Редакційна політика

Галузь та проблематика

Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики.

Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення.

Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

 

Політика розділів

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лінгвістичні аспекти творчості В. В. Маяковського

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання загального мовознавства, соціолінгвістики й історії мовознавчих досліджень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання комунікативістики, медіалінгвістики та генристики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання комунікативістики та медіалінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання когнітивної лінгвістики, концептології та мовної картини світу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання історії мови та діалектології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання ономастики і термінознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання ономастики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лексикології, ономастики і фразеології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лексикології, семантики та прагматики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання словотвору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання фразеології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання граматики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання глотодидактики та методики викладання мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лексикології та грагматики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання історії мови та методики її викладання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання загальної та комунікативної лінгвістики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лінгвоконцептології та мовної картини світу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лексикології, словотвору та граматики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання історії мови та діалектології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання історії, діалектології та методики викладання мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання лінгвоконцептології та лексикології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання фонетики, словотвору та граматики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання перекладознавства та методики викладання мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті підлягають обов’язковому рецензуванню згідно Положення про рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність статті, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає рецензентів – незалежних фахівців  з проблеми, що досліджується.

 

Періодичність публікації

Періодичність виходу журналу – 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Мови видання

Українська, російська, англійська, болгарська, польська, чеська і деякі інші.

 

Редакційна колегія журналу

Головний редактор
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ
Заступники головного редактора
Тетяна Юріївна КОВАЛЕВСЬКА
Ірина Михайлівна КОЛЕГАЄВА
Відповідальний секретар
Ольга Вадимівна МАЛЬЦЕВА
Редакційна колегія: д. філол. н. В. І. Аннушкін (Росія), д. філол. н. А. Валіпур (Іран), д. філол. н. М. Д. Голєв (Росія), к. філол. н. Л. М. Голубенко (Україна), д. філол. н. Г. Н. Гочев (Болгарія), д. філол. н. А. К. Каїржанов (Казахстан), д. філол. н. В. О. Колесник (Україна), д. філол. н. Н. В. Кондратенко (Україна), д. філол. н. І. П. Лисакова (Росія), к. філол. н. Мен Ся (Китай), д. філол. н. Н. Б. Мечковська (Білорусь), д. філол. н. І. Б. Морозова (Україна), к. філол. н. І. В. Мурадян (Україна), к. філол. наук О. В. Нарушевич-Васильєва (Україна), к. філол. н. О. О. Пожарицька (Україна), д. філол. н. С. О. Севіль (Франція), к. філол. н. С. Славкова (Італія), д. філол. н. Г. Хенчель (Німеччина), д. філол. н. А. Чапіга (Польща), к. філол. н. Т. Ф. Шумаріна (Україна), д. філол. н. О. В. Яковлєва (Україна), д. філол. н. Г. С. Яроцька (Україна)

 

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.