на употребаимапряка връзкас лексикалната безеквивалентност. Основен метод на изследване е съпоставителният. Резултатите от анализа показват, че по отношение на категорията род в трите езика се наблюдават определени разминавания при образуването на корелативни съществителни от женски род за обозначаване на професии, длъжности и др. Несъвпадението при възможностите за образуване на ед. или мн. число също биха могли са станат причина за констатиране на лакуни в преводния език. При предаването на съществителните pluraliatantum, които нямат дори и потенциални граматични форми за друго число, се налага значението за единичност или множественост да бъде изразено не чрез форми за число, а синтактично чрез съчетания с числителното едни, с други количествени числителни или с думи като чифт, вид, сорт и т.н. При езиковата съпоставка се забелязват не малко разлики в образуването и употребата на степените на прилагателните. Липсата на абсолютив в българския език би могла да е причина за констатиране на „бели петна“ при превод. Що се отнася до деепричастията, при тях определяща за наличието на лакуни в преводния език е честотата на употреба. Практическото значение на представения анализ е свързано преди всичко с теоретичните и практическите проблеми на превода.

Біографія автора

Виктория Гочева КЪНЕВА, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Viktoriya G. KANEVA

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики