Про журнал

Рік заснування: 1993

Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

ISSN 2307-4558 (друкована версія)

ISSN 2414-9489 (онлайн-версія)

DOI 10.18524/2307-4558

ICV 2018: 100,00

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8932 від 06.07.2004 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні науки, спеціальність – 035 Філологія від 17.03.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, болгарська, польська, чеська, сербська, англійська, німецька, французька, іспанська, турецька і деякі інші.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, проф.

Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, кімн. 113, м. Одеса, Україна 65058

Тел.: +38 048 7488854; +38 096 4966406; Вайбер: +38 096 4966406

Елетронна адреса: stepanov.odessa@gmail.come.stepanov@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master List;  Google Академія; Ulrich’s Periodicals Directory; Directory of Research Journals Indexing (DRJI).